Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/1949/2022 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 και εκτελεστικά μέτρα αυτού - Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
​Ταχ. Κώδικας : 11521 - Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης, Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο : 210 6479231 -221
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 60ΒΡ46ΜΠ3Ζ-6Λ2

Αθήνα, 18/5/2022

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/1949

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανομής

Θέμα: «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτελεστικά μέτρα αυτού – Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής»

Σχετ.: Τα από 7-5-2021 και 26-5-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008» (L 130/17.5.2019), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής με τους οποίους τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/787. Επιπλέον, αφορά στην κοινοποίηση των εκτελεστικών μέτρων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787. Τέλος αφορά στην κοινοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων, σχετικών με την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα εγκύκλιος περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία του νέου ενωσιακού πλαισίου για τα αλκοολούχα ποτά, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με

α) τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών,

β) την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών,

γ) την αιθυλική αλκοόλη και τα προϊόντα απόσταξης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και

δ) τη χρήση νομίμων ονομασιών αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση τροφίμων πλην των αλκοολούχων ποτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά

α) στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών (ποτοποιοί, αποσταγματοποιοί, επιχειρήσεις διακίνησης και εισαγωγής αλκοολούχων ποτών), καθώς και στις επιχειρήσεις τροφίμων που παρασκευάζουν τρόφιμα που περιέχουν αλκοολούχα ποτά και

β) στις Xημικές Yπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εφαρμόζουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών και των επιχειρήσεων τροφίμων που παρασκευάζουν τρόφιμα που περιέχουν αλκοολούχα ποτά, καθώς και των Xημικών Yπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., για την ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοποιούμενου θεσμικού πλαισίου.

Α. Με τα ανωτέρω σχετικά, σας είχαμε αποστείλει, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008» (L 130/17.5.2019), καθώς και το διορθωτικό της ελληνικής απόδοσης αυτού (L 178/20.5.2021).

Ο εν λόγω κανονισμός ήδη εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα έτος δηλ. από την 25η Μαΐου 2021, ημερομηνία από την οποία καταργήθηκε στο σύνολό του ο κανονισμός (ΕΚ) 110/2008.

Β. Ο εν λόγω κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 έχει ήδη τροποποιηθεί από τους παρακάτω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής - με βάση τις σχετικές αρμοδιότητες της Επιτροπής που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 - ως εξής:

1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1096 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διατάξεις επισήμανσης για τα συμμείγματα» (L 238/6.7.2021)

2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1334 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μνείες σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση άλλων αλκοολούχων ποτών» (L 289/12.8.2021).

3) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1335 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προκύπτουν από τον συνδυασμό αλκοολούχου ποτού με ένα ή περισσότερα τρόφιμα» (L 289/12.8.2021).

4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1465 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των μνειών σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τη χρήση τους στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχων ποτών άλλων από τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρεται η μνεία» (L 321/13.9.2021).

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να συμπληρωθεί στο προσεχές διάστημα με έναν ακόμα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του ορισμού και των απαιτήσεων για την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης [άρθρο 5 του καν. (ΕΕ) 2019/787], καθώς και με ένα εκτελεστικό μέτρο σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης [τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2870/2000].

Για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 έχουν εκδοθεί έως τώρα τέσσερα (4) εκτελεστικά μέτρα (κανονισμοί) που θα αναφερθούν στη συνέχεια, καθώς και οι πρόσφατα δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την επισήμανση (C 78/18.2.2022). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται διεξοδικά και επεξηγηματικά στις βασικές διατάξεις του κανονισμού που αφορούν στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και περιλαμβάνουν και παραδείγματα. Παρά ταύτα θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της γνωμάτευσης. Η χρήση τους θα περιορίζεται στο ρόλο τους ως εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας των (δεσμευτικών) διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

Γ. Οι κυριότερες διαφορές του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 σε σχέση με τον καταργηθέντα κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 είναι:

α) Η ευθυγράμμιση του νέου κανονισμού με τις ισχύουσες διατάξεις της οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα [καν. (ΕΕ) 1333/2008, (ΕΕ) 1334/2008 κλπ]. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ευθυγράμμιση με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011, με σαφή αναφορά στην υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτόν εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον καν. (ΕΕ) 2019/787 (άρθρο 9), καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη ομοιογένεια των διαδικασιών για την καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) με αυτές που ισχύουν στον τομέα των τροφίμων.

