Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2356/30-10-1995 Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει' (ΦΕΚ Β' 986/30.10.1995)

Υπουργική Απόφαση 2356/1995 «Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 986/30.10.1995)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

β. Το Ν. 1835/10.3.89 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 76Α).

γ. Το Π.Δ. 459/12.11.93 (139Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

δ. Το Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2234/ 94, (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β' ΦΕΚ 142) και ιδίως τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο θ' του άρθρου 1 του νόμου αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις προδιαγραφές ίδρυσης κέντρων θαλασσοθεραπείας, οι οποίες ισχύουν για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90 παρ. 1 εδάφιο θ' του άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2234/94.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Στόχοι

2. Γενικά

2.1. Ορισμός

2.2. Χαρακτηριστικά

3. Διαδικασία έγκρισης κέντρων θαλασσοθεραπείας

4. Επιλογή θέσης κέντρων θαλασσοθεραπείας

4.1. Κριτήρια (προδιαγραφές)

4.2. Δικαιολογητικά

5. Κτιριοδομικές προδιαγραφές

6. Προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

7. Δικαιολογητικά έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης

1. ΣΤΟΧΟΙ

Με την παρούσα απόφαση θεσμοθετούνται, ως ελάχιστες προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.), προκειμένου αυτά να υπαχθούν στο καθεστώς του Ν. 1892/90, όπως ισχύει, οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν:

1.1. Την χωροθέτηση των Κ.Θ. με κριτήριο την ικανοποιητική κάλυψη και στήριξη τους από πλευράς γενικής υποδομής, καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής.

1.2. Την άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των συγχρόνων συστημάτων θαλασσοθεραπείας, με βάση τη διεθνή εμπειρία και την πληρότητα, εγκαταστάσεων υπηρεσιών και εξοπλισμού λαμβάνοντας ως γνώμονα Κ.Θ. με δυναμικότητα 100 ατόμων ημερησίως με 10ωρη λειτουργία.

1.3. Την ασφάλεια των χρηστών, όσο και του απασχολούμενου στις υπηρεσίες των Κ.Θ. προσωπικού.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1. Ορισμός

Κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που καλύπτουν τις ανάγκες θεραπείας ατόμων, με ταυτόχρονη χρήση, κάτω από ιατρική παρακολούθηση, των ευεργετημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την πρόληψη ή θεραπεία. Σαν θαλάσσιο περιβάλλον νοείται ο συνδυασμός του θαλάσσιου κλίματος, του νερού της θάλασσας, της λάσπης, των φυκιών, της άμμου και άλλων θαλάσσιων ουσιών.

2.2. Χαρακτηριστικά

α. Τα Κ.Θ. είναι δυνατό να ανεγείρονται, είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχείο κλασσικού τύπου, ΑΑ' ή Α τάξης, ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Α' τάξης ή

ξενοδοχείο μικτής λειτουργικής μορφής και υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές Ε.Ο.Τ. ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές. β. Τα γήπεδα/οικόπεδα, στα οποία ανεγείρονται τα Κ.Θ., πρέπει να ευρίσκονται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας Κ.Θ., όταν μεταξύ της ιδιοκτησίας και της θάλασσας παρεμβάλλεται μόνο κοινόχρηστος χώρος (δρόμος, χώρος πρασίνου).

γ. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ανέγερση Κ.Θ. είναι η ύπαρξη στην άμεσα ευρύτερη περιοχή, καταλλήλου θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα θαλάσσιου νερού, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων μεταφοράς αυτού χωρίς αλλοιώσεις. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με έγγραφο του αρμόδιου φορέα.

δ. Ακόμη, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας είναι η λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το οικόπεδο/γήπεδο του Κ.Θ., κυρίων ξενοδοχειακών κσταλυμάτων ΑΑ και Α τάξης, συνολικής δυναμικότητας υπερδιπλάσιας αυτής του Κ.Θ.

Στην περίπτωση που το Κ.Θ. ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού, η δυναμικότητά του δύναται να είναι ίση με τον αριθμό κλινών ΑΑ και Α τάξεως των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Είναι αυτονόητο, ότι μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου κατά την παράγραφο αυτή αριθμού κλινών μπορεί να ανεγείρεται - εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή κλίνες δεν επαρκούν - σε συνδυασμό με το Κ.Θ., εφόσον με βάση άλλες διατάξεις η δημιουργία νέων κλινών στην περιοχή δεν απαγορεύεται.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3.1. Α' στάδιο:

Έγκριση σκοπιμότητας - χωροθέτησης

α. Έγκριση σκοπιμότητας: Ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα εδάφια α, β, γ και ζ της παραγράφου 4.2. της παρούσας, καθώς επίσης τεχνική έκθεση, που θα αφορά στα στοιχεία των παραγράφων 2.2.α,β,γ,δ, και του πίνακα 4.1.α,β,γ της παρούσας. Η έγκριση Σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ., μετά από εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων.

β. Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον απαιτείται από την πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ειδικότερες ρυθμίσεις, που ισχύουν, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση, με τα απαιτούμενα για την τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφο της αναφερόμενης στο εδάφιο (α) την έγκριση του ΕΟΤ για τη σκοπιμότητα δημιουργίας του Κ.Θ.

3.2. Β' στάδιο: Καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά α - ι της παρ. 4.2 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλεπόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για τη δημιουργία Κ.Θ. ισχύει για δύο (2) χρόνια και για την ανανέωση της απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Θ. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3.3. Γ' στάδιο:

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.4. Δ' στάδιο:

Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά της παρ. 7 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. .Συνυποβάλλεται το δικαιολογητικό υπ' αριθ. κ της παρ. 4.2. της παρούσας, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 6.1. (έγκριση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού). Για την έγκριση ή απόρριψη ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Ε.Ο.Τ. ισχύει τέσσερα (4) χρόνια. Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η διάρκεια ισχύος της έγκρισης Ε.Ο.Τ. ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του Ε.Ο.Τ.

(α, β, γ στάδια) σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ., που ισχύουν όταν αιτείται η ανανέωση.

Τα στάδια Α και Β μπορεί να ενοποιούνται σε ένα, εφόσον το επιθυμεί ο επενδυτής. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4.1. Κριτήρια - Προδιαγραφές

[Πίνακας]

1.Για ό,τι δεν περιγράφεται σ' αυτόν τον πίνακα , εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για ξενοδοχεία Α'τάξης.

2. Για τους χρηστές του Κ.Θ., επιπλέον των απαιτήσεων για τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου.

4.2. Δικαιολογητικά επιλογής θέσης

α. Αίτηση, που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου / γηπέδου. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί (υπόδειγμα 1 στο παράρτημα).

β. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50000. (Υπόβαθρο της Γ.Υ,.Σ.) όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οικοπέδου / γηπέδου, η σύνδεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό ή και έδρα ΟΤΑ. γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου / οικοπέδου με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000, όπου θα σημειώνονται:

- ο Βορράς

- τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες

- οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας

- οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφώνα με το υπόδειγμα 3 θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

- το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου.

- τυχόν υφιστάμενα κτίσματα του γηπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών

- ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του

- οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της παρ. 4.2.δ.

δ. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του οικοπέδου / γηπέδου της εγκατάστασης καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πινακίδες διαστάσεως DIN Α4, στις οποίες η ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. ε. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

- Θέση του γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Αποστάσεις από τον πλησιέστερο οικισμό, από ημιαστικά (πληθ. > 2.000 κατ.) και αστικά (πληθ. > 10.000 κατ.) κέντρα. από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής).

- Νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου, κ.λπ.).

- Χαρακτηριστικά εγκατάστασης (Αυτοτελές κέντρο θαλασσοθεραπείας ή τμήμα τουριστικής εγκατάστασης, δυναμικότητα, τάξη κ.λπ.).

- Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υποδομής και ανωδομής της ευρύτερης περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά:

* σε στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται, ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις για την ανέγερση Κ.Θ. (βλ. παρ. 2.2.δ. και κριτήρια της παρ. 4.1.).

* στις δυνατότητες ηλεκτροδότησης (Ύπαρξη δικτύου χαμηλής τάσης, απόσταση από πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς κ.λπ.).

* στη δυνατότητα υδροδότησης.

* στη δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης.

* στην περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης).

Επιπλέον προσκομίζεται συμπληρωμένος από τον μηχανικό πίνακας γειτνειάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα (5) του παραρτήματος. στ. Ειδικά στοιχεία περιβάλλοντος όπως:

- Γεωγραφικό περιβάλλον. Γενική περιγραφή και φυσιογνωμία της περιοχής με επισήμανση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών, αγωγών λυμάτων κ.λπ. σε ακτίνα τουλάχιστον 10 (δέκα) χλμ. από τη μονάδα.

- Γεωλογικό περιβάλλον. Γενική περιγραφή, γεωλογικός χάρτης, μετρήσεις ραδιενέργειας του εδάφους.

