Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021

Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’4444) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

1) Στον τίτλο της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής μετά το ακρωνύμιο «Α.Α.Δ.Ε.» προστίθεται σημείο στίξης - κόμμα και διαγράφεται ο σύνδεσμος «και». Επιπλέον μετά τη λέξη «αυτών» και πριν το σημείο στίξης - τελεία προστίθεται η φράση «και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Α.Α.Δ.Ε.» και το περιεχόμενο του εν λόγω τίτλου διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

«δ) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Α.Α.Δ.Ε.». 

2) Στο εδάφιο α' της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής μετά το ακρωνύμιο «Α.Α.Δ.Ε.» προστίθεται σημείο στίξης - κόμμα και διαγράφεται ο σύνδεσμος «και». Επιπλέον μετά τη λέξη «αυτών» και πριν το σημείο στίξης - κόμμα προστίθεται η φράση «και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Α.Α.Δ.Ε.» και το περιεχόμενο του εν λόγω τίτλου διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

«Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Α.Α.Δ.Ε., είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων και Υπευθύνων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:» (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!