β) Η ενσωμάτωση στο βασικό κανονισμό, καθώς και η θέσπιση πλέον λεπτομερών κανόνων για τη χρήση των νόμιμων ονομασιών και των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών στην επισήμανση των τροφίμων και κάθε είδους ποτού με αλκοόλη στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται τα αναφερόμενα αλκοολούχα ποτά (ορισμοί και κανόνες για τους σύνθετους όρους, μνείες, μίγματα, συμμείγματα κλπ), καθώς άλλων ειδικών κανόνων για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

γ) Η ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), κυρίως ως προς τις διαδικασίες έκδοσης τροποποιήσεων και εκτελεστικών μέτρων.

δ) Η αλλαγή ορισμένων όρων και ορισμών, καθώς και η εισαγωγή νέων όρων (πχ γεωγραφική αναφορά, τόπος προέλευσης).

ε) Η εκτεταμένη προστασία των ΓΕ, οι λεπτομερώς καθορισμένες, απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες καταχώρισης αυτών, η θεσμοθέτηση ηλεκτρονικού μητρώου με τις ΓΕ που τηρεί η Επιτροπή.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα παραρτήματα, οι κυριότερες διαφορές του παραρτήματος Ι (κατηγορίες αλκοολούχων ποτών) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 σε σχέση με το αντίστοιχο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 είναι ότι πλέον προβλέπονται 44 κατηγορίες αλκοολούχων ποτών έναντι 46 κατηγοριών που προβλέπονταν στον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008, ενώ πλέον υπάρχει πρόβλεψη γλύκανσης με σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης, με καθορισμό ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε γλυκαντικές ύλες στις διάφορες κατηγορίες αποσταγμάτων (εκτός του whisky), στο απόσταγμα λαμβανόμενο με διαβροχή και απόσταξη, στη βότκα, στην αρωματισμένη βότκα και στο geist.

Δ. Συνοψίζοντας τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, όπως ισχύει - ο οποίος περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια και τρία παραρτήματα - επισημαίνονται τα εξής:

  • Κεφάλαιο Ι - Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών (Άρθρα 1 - 8).

Στο εν λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής αυτού (άρθρο 1), ο ορισμός του «αλκοολούχου ποτού» και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί (άρθρο 2), καθώς και οι υπόλοιποι ορισμοί (και απαιτήσεις) όρων που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω κανονισμό (άρθρα 3 – 5).

Στο ίδιο κεφάλαιο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την αιθυλική αλκοόλη και τα προϊόντα απόσταξης που χρησιμοποιούνται για τα ποτά με αλκοόλη (alcoholic beverages, όρος ευρύτερος που περιλαμβάνει και τα αλκοολούχα ποτά - spirit drinks) (άρθρο 6) και οι γενικές απαιτήσεις των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι (άρθρο 7).

  • Κεφάλαιο ΙΙ – Περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων (Άρθρα 9 - 20).

Στο κεφάλαιο ΙΙ περιλαμβάνονται οι ειδικές προβλέψεις για την περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, πέραν των απαιτήσεων της οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές [καν. (ΕΕ) 1169/2011].

Καθορίζονται οι όροι χρήσης των νόμιμων ονομασιών των αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι δυνατότητες συμπλήρωσης ή αντικατάστασης των νόμιμων ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση αυτών (άρθρο 10).

Στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης των σύνθετων όρων και των μνειών (σε νόμιμες ονομασίες ή γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών) στην επισήμανση ποτών με αλκοόλη (σύνθετος όρος), καθώς και τροφίμων και ποτών με αλκοόλη (μνείες).

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 καθορίζονται οι πρόσθετοι κανόνες περιγραφής, παρουσίασης και επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών σε ότι αφορά

α) την αναφορά στην επισήμανση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχου ποτού,

β) τα μείγματα

γ) τα συμμείγματα,

δ) τη χρήση των ονομασιών φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται ως νόμιμες ονομασίες ορισμένων αλκοολούχων ποτών και

ε) την περίοδο ωρίμανσης ή παλαίωσης αλκοολούχου ποτού.

Σημειώνεται ότι, στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι οι διαδικασίες παλαίωσης των αλκοολούχων ποτών - στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται σχετική αναφορά της περιόδου παλαίωσης στην περιγραφή, την παρουσίαση ή την επισήμανση υπό τον όρο ότι αφορά το νεότερο από τα αλκοολικά συστατικά - θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί υπό τον φορολογικό έλεγχο (ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις) ενός κράτους – μέλους. Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η δημιουργία, από την Επιτροπή, δημόσιου μητρώου στο οποίο θα παρατίθενται οι φορείς που έχει ορίσει κάθε κράτος - μέλος για την εποπτεία της διαδικασίας παλαίωσης και στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, καθώς του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 [σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787], εκδόθηκαν και εφαρμόζονται από την 25-52021, οι παρακάτω κανονισμοί της Επιτροπής:

i) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/723 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2021 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία δημόσιου μητρώου στο οποίο απαριθμούνται οι οργανισμοί που έχουν οριστεί από κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία των διαδικασιών παλαίωσης των αλκοολούχων ποτών» (L 155/5.5.2021).

