Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Ε 1031981 Φορολογική μεταχείριση υπηρεσιών μεταφοράς πριν την υπαγωγή στο καθεστώς εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Κυρκιντάνου, Σ. Ρουβολής
Τηλέφωνο : 2106987409,471
E-Mail: vat-customs@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ορθή επανάληψη ως προς τους αποδέκτες

Αθήνα, 12-04-2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Ε 1031981 ΕΞ 2022

Προς:

Α. Διεθνή Ναυτική Ένωση
Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς
Email: director@DNE.gr

Β. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Διεθνούς Διαμεταφοράς και
Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος
(ΣΥΝΔΔΕ & L)
Email: contact@synddel.gr

Γ. AERONET GROUP
13 Olympias str., Glyfada,
Email: vargyriou@aeronetgroup.eu

ΚΟΙΝ: Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Φορολογική, από πλευράς ΦΠΑ , μεταχείριση των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών πριν την υπαγωγής τους στο καθεστώς της εισαγωγής»

ΣΧΕΤ: α) Το από 08-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεθνή Ναυτική Ένωση

β) Το από 09-02-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας AERONET GROUP

γ) Το από 06-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Σε απάντηση των (α) και (β) σχετικών, αναφορικά με την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση των υπηρεσιών μεταφοράς που τιμολογούνται από μεταφορείς προς διαμεταφορείς και αφορούν διακίνηση εμπορευμάτων που προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς εισαγωγής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις σχετικές περί εισαγωγής διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κώδικας ΦΠΑ», όπως αναφέρονται στα άρθρα 2, 10, 17 και 60 αυτού, η εισαγωγή στην Ελλάδα αγαθών προερχόμενων από τρίτες προς την ΕΕ χώρες αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, δηλαδή φορολογείται ανεξαρτήτως της ιδιότητας του προσώπου που διενεργεί την εισαγωγή και ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/13), για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας βάσει της συναλλακτικής αξίας στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή προστίθενται, πέραν των άλλων, τα έξοδα μεταφοράς έως τον τόπο εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α του κώδικα ΦΠΑ, η φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών διαμορφώνεται με βάση κατ’ αρχήν τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.

Επιπροσθέτως, στη φορολογητέα αξία, σύμφωνα με την παρ 1γ του ανωτέρω άρθρου του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθενται τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών μεταφοράς μέχρι τον πρώτο τόπο του προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία. Συνεπώς, η πρόβλεψη των ανωτέρω διατάξεων αποσκοπεί στην συμπερίληψη στην φορολογητέα αξία των εξόδων μεταφοράς των προς εισαγωγή αγαθών στο σύνολό τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτωση λ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέπεται η απαλλαγή των υπηρεσιών μεταφοράς, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών έχει συμπεριληφθεί στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20. Με την εν λόγω διάταξη, σκοπείται η αποφυγή της διπλής φορολόγησης για ορισμένες υπηρεσίες, η αξία των οποίων στο σύνολό τους έχουν περιληφθεί στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών και συναφώς έχουν φορολογηθεί κατά την εισαγωγή και δεν πρέπει να φορολογηθούν ως αυτοτελείς παροχές υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η έκδοση των φορολογικών παραστατικών για τη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς που εκ του αντικειμένου τους συμβάλλουν στην πραγματική εκτέλεση της εισαγωγής αγαθών, είτε αυτά εκδίδονται προς τον εισαγωγέα είτε προς το διαμεταφορέα, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, καθόσον η αξία της μεταφοράς των εισαγόμενων αγαθών στο σύνολό της συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή. Άλλωστε, αυτή η μεταχείριση συνάδει με τη αρχή της απλής και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαλλαγών που επιτάσσει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και αποφεύγονται φαινόμενα διπλής φορολόγησης αλλά και δεν δημιουργούνται συνθήκες στρέβλωσης του εμπορίου και επιβάρυνσης με δυσανάλογο διοικητικό κόστος των διαμεταφορέων και εισαγωγέων.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταφορείς, διαμεταφορείς και εισαγωγείς, θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία που να αποδεικνύουν τις επιμέρους συναλλαγές ώστε να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών φορολογικών και ελεγκτικών αρχών, με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και την αποφυγή οποιασδήποτε ενδεχόμενης φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή κατάχρησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. Αποδέκτες για κοινοποίηση 

  1. Τελωνειακές Περιφέρειες  
  2. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) 
  3. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
  4. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων 
  5. Ένωση Ελλήνων Ναυτιλιακών Μεσιτικών Εταιρειών (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.)

Β. Εσωτερική Διανομή 

  1. Αυτοτελές τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ 
  2. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας - Τμήμα Α’ 
  3. Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. - Τμήμα Ε'
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!