Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1044050 ΕΞ 2022 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 210 6987541
Url: www.aade.gr
E-Mail: e.karavana@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΖΗ546ΜΠ3Ζ-ΑΤΚ

Αθήνα, 23/05/2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1044050 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής [1] της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)»

Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1054441ΕΞ2021/28-06-2021 «Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.»

2) Η αριθ. Ε.2174/8-9-2021 εγκύκλιος «Κοινοποίηση Αποφάσεων σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΕ και των αντίστοιχων συμβαλλόμενων μερών, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την θέσπιση τροποποιημένου συνόλου κανόνων (μεταβατικοί κανόνες) οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης.»

3) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1007441 ΕΞ 2022 /01-02-2022 «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)».

4) Το api0.TAXUD/4120599/19-05-2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (New Commission notice concerning the application of the transitional rules of origin providing for cumulation between the applying Contracting Parties in the pan-Euro-Mediterranean (PEM) zone).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν Οέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2022/C 202/01, η οποία δημοσιεύΟηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 202/19-05-2022. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση 2022/C31/01, η οποία είχε δημοσιευθεί στο τεύχος C 31/21-01 -2022.

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια απλουστευμένη επισκόπηση των δυνατοτήτων σώρευσης την 1η Απριλίου 2022 βάσει των μεταβατικών κανόνων καταγωγής. Ειδικότερα, με την ένδειξη «Χ» σημειώνεται η ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ δυο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που εππρέπουν τη σώρευση βάσει των μεταβατικών κανόνων καταγωγής. Για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων.

Στον Πίνακα 2 απεικονίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση. Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης βάσει του άρθρου 8 του προσαρτήματος Α κάθε πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, της ημερομηνίας προηγείται η ένδειξη «(Τ)».

Η διαγώνια σώρευση (επεξεργασίας, μεταποίησης και/ή υλών) μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εάν τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής τελικής παραγωγής και τελικού προορισμού έχουν συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, που περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής, με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής.

Προϊόντα που κατάγονται από συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής που δεν έχει συνάψει συμφωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμογής τελικής παραγωγής και/ή τελικού προορισμού αντιμετωπίζονται ως μη καταγόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι [ανωτέρω σχετικές (1) και (2)] οι εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής προορίζονται για προσωρινή εφαρμογή, σε προαιρετική και διμερή βάση, από την ΕΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη της πανευρωμεσογειακής σύμβασης ΠΕΜ (που έχουν ζητήσει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το συντομότερο δυνατόν το τροποποιημένο σύνολο κανόνων εναλλακτικά προς τους ισχύοντες κανόνες της σύμβασης), εν αναμονή της σύναψης και έναρξης ισχύος της τροποποιημένης πανευρωμεσογειακής σύμβασης (ΠΕΜ). Σκοπός των εν λόγω κανόνων είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικά ως προς τους κανόνες της σύμβασης, διότι οι κανόνες της σύμβασης ΠΕΜ έχουν καθοριστεί χωρίς να θίγουν τις αρχές που καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και σε άλλες σχετικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι υποχρεωτικοί αλλά θα εφαρμόζονται προαιρετικά από οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προτιμήσεις που βασίζονται στους μεταβατικούς κανόνες αντί για προτιμήσεις βάσει της σύμβασης. Δεν προορίζονται να τροποποιήσουν τη σύμβαση, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, και δεν θα μεταβάλουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών βάσει της σύμβασης, ενώ συνεχίζεται να εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης ΠΕΜ.

Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των συμβαλλόμενων μερών εφαρμογής που έχουν επιλέξει να επεκτείνουν μονομερώς την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 των μεταβατικών κανόνων που προβλέπονται στο προσάρτημα Α των διμερών πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής κατά την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ), παρ. 3 αναφέρει: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και εξαιρουμένων προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63, η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής εκτός του μέρους εξαγωγής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί στο μέρος εξαγωγής όταν τα προϊόντα που λαμβάνονται υποβάλλονται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στο συγκεκριμένο μέρος εξαγωγής». Ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει: «Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν να επεκτείνουν μονομερώς την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στην εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Το μέρος που επιλέγει αυτήν την επέκταση κοινοποιεί αυτήν την επιλογή του στο άλλο μέρος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2».

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Συνημμένο: 1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Υποσημειώσεις (1)
[1]

Ως «συμβαλλόμενο μέρος εφαρμογής» νοείται συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠΕΜ το οποίο ενσωματώνει τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής της σύμβασης ΠΕΜ στις διμερείς προτιμησιακές εμπορικές του συμφωνίες με άλλο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης ΠΕΜ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!