ii) ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/724 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή σχετικά με τους οργανισμούς που έχουν οριστεί για την εποπτεία των διαδικασιών παλαίωσης αλκοολούχων ποτών και τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον εν λόγω κανονισμό» (L 155/5.5.2021).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων έχει γνωστοποιήσει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/724, τα στοιχεία των χωρικά αρμόδιων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να συμπεριληφθούν στα δημόσια μητρώα της Επιτροπής, ως:

α) αρμόδιων αρχών στη χώρα μας, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 (άρθρο 43) και

β) φορέων εποπτείας στη χώρα μας των διαδικασιών παλαίωσης αλκοολούχων ποτών.

Η Επιτροπή ήδη έχει δημοσιεύσει [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plantsand-plant-products/plant-products/spirits_en] τα κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα μητρώα με τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους φορείς των κρατών – μελών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται (για την Ελλάδα) οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

Τέλος, στα άρθρα 14 – 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787, προβλέπονται διατάξεις σχετικά με διάφορα θέματα περιγραφής, παρουσίασης ή επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών (ένδειξη τόπου προέλευσης, γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αναγραφή των όρων που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτού και των γεωγραφικών ενδείξεων, χρήση του συμβόλου της Ε.Ε. για τις γεωγραφικές ενδείξεις κλπ), καθώς και με τις ενωσιακές αναλυτικές μεθόδους αναφοράς.

  • Κεφάλαιο ΙΙΙ - Γεωγραφικές ενδείξεις (Άρθρα 21 - 42).

Στο εν λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, τις προδιαγραφές προϊόντος [τεχνικοί φάκελοι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008], καθώς και τις διαδικασίες για την αίτηση καταχώρισης νέας γεωγραφικής ένδειξης, ένστασης, τροποποίησης, ακύρωσης.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ήδη, εκδόθηκαν και ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί της Επιτροπής:

i) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1235 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2021 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ακύρωση της καταχώρισης και το μητρώο» (L 270/29.7.2021).

ii) ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1236 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ακύρωση της καταχώρισης, τη χρήση του συμβόλου και τον έλεγχο» (L 270/29.7.2021).

Πέραν των ανωτέρω, στις διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου του κανονισμού κατοχυρώνεται θεσμικά το ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (το οποίο περιλαμβάνεται στo ηλεκτρονικό μητρώο «e-ambrosia» της Επιτροπής, (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/) (άρθρο 33).

Επιπλέον προβλέπονται οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος και για την επιτήρηση της χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων, στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ισχύοντα πλέον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (άρθρα 39 και 40).

Σημειώνεται ότι από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1235, καταργήθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 716/2013 «για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών».

  • Κεφάλαιο ΙV - Έλεγχοι, ανταλλαγή πληροφοριών, νομοθεσία των κρατών – μελών (Άρθρα 43 - 45).

Περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποχρέωση των κρατών μελών να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787, καθώς και να ορίσουν αρμόδιες αρχές για αυτό (βλ. ανωτέρω) (άρθρο 43) και τη δυνατότητα των κρατών μελών για θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτειά τους (άρθρο 45).

  • Κεφάλαιο V - Εξουσιοδότηση, εκτελεστικές διατάξεις, μεταβατικές και τελικές διατάξεις (Άρθρα 46 - 51).

Στο εν λόγω κεφάλαιο, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα μεταβατικά μέτρα (άρθρο 50), σύμφωνα με τα οποία τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 και έχουν παραχθεί πριν από την 25η Μαΐου 2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των σχετικών αποθεμάτων. Παρά την ανωτέρω διάταξη, τα αλκοολούχα ποτά των οποίων η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση δεν είναι σύμφωνη με τα άρθρα 21 και 36 του παρόντος κανονισμού αλλά συμμορφώνονται με τα άρθρα 16 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τα οποία έχουν επισημανθεί πριν από την 8η Ιουνίου 2019 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.

Τα μεταβατικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη κατά τον έλεγχο και να αναζητούνται τα σχετικά στοιχεία.

Ε. Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ http://www.aade.gr, στη διαδρομή <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>//<Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)>//<Αιθυλική Αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη>//<Αλκοολούχα ποτά>.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

Γ. Πιτσιλής

Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1096, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1334, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1335, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1465, κανονισμός (ΕΕ) 2021/723, κανονισμός (ΕΕ) 2021/724, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1235, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1236, κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!