Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΚΥΑ 73647/2022 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία oικ. 62412/4-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492).

Αριθμ. 73647

ΦΕΚ Β 4131 - 03.08.2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία oικ. 62412/4-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την περ. η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),

2. τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115),

3. το άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

5. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

6. το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

7. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

8. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

9. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

10. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

11. το άρθρο 16 το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

13. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

14. την υπό στοιχεία οικ. 62412/4-7-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 20222023» (Β’ 3492),

15. την υπ’ αρ. 73372/02.08.2022 εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) (ΚΑΕ 2639) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 62412/4-7-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-2023» (Β’ 3492) ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: «1.Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 ορίζονται συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8, τροποποιείται ως εξής:

«6. Μετά τη μοριοδότηση οι δικαιούχοι κατατάσσονται στο Μητρώο Δικαιούχων -Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:…».

3. Οι παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

«7. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

8. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων, αλλά θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό Μητρώο αποκλειομένων μελών.

9. Το Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων της παρ. 6 και οι Πίνακες Αποκλειομένων των παρ. 7 και 8 αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

10. Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων ή περιλαμβάνονται στον Πίνακα Αποκλειομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. μία και μόνο ένσταση με την οποία ζητούν να περιληφθούν στο Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων. Η ένσταση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων.

11. Σε περίπτωση αποδοχής μιας ή περισσότερων ενστάσεων από το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ αναμορφώνονται αντίστοιχα το Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο Πίνακας Αποκλειομένων και αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

12. Το Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και οι Πίνακες Αποκλειομένων καταρτίζονται από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ή από το όργανο που αυτός ορίσει.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!