Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Yπεραποσβέσεις επί πράσινων επενδύσεων. Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Του Δημήτρη Σταματόπουλου
Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών
Διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου,
Συγγραφέα Φορολογικού Δικαίου

Στο άρθρο που ακολουθεί θα αναλύσουμε τις υπεραποσβέσεις ως οικονομικό κίνητρο δημιουργίας επενδύσεων που συμβάλουν σημαντικά στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Τα ποσά των προσαυξημένων κατά 100% αποσβέσεων επί του κόστους των υπόψη επενδύσεων αφαιρούνται εξωλογιστικά από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν.

Αναλυτικά παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις διατάξεις, τις σχετικές εγκυκλίους και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, καθώς και συνδυασμό σκέψεων και συμπερασμάτων:

1. Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρο 24 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) όπως τέθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του ν. 4936/27.5.2022 (Εθνικός Κλιματικός Νόμος) ορίζονται τα ακόλουθα:

«10. α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 “σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088” (L 198) και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.

β. Η περ. α’ δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: “αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη”, “μέσα μεταφοράς ατόμων” και “μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων”.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Σκοπός του Εθνικού Κλιματικού Νόμου όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 ν.4936/2022 «είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στους επενδυτές και τους πολίτες, και την ομαλή μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας στην κλιματική ουδετερότητα.»

3. Με την αιτιολογική έκθεση προς τη Βουλή για το άρθρο 24 του ν. 4936/27.5.2022 αναφέρεται ότι «Με το προτεινόμενο άρθρο λαμβάνονται μέτρα για την παροχή οικονομικών κινήτρων και συγκεκριμένα τη ρύθμιση των ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα προβλέπεται ο διπλασιασμός των αποσβέσεων κατ’ αναλογία υφιστάμενου μέτρου του ν. 4172/2013 (Α’ 167) για την ενίσχυση άλλων περιβαλλοντικών επενδύσεων.

4. Κατόπιν αυτών διαπιστώνουμε ότι προστέθηκαν στην παρ. 10 του άρθρου 24 του ΚΦΕ και οι «επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 “σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088” (L 198) και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις».

Για το κόστος αυτών των επενδύσεων προβλέπεται ο διπλασιασμός των αποσβέσεων κατ’ αναλογία υφιστάμενου μέτρου του ν. 4172/2013 για την ενίσχυση άλλων περιβαλλοντικών επενδύσεων.

5. Ερμηνευτικά ως προς το διπλασιασμό των αποσβέσεων κατ’ αναλογία υφιστάμενου μέτρου του ν. 4172/2013 για την ενίσχυση άλλων περιβαλλοντικών επενδύσεων έχουν γίνει δεκτά τα ακόλουθα:

5.1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1221/2018 η οποία αναφέρεται στο ίδιο άρθρο και για την εφαρμογή των διατάξεων για την απόσβεση του κόστους ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης νερού ορίζονται:

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν. Ειδικότερα, ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπάνες.

3. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013

5.2. Ακόμα στην εγκύκλιο Ε.2122/2021 για την υποβολή της δήλωσης αναφέρεται ότι «Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2065/2020 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.»

Στην εγκύκλιο αυτή (Ε. 2065/2020) ορίζεται ότι:

«Στον κωδικό 056 καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις, με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης των χαρακτηρισμένων ως συναφών με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπανών διπλασιάζονται, εφόσον οι δαπάνες αντιστοιχούν σε στοιχεία ενεργητικού του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 με συντελεστή έως 10% και ως εκ τούτου, οι συντελεστές της τελικής ετήσιας απόσβεσης αυτών διαμορφώνονται σε ποσοστό έως 20%, κατά περίπτωση. Αντιθέτως, οι συντελεστές απόσβεσης των υπόψη δαπανών, των οποίων ο αρχικός συντελεστής υπερβαίνει το 10%, δεν διπλασιάζονται, ωστόσο, δύνανται να προσαυξηθούν έως 10 ποσοστιαίες μονάδες. Στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες συνιστούν κόστη βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται με τη μορφή παρεμβάσεων σε υφιστάμενα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, οι προσαυξημένες αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο επί των συγκεκριμένων δαπανών και δε λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία του παγίου επί του οποίου αυτές πραγματοποιούνται. Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 060,076, 071, 072,053,054 και 056 μόνο το ποσό των κωδικών 060, 076,072, 054 και 056 συναθροιζόμενο με τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους, δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία.».

6. Παραθέτουμε ακολούθως για την πληρότητα του άρθρου αυτού τις διατάξεις και προβλέψεις των αναφερόμενων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

6.1. Εκ του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, στο άρθρο 10 αυτού ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 10.

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

1. Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τη θερμοκρασία μέσω της αποφυγής ή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή της αύξησης της απορρόφησης των αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω καινοτομιών στις διαδικασίες ή καινοτομιών στα προϊόντα, όπως:

α) παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή ή χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (Σ.Σ. Βλέπε επόμενο 6.2.), μεταξύ άλλων με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας με δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης στο μέλλον ή μέσω σημαντικής ενίσχυσης ή επέκτασης του δικτύου·

β) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3·

γ) ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας·

δ) μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων υλικών που προέρχονται από βιώσιμες πηγές·

ε) ενίσχυση της χρήσης περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα (CCU) και δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) που πετυχαίνουν καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

στ) ενίσχυση των καταβοθρών άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της αποφυγής της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, της αποκατάστασης των δασών, της βιώσιμης διαχείρισης και της αποκατάστασης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των λειμώνων και των υγροβιότοπων, της δάσωσης και της αναγέννησης της γεωργίας·

ζ) δημιουργία των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η απεξάρτηση των ενεργειακών συστημάτων από τον άνθρακα·

η) παραγωγή καθαρών και αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, ή

θ) καθιστώντας δυνατή οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως η) της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 16.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια οικονομική δραστηριότητα για την οποία δεν υπάρχει τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όπου στηρίζει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία που συνάδει με την πορεία για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εξάλειψης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως των εκπομπών από στερεά ορυκτά καύσιμα, και εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα:

α) διαθέτει επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα ή στον κλάδο·

β) δεν παρεμποδίζει την εξέλιξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και

γ) δεν οδηγεί σε εγκλωβισμό περιουσιακών στοιχείων υψηλής έντασης άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ζωή των στοιχείων αυτών.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και για τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 19, η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνητική συμβολή και σκοπιμότητα όλων των σχετικών υφιστάμενων τεχνολογιών.

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 23 με σκοπό:

α) να συμπληρώνει τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου με τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, και

β) να συμπληρώνει το άρθρο 17 με τη θέσπιση, για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο, τεχνικών κριτηρίων ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

4. Πριν από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή συμβουλεύεται την πλατφόρμα που αναφέρεται στο άρθρο 20 σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σε μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 19.

6. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2022.»

6.2. Από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παραθέτουμε ενδεικτικά και μόνο χάριν περισσότερης κατανόησης και κατεύθυνσης τα ακόλουθα:

Στη σκέψη 85 αυτής αναφέρονται τα εξής: «Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που καταγράφονται σε παράρτημα της παρούσας οδηγίας, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα για μεταφορές μη βιολογικής προέλευσης και η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας την απαλλαγή του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και βελτιώνοντας μεταξύ άλλων την ενεργειακή διαφοροποίηση στον τομέα των μεταφορών, με ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. Η επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη να ζητούν από τους προμηθευτές καυσίμων ένα ελάχιστο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και ορισμένων βιοαερίων έχει στόχο να ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω υποχρέωση προωθεί επίσης τη βελτίωση των επιδόσεων των παρεχόμενων καυσίμων για την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την τεχνική καινοτομία και την αειφορία.»

Ακόμα στη σκέψη 21 αναφέρονται τα εξής: «Όταν αναπτύσσουν καθεστώτα στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τη διαθέσιμη βιώσιμη προσφορά βιομάζας και να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ώστε να αποφεύγονται περιττές στρεβλώσεις των αγορών πρώτων υλών. Η πρόληψη των αποβλήτων και η ανακύκλωσή τους θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία καθεστώτων στήριξης που θα έρχονταν σε αντίθεση με τους στόχους για την επεξεργασία των αποβλήτων και θα οδηγούσαν σε μη αποδοτική χρήση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.»

Επίσης στη σκέψη 37 αναφέρονται τα εξής: «Για να διασφαλιστεί ότι ο κατάλογος πρώτων υλών για παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας, λαμβάνει υπόψη τις αρχές ιεράρχησης των αποβλήτων κατά την οδηγία 2008/98/ΕΚ, τα ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και την ανάγκη διασφάλισης ότι το εν λόγω παράρτημα δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη προωθώντας παράλληλα τη χρήση αποβλήτων και υπολειμμάτων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης του εν λόγω παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων πρώτων υλών που δεν έχουν σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές προϊόντων ή παραπροϊόντων, αποβλήτων ή υπολειμμάτων.»

7. Κατόπιν όλων αυτών για το κόστος των επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται διπλασιασμός των αποσβέσεων.

Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται εξωλογιστικά από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4172/2013.

Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η προώθηση των πράσινων επενδύσεων με σκοπό την δημιουργία συνθηκών επενδύσεων για παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή ή χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας, την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες ή ανακυκλωμένα απόβλητα ή υπολείμματα ή κατάλοιπα και γενικά την προώθηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας για την επιτυχία των σκοπών του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!