- Χλωρίδα. Κύρια είδη αυτοφυή και άλλα χαρακτηριστικά είδη προσαρμοσμένα στην περιοχή.

- Θαλάσσια χλωρίδα: ποικιλία φυκίων κ.λπ,

- Θάλασσα.

Θερμοκρασίες (μεταβολές ημέρας εποχής). Ρεύματα, περιοδικότητα, κυματισμοί, μορφή ακτών.

- Μετεωρολογικά στοιχεία. Μετρήσεις στην περιοχή, όπου προβλέπεται η μονάδα, που θα αφορούν σε:

* Θερμοκρασίες, ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες ελάχιστες

* Υγρομετρία

* Ανεμολόγιο

* Βροχοπτώσεις

* Νεφώσεις και ηλιοφάνεια

* Ιονομετρικά στοιχεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β-στ) πρέπει να υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ και να φέρουν τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου / γηπέδου, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχείο Α, Β, Γ κ.λπ. εμβαδού.........μ2 (βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτημα).

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων και θα υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται, ότι 1) το οικόπεδο / γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνολο της για τη δημιουργία του Κ.Θ. και 2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.

Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το 1) αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης.

Η ανέγερση Κ.Θ. (ή η εκ των υστέρων λειτουργία του) σε γήπεδα / οικόπεδα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα (πλην της κατ' ιδανικά μερίδια) δεν είναι δυνατή. η. Σκαρίφημα γενικής διάταξης σε επίπεδο προσχεδίου, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο Π.Δ. 696/74.

θ. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς:

- Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης

* εφ' όσον το Κ.Θ. υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων ημερήσια, όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητα του.

* Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/87 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

- Κυκλοφοριακή σύνδεση του οικοπέδου / γηπέδου με το δρόμο προσπέλασης εγκεκριμένη από την καθ' ύλην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία.

- Βεβαίωση πολεοδομικού γραφείου ως υπόδειγμα (3) του παραρτήματος.

- Έγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφ' όσον απαιτείται. ι. Έγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφ' όσον απαιτείται.

κ. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/24.10.90 κοινής απόφασης που αφορά σε «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με την 1661/5.10.94 ΚΥΑ (ΦΕΚ 786/Β/20.10.94). μ. Βεβαίωση από αρμόδια κρατικά εργαστήρια σχετικά με τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ύδατος προς χρήση για το συγκεκριμένο Κ.Θ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα 4.1.γ.

5. ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[Πίνακας]

6.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

[Πίνακας]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Είναι αναγκαίο οι εγκατασταθείς να είναι ειδικής τεχνολογίας με ιδιαίτερη αντοχή στις φθορές λόγω θαλασσίου ύδϋτος.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7.1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου.

7.2. Αρχιτεκτονικά σχέδια ανά τύπο κτιρίου α) 'Οψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50.

β) Τομές τους δύο (2) σε κλίμακα 1:50.

γ) Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) σε κλίμακα 1:50.

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 (Υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ.), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οικοπέδου/ γηπέδου, η σύνδεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ.

ε) Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου, ως ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά και συνολικά.

- Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα όρια, την απόσταση απ' την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού κατά τα ισχύοντα από την απόσταση από το δρόμο. Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου/γηπέδου.

- Το διάγραμμα κάλυψης, πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, για το τι προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες.

- Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί στο β' στάδιο από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

στ) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η κατά νόμο γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με τα ισχύοντα κ.λπ.

3. Τεχνική έκθεση, όπου θα αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

4. Άλλα δικαιολογητικά: Στην υποβολή της αρχτεκτονικής μελέτης προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί με το έγγραφο έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου/γηπέδου (π.χ. έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης). Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν από τον ΕΟΤ, στη φάση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης, γνωματεύσεις άλλων φορέων, όπως π.χ. αρχ/κής επιτροπής.

5. Το συνημμένο παράρτημα με τα υποδείγματα 1, 2, 3, 4 και 5, τα οποία ανήκουν στα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του κειμένου. Παρατήρηση:

Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1 - 7.3. πρέπει να υποβάλλονται σε τρίο αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ και η μία σειρά να φέρει τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τις ήδη χορηγηθείσες από τον Ε.Ο.Τ. εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, πριν από την ισχύ της παρούσας απόφασης, δεν απαιτείται νέα έγκριση, παρά μόνον συμπληρωματική βεβαίωση, όσον αφορά τις προδιαγραφές υγιεινής και τα χαρακτηριστικά του ύδατος, που χορηγείται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συννημμένοι:

Πίνακες που παραλείπονται στην απόφαση

Παράρτημα - Υποδείγματα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