Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000) Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λ.π.

Αριθ. T. 1400/10

ΦΕΚ 418/Β/30-3-2000

Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λ.π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις προκαταρτικές διατάξεις του δασμολογίου.

2. Τις διατάξεις του Ν. 438/76, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Ν. 603/77 '' περί τροποποιήσεως των άρθρων 10 & 21 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)'' και τις διατάξεις του Ν. 2743/99 "Επαγγελματικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 ( ΦΕΚ 125 /Α/21-8-86) "Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθεμένης αξίας και άλλες διατάξεις''.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2127/93 (ΦΕΚ 48/Α/6-4-93) περί Ε.Φ.Κ. ''Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του Φορολογικού Καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις''.

5. Τις διατάξεις του Ν.1165/18 "Περί Τελ. Κώδικος" (ΦΕΚ 73/Α/6-4-18) όπως ισχύουν & ειδικότερα του άρθ. 20, παρ. 3 & του άρθ.21 αυτού.

6. Τις διατάξεις του Ν.2343/95 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις των Κανονισμών 2913/92 '' περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα '' και 2454/93 '' Για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα''.

8. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 918/83 "Για την θέσπιση του Κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών".

9. Την με αριθ. 1107197/1239/Α006/4-10-96 (ΦΕΚ 922/Β/9-10-96) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

10. Εκτιμώντας την ανάγκη κατάργησης των διατάξεων της Τ. 3300/84 Α.Υ.Ο. "Όροι και διατυπώσεις εναπόθεσης εφοδίων και εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ ", προκειμένου να εναρμονισθεί το καθεστώς των εφοδιασμών, στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο.

11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, αποφασίζουμε:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Τα εφόδια, που απαλλάσσονται από τις δασμοφορο-λογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες:

Ι. πλοίων και αεροσκαφών

ΙΙ. Πρεσβειών, Ξένων Αποστολών , Διεθνών Οργανισμών, Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι ως άνω δασμοφορολογικές απαλλαγές, χορηγούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, ανεξάρτητα από τον κοινοτικό ή μη χαρακτήρα των εφοδίων.

2. Για την εκτίμηση της αναγκαιότητας του εφοδιασμού, όπως ορίζεται από το άρθρο. 3 του Ν. 603/77, λαμβάνεται υπόψη από το Τελωνείο Εφοδιασμού η έγγραφη παραγγελία των νομίμων εκπροσώπων του πλοίου (πλοιάρχου, πράκτορα, πλοιοκτήτη, εφοπλιστή) η οποία αποστέλλεται στον εφοδιαστή, με οποιοδήποτε μέσο (ΤΕΙΕΧ - FAX κλπ) και αφορά μόνο τις περιπτώσεις που το πλοίο είναι γραμμών εξωτερικού ή μικτόπλοο και ζητεί τον εφοδιασμό του με καύσιμα.

Σε περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απ' ευθείας από τον εφοπλιστή, πλοιοκτήτη, χωρίς μεσολάβηση εγκεκριμένου εφοδιαστή δεν απαιτείται η έγγραφη παραγγελία .

Από την έγγραφη παραγγελία, των νομίμων εκπροσώπων του πλοίου, πρέπει να προκύπτει σαφώς:

• το είδος των καυσίμων

• η ποσότητα αυτών

• η κατηγορία του πλοίου (φορτηγό - επιβατηγό), το είδος των δρομολογίων και η ταυτότητά του (αριθμός ΙΜΟ).

Η αναγκαιότητα των κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.603/77 χορηγουμένων ατελώς μηχανημάτων, εξαρτημάτων ανταλλακτικών, υλικών κ.λ.π. σε πλοία γραμμών εσωτερικού, εκτιμάται από το είδος και την ποσότητα που κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση αναγκών και χρήσεων του συγκεκριμένου πλοίου.

3. Στις αιτήσεις εφοδιασμού καυσίμων προς τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας για τον εφοδιασμό πλοίων εσωτερικού - εξωτερικού & μικτόπλοων με υποκείμενα καύσιμα πρέπει απαραιτήτως να προσαρτώνται τα εξής :

Α. Για τα πλοία γραμμών εσωτερικού και μικτόπλοα:

α)Υπεύθυνη δήλωση του πλοιάρχου , πράκτορα ή πλοιοκτήτη για το είδος του καυσίμου που καταναλώνει το εφοδιαζόμενο πλοίο, τη χωρητικότητα και το υπόλοιπο καυσίμων , πριν τον εφοδιασμό.

β) Πλάνα και χωρητικότητα των δεξαμενών των εφοδια-ζόμενων πλοίων.

γ) Φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Πετρελαίου (βιβλίο μηχανής) του εφοδιαζόμενου πλοίου, στο οποίο θα φαίνεται το υπόλοιπο των καυσίμων.

