Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 73160/2022 Διαδικασία, χρόνος και τρόπος είσπραξης και απόδοσης στο Τ.Ε.Κ.Α. των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών

Αριθμ. 73160

ΦΕΚ B’ 4133/03.08.2022

Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 1-73 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160) και ιδίως του άρθρου 45.

β. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

δ. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

στ. Το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Την υπ' αρ. 71672/27-9-2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ' αρ. 73407/29-9-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συγκρότηση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 830).

5. Την από 26/06/2022 γνώμη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης επί του προσχεδίου της Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΤΕΚΑ, που ελήφθη κατά την 38η συνεδρίαση στις 28.06.2022.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται για το τρέχον έτος δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 39.630 € που αφορά στην αποζημίωση του eΕΦΚΑ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό ΕΦ 1033-203-0000000 και ΑΛΕ 2420989001, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72603/29.07.2022 βεβαίωση ΓΔΟΥ (ορθή επανακοινοποίηση της υπ’ αρ. 59370/24.06.2022 βεβαίωσης) καθώς και δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 175.110 € για το έτος 2023, 206.260 € για το έτος 2024 και 260.420 € για το έτος 2025, η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ. Επίσης σύμφωνα με την ίδια βεβαίωση ΓΔΟΥ, προκαλείται δαπάνη για ποσά που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ ως προμήθεια σε τρίτους, στο πλαίσιο συλλογής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΕΚΑ και δαπάνη για το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών για λογαριασμό του ΤΕΚΑ, για τις οποίες έχει εγκριθεί σχετική πίστωση ύψους 300.000 € στον ΕΦ 1033-203-0000000 για το οικ. έτος 2022 και για δε τα επόμενα οικονομικά έτη έχουν προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ για την επιχορήγηση του ΤΕΚΑ για λειτουργικές του δαπάνες ποσό 5,2 εκ € για το 2023, 4,45 εκ € για το 2024, 4,1 εκ € για το 2025 και 4,1 εκ € για το 2026, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Είσπραξη και απόδοση εισφορών

1. Ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ και τις αποδίδει κατά προτεραιότητα σε αυτό. Αποδίδει επιπλέον τυχόν τόκους, προσαυξήσεις, τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί επί των οφειλόμενων εισφορών.

2. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 1, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ κατά προτεραιότητα εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξη.

3. Μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΕΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες για την τροποποίηση των περιόδων υποβολής της αναλυτικής περιοδικής δήλωσηςΤΕΚΑ (ΑΠΔ-ΤΕΚΑ), καθώς και των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΕΚΑ.

Άρθρο 2

Αποτύπωση κατάταξης ασφαλισμένων

1. Ο eΕΦΚΑ εντοπίζει και επισημαίνει με ειδική σήμανση στο μητρώο, τους ασφαλισμένους ανάλογα με το είδος της επικουρικής ασφάλισης, στο οποίο δυνητικά υπάγονται (κλάδος επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ-ΠΕ ή Νέα ΕπικουρικήΝΕ ασφάλιση ΤΕΚΑ).

2. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, ο eΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ χορηγούν βεβαίωση κατάταξης στη ΝΕ ή στην ΠΕ, με βάση τον χαρακτηρισμό της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του χαρακτηρισμού της παρ. 1, οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης στον eΕΦΚΑ ή στο ΤΕΚΑ.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στο μητρώο ασφαλισμένων

1. Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πρόσβαση στο ΤΕΚΑ με αυτοματοποιημένο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο στο τηρούμενο μητρώο ασφαλισμένων, αναφορικά με τους ασφαλισμένους στη ΝΕ, καθώς και στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ).

2. Κατά τους ουσιαστικούς ελέγχους που διενεργεί ο e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του, γνωστοποιεί στο ΤΕΚΑ τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ο ανωτέρω έλεγχος αφορά σε ασφαλισμένους με σήμανση ΝΕ.

3. Μετά από αίτημα του ΤΕΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ τροποποιεί το μητρώο ασφαλισμένων και εργοδοτών.

Άρθρο 4

Αποτύπωση καταβλητέων εισφορών

1. Στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ αποτυπώνονται διακριτά οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

2. Οι εισφορές των μισθωτών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υπέρ του ΤΕΚΑ συλλέγονται βάσει της διακριτά υποβαλλόμενης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔΤΕΚΑ), την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕΚΑ. Οι εισφορές των μη μισθωτών εισπράττονται βάσει ειδοποιητηρίων που αναρτώνται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες λοιπές διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ.

3. Τα αποδεικτικά υποβολής ΑΠΔ-ΤΕΚΑ και τα ειδοποιητήρια ΤΕΚΑ γνωστοποιούνται στους υπόχρεους. Η γνωστοποίηση των ειδοποιητηρίων ΤΕΚΑ τεκμαίρεται με την ανάρτησή τους.

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ εισπράττονται διακριτά μέσω διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμής (RF).

