Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1052525 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/870 (L152/108 3-6-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Β, Α
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Αδικημενάκη
Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο : 2106987510 -495
Fax :
E-Mail : ddtheka@aade.gr
e.mparkampa@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 9Β8Δ46ΜΠ3Ζ-ΦΧ3

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1052525 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/870 (L152/108 3-6-2022) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 (για τα προσωρινά μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα Ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου».

Σχετ.: 1) Η αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5026589 ΕΞ2015/23-12-2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας, αφετέρου.

2) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β1045905 ΕΞ 2016/18 Μαρτίου 2016 (Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου.

3) Η ΔΔΘΕΚΑ Β 1159878 ΕΞ 2017 (ΑΔΑ:ΩΚΜ446ΜΠ3Ζ-ΦΥΗ) 26-10-2017

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε τον αναφερόμενο στο θέμα κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αρχίζει να ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και εφαρμόζεται έως τις 5 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του κανονισμού:

α) Οι προτιμησιακοί τελωνειακοί δασμοί κατά την εισαγωγή στην ΕΕ ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας, οι οποίοι υπόκεινται σε επταετή σταδιακή κατάργηση σύμφωνα με το παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης, ορίζονται μηδενικοί,

β) αναστέλλεται η εφαρμογή του συστήματος τιμών εισόδου για τα προϊόντα εκείνα στα οποία εφαρμόζεται και ορίζεται στο παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης και δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές αυτών των προϊόντων και

γ) αναστέλλονται όλες οι δασμολογικές ποσοστώσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης και τα προϊόντα που καλύπτονται από αυτές τις ποσοστώσεις γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ποσοστώσεων:

α) οι προτιμησιακές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.6700 έως και 09.6726 αναστέλλονται από 04-06-2022 έως 31.12.2022,

β) οι δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με προμηθεύτρια χώρα την Ουκρανία 09.8803, 09.8836,09.8868, 09.8873, 09.8881, 09.8891, 09.8919, 09.8927, 09.8937, 09.8959 και 09.8965 αναστέλλονται από 04-06-2022 έως 30.-06-2022. Επίσης για το έτος 2022 δεν θα εισαχθούν νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με προμηθεύτρια χώρα την Ουκρανία,

γ) η ένταξη της Ουκρανίας στις επιμέρους δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα με αύξοντα αριθμό 09.8567, 09.8577, 09.8579, 09.8586, 09.8593, 09.8594, 09.8596, 09.8597 και 09.8598 λήγει στις 03-06-2022.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κανονισμού, οι δασμοί αντιντάμπινγκ για εισαγωγές καταγωγής Ουκρανίας που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 στον οποίο έχουν προβλεφθεί, δεν εισπράττονται σε καμιά χρονική στιγμή, ακόμη και μετά τη λήξη του κοινοποιούμενου κανονισμού.

Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού:

α) για να εφαρμοσθεί το παραπάνω προτιμησιακό καθεστώς, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί εκ μέρους της Ουκρανίας οι αντίστοιχοι κανόνες καταγωγής και διαδικασίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο καταγωγής της συμφωνίας σύνδεσης,

β) να μην επιβάλλονται από μέρους της νέοι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και νέοι ποσοτικοί περιορισμοί ή ισοδύναμα με αυτούς μέτρα στα εισαγόμενα σε αυτήν προϊόντα καταγωγής ΕΕ και

γ) να γίνονται σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ανθρώπου κλπ.

Επιπλέον στο άρθρο 3 προβλέπεται προσωρινή αναστολή των παραπάνω διευκολύνσεων, εάν η Ουκρανία δεν τηρεί τις αναφερόμενες στον κανονισμό υποχρεώσεις της, ενώ στο άρθρο 4 ρήτρα διασφάλισης για την προστασία της κοινοτικής παραγωγής ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 - μεταβατική διάταξη, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προτιμησιακά καθεστώτα του άρθρου 1 παρ.1 στοιχεία α), β) και γ) εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία, κατά την 4η Ιουνίου 2022, τελούσαν είτε υπό διαμετακόμιση από την Ουκρανία προς την Ένωση είτε υπό τελωνειακό έλεγχο στην Ένωση, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Ένωσης εντός έξι μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με το συνημμένο, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των μελών τους.

Συνημ.1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!