Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ16/Φ.51100/71583/2022 Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ομίλου Τσάκου και Συνεργατών - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Τ.Ε.Α. Ομίλου Τσάκου Ν.Π.Ι.Δ.)»

Αριθμ. Δ16/Φ.51100/71583

ΦΕΚ Β 4105-01.08.2022

Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ομίλου Τσάκου και Συνεργατών - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Τ.Ε.Α. Ομίλου Τσάκου Ν.Π.Ι.Δ.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 160).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 72).  

3. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98).  

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

7. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).  

8. Την υπό στοιχεία Φ.51020/οικ.1893/16.01.2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ΤΕΑ» (Β’ 178).  

9. Το από 25.07.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

10. Το από 25.07.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

11. Το υπ’ αρ. 46.809/20.07.2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη.  

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ομίλου Τσάκου και Συνεργατών - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Τ.Ε.Α. Ομίλου Τσάκου Ν.Π.Ι.Δ.)», η οποία καταρτίσθηκε με το υπ’ αρ. 46.809/20.07.2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤAΠΟΔΗΣ.  ΑΡΙΘΜΟΣ 46.809 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.)».  

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) έτους, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα επί της οδού Νικηταρά αριθμός 3 Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ - ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΑΦΜ 998058636, ΔΟΥ Α’ Αθηνών), σε μένα τον συμβολαιογράφο Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, εταίρο της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης […], ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ - Ν.Π.Ι.Δ.)», ΑΦΜ - 997101031, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, στον οποίο εδόθη η εντολή για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με το από 7-7-2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του άνω Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ακριβές αντίγραφο του οποίου εκ του βιβλίου των πρακτικών του άνω Δ.Σ. προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος στο παρόν εμφανιζόμενος, με την άνω ιδιότητά του, δήλωσε ότι το άνω νομικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί, εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής και έχει συσταθεί σύμφωνα με το υπ’ αρ. 39.802/10-5-2018 συμβόλαιό μου συστάσεως και καταστατικό του άνω νομικού προσώπου, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ16/Φ.51020/27566/682/2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αρ. 1.889/24-5-2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’). 

Σήμερα με την πράξη μου αυτή, σε εκτέλεση του άνω και προσαρτημένου στο παρόν από 7-7-2022 πρακτικού συνεδριάσεως του άνω Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα (και από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.) και σύμφωνα με την καταστατική απαίτηση του άρθρου 32 για την τροποποίηση του καταστατικού, ο στο παρόν εμφανιζόμενος Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης του Αντωνίου, με την άνω ιδιότητά του, προβαίνει σε τροποποίηση της παραγράφου εντέκατης (11ης) του άρθρου εντεκάτου (11ου) του ρηθέντος καταστατικού, το οποίο άρθρο, μετά την τροποποίησή του έχει ως εξής:  

«Άρθρο 11 

Διοικητικό Συμβούλιο σύνθεση θητεία - αρχαιρεσίες. 

1.Το Ταμείο διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από: 

1.1.Τρία (3) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα τρία (3) αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από το ΔΣ της εταιρείας Tsakos Shipping and Trading SA.  

1.2.Δύο (2) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από τους ασφαλισμένους του Ταμείου.  

2.Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται 3 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης κάθε φορά διοίκησης του Ταμείου και διενεργούνται σε τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3.Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως ψηφοφορίας η οποία θα παρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας, αμεσότητας και προσωπικότητας της ψήφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.  

4.Πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη του Ταμείου και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικά.  

5.Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των εκπροσώπων της παρ. 1.2 του παρόντος έχουν άπαντες οι εργαζόμενοι ενεργοί ασφαλισμένοι. 

6.Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ της παραγράφου 1.2. είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι. Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των ψηφισάντων μελών και αναπληρωτές τους οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του ταμείου που έχουν καταθέσει προς τούτο σχετική αίτηση. Την ευθύνη για τη διενέργεια της κλήρωσης φέρει το ΔΣ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο του Ταμείου.  

7.Αν για οποιοδήποτε λόγο από τις αρχαιρεσίες δεν προκύψουν οι αντιπρόσωποι της παρ. 1.2. του παρόντος οι αντιπρόσωποι αυτοί θα διορίζονται από τις εργοδότριες εταιρείες. 

8.Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

9.Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού υποδεικνυόμενου από τις εργοδότριες εταιρείες μέλους, υποδεικνύεται από την ίδια εταιρεία νέο τακτικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.  

10.Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού εκλεγμένου με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου μέλους η θέση του καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις αρχαιρεσίες.  

11.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Σε περίπτωση λήξης της τετραετίας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.»  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του ανωτέρω υπ’ αρ. 39.802/10-5-2018 συμβολαίου με το οποίο συνεστήθη το καταστατικό του άνω Ταμείου.  

Η τροποποίηση του καταστατικού ανεγνώσθη και εγκρίθηκε από τον συμβαλλόμενο και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β’).  

Όλα τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά από τον στο παρόν εμφανιζόμενο. 

Οι άνω δηλώσεις του εμφανιζομένου καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που συντάχθηκε σε τρία (3) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (4) για το πρωτότυπο και ευρώ (2) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ εξήντα δύο (62), επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ (24%) ευρώ (14,88).  

Το παρόν διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.  

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Χαράλαμπος (Τ.Σ.) Σταμάτης Στεφάνου Κατσιπουλάκης Καταπόδης 

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022 

Ο Υφυπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!