Άρθρο 5

Αποτύπωση καταβληθεισών εισφορών

1. Ο e-ΕΦΚΑ αποτυπώνει τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης για τους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ ανά ΑΠΔ-ΤΕΚΑ και ανά μηνιαία περίοδο ασφάλισης-ΤΕΚΑ.

2. Το ΤΕΚΑ παρακολουθεί και αποτυπώνει τις εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε προσωποποιημένη βάση ανά ασφαλισμένο.

3. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ΑΠΔ-ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ κατ’ αναλογία των καταβλητέων εισφορών που προβλέπονται στην ΑΠΔ-ΤΕΚΑ.

4. Ο Έλεγχος Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών (ΕΔΚ) που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ διενεργείται, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος διαπιστώνει εάν οι εργοδότες εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες ΑΠΔ-ΤΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών γνωστοποιούνται από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ, προκειμένου αυτό να καταλογίσει τα ποσά των μη καταβληθεισών εισφορών. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ο ΕΔΚ για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ διενεργείται από το ΤΕΚΑ.

Άρθρο 6

Διαχείριση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων εισφορών

1. Το ΤΕΚΑ ενημερώνει με ψηφιακό τρόπο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη βεβαίωση και τον καταλογισμό ανά υπόχρεο των έναντι αυτού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

2. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπόχρεων προς το ΤΕΚΑ εισπράττονται από το ΚΕΑΟ κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων οφειλών του ίδιου υπόχρεου προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής και τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ καταβολή, ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση κ.λπ.) και αποδίδονται στο ΤΕΚΑ.

3. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται στους ασφαλισμένους, κατ’ αναλογία των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στην ΑΠΔΤΕΚΑ.

4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του ΤΕΚΑ εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 7

Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

1. Ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ μέσω επιστροφής στους υπόχρεους ή δημιουργίας πιστωτικού υπολοίπου στο ΤΕΚΑ ή στον e-ΕΦΚΑ.

2. Ο e-ΕΦΚΑ επιστρέφει στους υπόχρεους τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ, μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΤΕΚΑ και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού. Εναλλακτικά, μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού, ο e-ΕΦΚΑ μεταφέρει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τον λογαριασμό συλλογής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ στον λογαριασμό εισφορών υπέρ eΕΦΚΑ και τα πιστώνει στην καρτέλα-λογαριασμό καταβολών του υπόχρεου που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον υπόχρεο κανένα από τα ανωτέρω αιτήματα, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές διατηρούνται στον λογαριασμό συλλογής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο του υπόχρεου.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης ασφάλισης, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές που έχουν ήδη αποδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ δεν συμψηφίζονται με έτερες καταβλητέες εισφορές κατά την επιστροφή τους από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ. Οι εισφορές αυτέςτεκμηριώνονται και τιμολογούνται χωριστά.

Άρθρο 8

Ενημέρωση υπόχρεων και χορήγηση εγγράφων

1. Οι υπόχρεοι σε καταβολή εισφορών ενημερώνονται από τα συστήματα του eΕΦΚΑ για το ιστορικό των υποχρεώσεών τους και των πιστωτικών και χρεωστικών κινήσεών τους.

2. Ο e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ εκδίδουν και χορηγούν ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας στους υπόχρεους, τόσο ως προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το ΤΕΚΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, διευκρινίζεται στο σώμα του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης οφειλής ο φορέας έναντι του οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή.

3. Οι υπόχρεοι λαμβάνουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις καταβολής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ για φορολογική χρήση που εκδίδονται από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 9

Αποζημίωση του e-ΕΦΚΑ

1. Το ΤΕΚΑ καταβάλλει απευθείας στον e-ΕΦΚΑ αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο 0,1% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΤΕΚΑ, για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο ΤΕΚΑ. Ο eΕΦΚΑ τιμολογεί στο τέλος του κάθε μήνα. Στο εν λόγω τιμολόγιο δεν δύναται να συμπεριληφθεί καμία άλλη υπηρεσία εκτός από τις οριζόμενες στην παρούσα απόφαση.

2. Πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 1, το ΤΕΚΑ καταβάλλει επιπλέον στον eΕΦΚΑ, τα ποσά που αυτός καταβάλλει ως προμήθεια σε τρίτους, αμιγώς στο πλαίσιο της συλλογής των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών υπέρ του ΤΕΚΑ.

3. Το ΤΕΚΑ καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ αποζημίωση που αντιστοιχεί στο κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης για λογαριασμό του ΤΕΚΑ του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών που είναι αναγκαίες προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

4. Ο e-ΕΦΚΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη του ανωτέρω λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών. Μετά το πέρας διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το τελευταίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία και την υποστήριξη του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 καταβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Άρθρο 10

Μεταβατική διάταξη

1. Μετά το πέρας διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το τελευταίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4826/2021.

2. Με την ανάληψη του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, το ΤΕΚΑ καθίσταται αυτοδίκαια πλήρης και αποκλειστικός κύριος του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τον e-ΕΦΚΑ με δαπάνες του ΤΕΚΑ για τη διεκπεραίωση διαδικασιών και λειτουργιών αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!