Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 54381 ΕΞ 2022 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές

Κ.Υ.Α. 54381 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B’ 1963/19.04.2022

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α'66).

2. Το Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143).

5. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α'151).

6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

7. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (A’ 25).

8. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α'19).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A' 121).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (A’181).

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).

13. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (A' 145). 14. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α'98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133).

15. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

16. Την υπό στοιχεία 454/99082/12.04.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ' αρ. 425/42522/ 20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης “Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α'160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα” (Β'1239).» (Β' 1787).

17. Την υπό στοιχεία 7534ΕΞ2022/18.01.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από:

α) τις πυρκαγιές της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

β) τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

γ) τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

δ) τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και

ε) τις πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.» (Β'136).

18. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/ 20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές

α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και

β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.» (Β'3905, διόρθωση σφάλματος Β'4588), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β'13/2022) όμοια.

19. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/ 20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές

α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.» (Β'3898, διόρθωση Β’4588), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β'13/2022) όμοια.

20. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/ 17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές

α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και

γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.» (Β'3863). 21.

α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193/ 1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

22. Την υπ’ αρ. 110/21.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

23. Την από 30.12.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τον καθορισμό της αρχικής τιμής εκτίμησης και τη χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης σε ποσοστό 35% επί της αρχικά εκτιμηθείσας ζημιάς, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, βάσει του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021, στις πληγείσες από τις πυρκαγιές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

24. Το υπ’ αρ. 4864/08.04.2022 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την επισυναπτόμενη σε αυτό κατάσταση παραγωγών. 25. Το από 05.04.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

26. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

27. Την υπό στοιχεία 2/117167/18-04-2022 απόφαση μεταφοράς πιστώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

28. Την υπ’ αρ. 7449/106542/19-04-2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.332.268 ευρώ με α/α 37031 και ΑΔΑ : ΩΔΜΖ4653ΠΓ-Χ1Μ

29. Την υπ’ αρ. 608/106473/19-04-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 30. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Ειδικό Φορέα 1029-501-0000000 και στον ΑΛΕ 2310803004, ύψους είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (20.332.268) για την ισόποση επιχορήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 30 αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

1. Παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πυρκαγιών της περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β'3905, διόρθωση σφάλματος Β'4588) όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β'13/2022) όμοια, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β'3898, διόρθωση Β'4588) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/ 16.12.2021 (Β'13/2022) όμοια και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 (Β'3863) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την υπό στοιχεία 7534ΕΞ2022/18.01.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'136), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 και τις προϋποθέσεις του Γενικού Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του άρθρου 30 αυτού, ακόμα και δεν αναγράφονται ρητά στην παρούσα.

2. Δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως καθορίζονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης της καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης.

3. Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε φυτικά μέσα παραγωγής, που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας και δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α' 160), όπως έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών ασφαλίσεων στη συνημμένη στο υπό στοιχείο 25 του προοιμίου έγγραφο του Οργανισμού συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών και εκτίμησης ζημιών, εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α' 160).

4. Η καταγραφή της αρχικής εκτίμησης των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όπως τα στοιχεία του Δορυφορικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης «Κοπέρνικος», και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης η οποία καθορίζεται στο ποσό των 144,00 ευρώ ανά δέντρο στην περίπτωση των ελαιόδεντρων και σε 96,00 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, σύμφωνα με την από 30.12.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

5. Η προκαταβολή συνίσταται σε χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του συνόλου της κατά περίπτωση αρχικής εκτίμησης ζημιών ανά είδος καλλιέργειας από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων η οποία εξειδικεύεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ήτοι ανερχόμενη σε 50,40 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,60 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.

6. Η προκαταβολή διενεργείται με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ’ αρ. 4864/08.04.2022 εγγράφου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

7. Το χορηγούμενο ποσό προκαταβολής αφαιρείται από το τελικό ποσό επιχορήγησης το οποίο θα προσδιοριστεί με νεότερη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Κάθε στοιχείο που αφορά την προκαταβολή της παρούσας τηρείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προκαταβολής της επιχορήγησης, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

10. Η ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας.

11. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

12. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει προκαταβολή επιχορήγησης άνω του ορίου των 60.000 ευρώ που τίθεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/ competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιχορήγησης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε δικαιούχους

1. Για το σκοπό της παρούσας ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται με ποσό είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (20.332.268), ίσο με το υπολογιζόμενο ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 1, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το ποσό της επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καταβάλλεται σε λογαριασμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό της επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό της προκαταβολής της επιχορήγησης του άρθρου 1 προς τους δικαιούχους.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μέσω διακριτού λογαριασμού και παρακολουθούνται διακριτά.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν διακρατεί οιοδήποτε όφελος και δεν μπορεί να αξιοποιήσει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο το ως άνω ποσό.

3. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και των προϋποθέσεων της παρούσας και στην καταβολή αμελλητί του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους πληγέντες.

4. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής στους δικαιούχους, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κοινοποιεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης την αναλυτική κατάσταση των πληρωμών στους δικαιούχους, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, και το πληρωτέο ποσό.

5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού της παρ. 2 επιστρέφουν αμελλητί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR9001000230000000000200548 και αιτιολογία κίνησης «επιστροφές επιχορηγήσεων από τον ΕΛΓΑ» και καταγράφονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!