δ) Αντίγραφο της παραγγελίας των αιτουμένων καυσίμων και του τιμολογίου αγοράς .

Εξ αυτών τα υπό στοιχεία (α) και (β) θα προσκομίζονται εφάπαξ, τα δε υπόλοιπα κάθε φορά που θα κατατίθεται αίτηση εφοδιασμού.

Β. Για τα πλοία γραμμών εξωτερικού θα προσκομίζονται τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (δ) δικαιολογητικά .

4. Οι εκπρόσωποι (μεσίτες - TRADERS) των ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν έδρα συνήθως στο εξωτερικό και αντίστοιχα γραφεία στην Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσουν στα αρμόδια Τελωνεία Καυσίμων, βεβαίωση εκπροσώπησης των πλοιοκτητριών εταιρειών και άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα.

5. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου. 3 του Ν. 603/77 πλοιάρια, πλωτά μέσα και ναυπηγήματα, ενεργείται σχολαστικός έλεγχος του θεωρημένου από τη λιμενική αρχή ημερολογίου του πλοίου.

6. Κατά την κρίση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Τελωνείων ενεργοποιούνται με απόφαση αυτών οι ομάδες ελέγχου του άρθρου 17 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις δε, που δημιουργείται αμφιβολία για την αναγκαιότητα και υπόνοιες για εκτροπή του εφοδιασμού, ιδιαίτερα εκείνου με καύσιμα, το Τελωνείο Εφοδιασμού, με κατεπείγον σήμα του, ενημερώνει, προσωπικά, τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή τον κυβερνήτη του εκτελούντος στην περιοχή του εφοδιασμού περιπολία, Α/Λ σκάφους.

Η άφιξη του πλοίου επιβεβαιώνεται εγγράφως από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου.

7. Αναλόγως εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις και στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών.

Άρθρο 2

Ευθύνη Εφοδιαστών.

Αποκλειστική ευθύνη για την παράδοση, μεταφορά και παραλαβή των εν λόγω εφοδίων, φέρουν οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις, που ενεργούν τον εφοδιασμό . Στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απ' ευθείας από τον εφοπλιστή ή τον πλοιοκτήτη η ευθύνη βαρύνει τους τελευταίους.

Ως αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις νοούνται οι εγγεγραμμένες στον οικείο επαγγελματικό φορέα και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 3

Παραστατικό Εφοδιασμού (με κοινοτικά και μη κοινοτικά εφόδια)

1. Για τον εφοδιασμό πλοίου γραμμών εσωτερικού -εξωτερικού με μη κοινοτικά εφόδια, κατατίθεται από τον εφοδιαστή το αντίστοιχο για την κάθε περίπτωση παραστατικό, το οποίο καταρτίζεται σε έντυπο του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις .

2. Για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού και μικτόπλοων με κοινοτικά εφόδια (περιλαμβανομένων και των καυσίμων ), κατατίθεται το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις για το καθεστώς εξαγωγής παραστατικό.

(Κατατίθεται χωριστό παραστατικό: α) για τα επιδοτούμενα προϊόντα, β) για τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ., γ) για τα λοιπά εφόδια)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν. Ε.Ε. 800/99, σε περιπτώσεις εφοδιασμού με πολλά εγχώρια προϊόντα, επιτρέπεται όπως στο κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού, περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενδείξεις, μόνο τα κύρια από πλευράς αξίας, προϊόντα, για δε τα υπόλοιπα με την γενική περιγραφή " Λοιπά εγχώρια προϊόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο προσαρτώμενο τιμολόγιο".

3. Στο ανωτέρω ειδικό κατά περίπτωση παραστατικό έγγραφο επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις .

Τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ (τιμολόγιο - δελτίο αποστολής) που εκδίδονται από τον εφοδιαστή προς το πλοίο αναγράφονται στο παραστατικό εφοδιασμού, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται σ' αυτό.

Η επισύναψη αντιτύπου ή αντιγράφου των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που μεσολαβεί άλλος προμηθευτής εκτός από τον εφοδιαστή.

4. Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες παραγράφους, του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις περιπτώσεις εφοδιασμού: Αεροσκαφών Διεθνών Πτήσεων ή Ενδοκοινοτικών, όπως και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών.

5. Για τους λοιπούς εφοδιασμούς, που έχουν ως προορισμό εγκαταστάσεις κατασκευής, συντήρησης μεταποίησης και εξοπλισμού "πλοίων - εξεδρών γεώτρησης ή εκμετάλλευσης αεροσκαφών" κατατίθεται παραστατικό έγγραφο Ε.Δ.Ε., δέσμης "6" .

6. Εσφαλμένες εγγραφές στοιχείων εφοδιαζομένων πλοίων, διορθώνονται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του εφοδιαστή, γενομένης αποδεκτής από το Τελωνείο δια σχετικής πράξης επί του παραστατικού.

