Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 20762 ΕΞ 2022 «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» - «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ». Διάθεση υπηρεσιών στην ΕΓΔΙΧ

Αριθμ. 20762 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 2683/01.06.2022

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 28 και το άρθρο 7.

3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

7. Του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 96) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το υπ’ αρ. 6583/24-2-206586/24-2-2021 και το υπ’ αρ. 8575/14-6-2021, αιτήματα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Τα υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 96272/3-8-2021 και 91486/ 22-7-2021 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» μέσω του ΚΕ.Δ. στο πληροφοριακό σύστημα «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (ν. 4738/2020)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι αναγκαίες πληροφορίες αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

2. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» μέσω του ΚΕ.Δ. στο πληροφοριακό σύστημα «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (ν. 4738/2020)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι αναγκαίες πληροφορίες αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας της παρ. 1 είναι η άντληση στοιχείων από το ΓΕΜΗ, από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση οφειλέτη νομικού προσώπου, σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 και ειδικότερα την παρ. 2.(αη) του άρθρου 12.

4. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας της παρ. 2 είναι η άντληση στοιχείων από ΕΦΚΑ (αποδοχές εργαζομένων και συνταξιούχων) από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προκειμένου να παρασχεθεί στους ευάλωτους οφειλέτες επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους σε δόσεις στεγαστικών δανείων, ευάλωτων οφειλετών, σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 και ειδικότερα την παρ. 2(στ) του άρθρου 28.

5. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 27 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!