Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1046568 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση διορθωτικού στην συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Αδικημενάκη
Τηλέφωνο : 2106987510
Fax : 21069875506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΕΟΖ46ΜΠ3Ζ-1ΕΧ
Αθήνα, 30-5-2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1046568ΕΞ2022

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διορθωτικού στην συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κασάνε στις 10 Ιουνίου 2016.

Σχετ.: Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ 2016 «Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (L250/16.9.2016).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το αναφερόμενο στο θέμα διορθωτικό του κειμένου της ανωτέρω Συμφωνίας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στη σειρά L 146/151/25.5.2022 .

Ειδικότερα οι προαναφερθείσες διορθώσεις αφορούν :

  • Στη σελίδα 11, στο άρθρο 16 παρ.1, διόρθωση της αρίθμησης του αναφερόμενου παραρτήματος από ΙΓ σε 1Γ,
  • Στη σελίδα 1524 διόρθωση στο Παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ, στον πίνακα, της περιγραφής του εμπορεύματος του κωδ. 5811.00.45,
  • Στη σελ.1926, στο πρωτόκολλο 1 , τίτλος 1 άρθρο 1 στοιχείο στ), διόρθωση της νομικής βάσης που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της έννοιας της «δασμολογητέας αξίας»,
  • Στη σελ.1927, στο πρωτόκολλο 1 , τίτλος 1 άρθρο 1 στοιχείο η) ,διόρθωση στην επεξήγηση της έννοιας «αξία υλών» καθώς και στο στοιχείο ια) συμπλήρωση στην επεξήγηση της έννοιας «προστιθέμενη αξία».
  • Στη σελ.1933, στο πρωτόκολλο 1 τίτλος ΙΙ άρθρο 7, παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο ιι) αλλαγή του κειμένου σχετικά με τα αλιεύματα και
  • Στη σελ. 2068 στο πρωτόκολλο 1 παράρτημα Χ στη παράγραφο 1 ,διορθώθηκε η μνεία του άρθρου 113 της εν λόγω συμφωνίας σε 13 της ίδιας συμφωνίας.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με το συνημμένο, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΔΘΕΚΑ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Συνημμένο 1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!