Άρθρο 4

Επαλήθευση Εφοδίων

1. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Τελωνείο Εφοδιασμού, την τήρηση των τυχόν απαιτουμένων ελέγχων και διατυπώσεων, που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων υπηρεσιών και την ολοκλήρωση του τελωνισμού (επαλήθευση κ.λ.π.), αφού καταβληθούν τα τυχόν βεβαιωθέντα δικαιώματα του Δημοσίου, τα εφόδια σφραγίζονται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη στην αίτηση εφοδιασμού και στην 'Αδεια Φόρτωσης ( αντίτυπο Ε ), υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 349, παρ.4, του Καν. Εφαρμογής 2454/93.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών τα εφόδια μεταφέρονται στο Τελωνείο Φόρτωσης με ευθύνη του Εφοδιαστή

Άρθρο 5

Φόρτωση Εφοδίων

1. Τα Τελωνεία Φόρτωσης ειδοποιούμενα από τον εφο-διαστή εντός του κανονικού ωραρίου μεριμνούν για την

εξασφάλιση του αναγκαιούντος προσωπικού, το οποίο αφού ελέγξει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων και τα παραστατικά έγγραφα,θα καταχωρεί την 'Αδεια Φόρτωσης και θα επιτρέπει την άνευ ελέγχου παράδοση των εφοδίων, συντάσσοντας σχετική περί αυτού πράξη και επιφυλασσομένων των διατάξεων του Καν. 800/99, όταν πρόκειται για επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα.

2. Μετά την παράδοση, παραλαβή και φόρτωση των εφοδίων στα πλοία, που γίνεται με ευθύνη του εφοδιαστή, συντάσσεται πράξη παράδοσης και παραλαβής τόσο επί του αντιτύπου 3 του παραστατικού εφοδιασμού όσο και του αντιτύπου Ε του Ε.Δ.Ε., το οποίο καταχωρείται αμέσως σε ειδικό βιβλίο και αφού βεβαιωθεί η παραλαβή αυτού.

Για την παράδοση υπογράφει ο εφοδιαστής ή ο προμηθευτής των εφοδίων και για την παραλαβή ο πλοίαρχος, ο μηχανικός ή ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου.

Η πράξη υπογράφεται ευκρινώς και ολογράφως, τιθεμένης της σφραγίδας του πλοίου, ως και των ατομικών σφραγίδων του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος ή της αναγραφής του ονοματεπώνυμου και αριθμού ταυτότητος ή ναυτικού φυλλαδίου ή διαβατηρίου αυτών.

Μετά την πράξη παράδοσης ο καταθέτης του παραστατικού εφοδιασμού (εφοδιαστής - νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου) οφείλει να επιστρέψει αμελητί τα ως άνω αντίτυπα στο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι ελλιμενισμένο το πλοίο και εφόσον η παράδοση γίνεται σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, η επιστροφή στο Τελωνείο Φόρτωσης των αντιτύπων 3 και Ε του Ε.Δ.Ε., μπορεί να γίνεται και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Το Τελωνείο Φόρτωσης παραλαμβάνει το αντίτυπο Ε και βεβαιώνει την παραλαβή αυτού στο αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού, θέτοντας την ατομική σφραγίδα του πα-ραλαμβάνοντος υπαλλήλου και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια αφού καταχωρηθεί σε ειδικό βιβλίο, επιστρέφεται στο τελωνείο που κατατέθηκε το παραστατικό εφοδιασμού.

Παράλληλα κατά την έξοδο του αυτοκινήτου από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο, παρακρατείται η 'Αδεια Φόρτωσης και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος του περιεχομένου αυτού, ή διαπιστώνεται ότι το αυτοκίνητο εξέρχεται κενό φορτίου. Το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου βεβαιώνεται πάνω στην 'Αδεια Φόρτωσης, από τον υπάλληλο της πύλης.

Στις περιπτώσεις που η παράδοση των εφοδίων πραγματοποιείται σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, η προσκόμιση και παραλαβή των αντιτύπων 3 και Ε του Ε.Δ.Ε., γίνεται απαραίτητα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τελωνείου.

3. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα) ως τελωνείο αρμόδιο για τη φόρτωση είναι εκείνο που επιτηρεί το χώρο απ' όπου τα εφόδια μεταφέρονται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο στο εφοδιαζόμενο πλοίο.

Άρθρο 6

Έλεγχος φόρτωσης εφοδίων.

Ο έλεγχος φόρτωσης των εφοδίων ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 της παρούσας, με ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για τροφοεφόδια μη κοινοτικά ή κοινοτικά επιδοτούμενα ή υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ή για εφόδια που απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών (όπλα, πυρομαχικά, μέσα επικοινωνίας κ.λ.π.).

Άρθρο 7

Βιβλίο Ατελειών.

1. Για την παρακολούθηση των εφοδιασμών, βάσει των παραστατικών και λοιπών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίησή τους, τηρείται Βιβλίο Ατελειών, στο οποίο καταχωρούνται από τον εφοδιαζόμενο, όλα τα ατελώς, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, παραδιδό-μενα, αναλώσιμα ή μη, εφόδια, πλην εκείνων που αφορούν τις κατωτέρω περιπτώσεις :

α) Πλοίων, που εκτελούν θαλάσσιες εργασίες με κέρδος και διεξάγουν πλόες αποκλειστικά εξωτερικού.

β) Αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας

γ) Διεθνών Οργανισμών - Πρεσβειών -Προξενείων Ξένων Αποστόλών & Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Ο τύπος του Βιβλίου Ατελειών, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 133 του Τελωνειακού Κώδικα.

3. Το Βιβλίο Ατελειών, χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρειά της οποίας εδρεύει η πλοιοκτήτρια εταιρεία, ή εφοπλιστική επιχείρηση, ή εκείνη στην οποία έχει τη μόνιμη βάση του το εφοδιαζόμενο πλοίο με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή του ισότιμου της αξίας του.

4. Τη γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών διατηρεί η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής η οποία επιμελείται την εκτύπωση και βιβλιοδέτησή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή την Εκτυπωτική Μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών, προσδιορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της την αξία τους και εφοδιάζει όλες τις Τελωνειακές Αρχές του Κράτους .

5. Η διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών στη Δ/νση Τελωνείων Αττικής, χρεώνεται με τον αριθμό των παραδιδομέ-νων σ' αυτή βιβλίων και πιστώνεται με τα γραμμάτια είσπραξης Δημοσίου Ταμείου που αντιπροσωπεύουν την κατά τ' ανωτέρω αξία τους η οποία και γνωστοποιείται στα Τελωνεία από την Αρχή αυτή.

6. Για την διευκόλυνση των πλοίων με μεγάλη κίνηση εφοδιασμών επιτρέπεται η χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών.

Στο πρώτο καταχωρούνται αποκλειστικά τα χορηγούμενα καύσιμα και λιπαντικά και στο δεύτερο τα λοιπά υλικά και εφόδια.

Στην πρώτη σελίδα των χορηγουμένων βιβλίων, επισημαίνεται εμφανώς με κόκκινα γράμματα ο συγκεκριμένος προορισμός καθενός από αυτά και γίνεται μνεία για την χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών στο ίδιο πλοίο. Επίσης ενημερώνεται και η μερίδα του πλοίου στο τηρούμενο, κατά την παράγραφο 7, Μητρώο .

Σε καμιά περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία δεν επιτρέπεται η καταχώριση υλικών και εφοδίων στο βιβλίο που χρησιμοποιείται για την παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών και αντίστροφα.

7. Στη Δ/νση Τελωνείων Αττικής τηρείται Μητρώο των πλοίων, που έχουν εφοδιασθεί με Βιβλίο Ατελειών . Για το σκοπό αυτό, κάθε Τελωνειακή Αρχή της αποστέλλει, μαζί με τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης και τα στοιχεία των πλοίων, στα οποία χορήγησε τέτοια βιβλία. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται: το όνομα του πλοίου, η ολική και καθαρή του χωρητικότητα, το λιμάνι και ο αριθμός νηολόγησης,οι εκτελούμενες από αυτό εργασίες και το ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη ή η επωνυμία της πλοιοκτήτριας εταιρείας .

8. Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Ατελειών επιτρέπεται η χορήγηση δευτέρου βιβλίου η οποία και γνωστοποιείται στην Δ/νση Τελωνείων Αττικής, για την ενημέρωση του τηρουμένου σ' αυτή Μητρώου και την ενημέρωση των λοιπών Τελωνειακών Αρχών, προς αποφυγή επαναχρησιμοποίησής του, σε περίπτωση ανεύρεσής του.

Άρθρο 8

Ματαίωση Φορτώσεων - Επιστροφές

1. Στις περιπτώσεις ματαίωσης, μερικά ή ολικά, του εφοδιασμού, εντός 20ημέρου από την καταχώρηση του παραστατικού εφοδιασμού και ύστερα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του εφοδιαστή, ενεργείται αντίστοιχα μερική ή ολική ακύρωσή του, συντασσόμενης σχετικής πράξης επί του παραστατικού. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 67, του Τελωνειακού Κώδικα, με την επιφύλαξη των περί τελωνειακών παραβάσεων, διατάξεων.

Στο παραστατικό εφοδιασμού επισυνάπτονται τα έγγραφα ακύρωσης ή τροποποίησής του, όπως και τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, εντός 15 ημερών.

2. α) