Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή και στο σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών"  χορηγείται:

[α] ολική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα βιβλία τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (1.1.2010) έως την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, εφόσον προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος,

[β] μερική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από το τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ καλλιτεχνών - χειροτεχνών, οι οποίοι θα καθοριστούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται από το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Επίσης, με το άρθρο 7 της ίδιας τροπολογίας επιχορηγούνται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του κύκλου εργασιών και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, οι πρώτοι τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι, κάνοντας χρήση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6, θα προβούν σε έναρξη εργασιών έως τις 30.6.2023.

Παρατίθενται ακολούθως τα άρθρα 6 και 7 της τροπολογίας:

Άρθρο 6

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών -Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται παρ. 10, ως εξής:

«10. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον:

αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ) και

αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ' έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ).

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση των περ. α) και β), οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής, ο τρόπος απαλλαγής των δικαιούχων της περ. α) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρούσας.».

Άρθρο 7

Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

1. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α' 152) δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Όσοι υπαχθούν στο καθεστώς επιδότησης της παρ. 1 θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται σε αυτούς το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α' 63) περί ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts). Ως απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης εκάστου δικαιούχου από το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου νοείται η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) φυσικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ποσό της προκαταβολής χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου, το οποίο δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!