Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/124229/ΔΠΓΚ/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240).

Αριθμ. 2/124229/ΔΠΓΚ

ΦΕΚ Β 2761-02.06.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133) και

γ) του άρθρου 9 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α' 82).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 3777).

8. Το από 31.5.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

9. Τα από 01.6.2022 και 31.5.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτήματα του Β' Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

10. Την από 31.5.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

11. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού -Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:

α) εγγράφεται νέος αναλυτικός λογαριασμός εσόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός

1

2ος βαθμός

11

3ος βαθμός

111

4ος βαθμός

11108

5ος βαθμός

1110815

6ος βαθμός

1110815002

Περιγραφή

Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)

Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ

ΝΕΟΣ

Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ

ΝΕΟΣ

β) τροποποιείται η ονομασία των κάτωθι λογαριασμών εσόδων, ως ακολούθως:

1ος βαθμός

1

1

2ος βαθμός

11

11

3ος βαθμός

111

111

4ος βαθμός

11108

11108

5ος βαθμός

1110815

1110815

6ος βαθμός

1110815

1110815001

Περιγραφή

Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων και Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας

Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ

 

1383

Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ

   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!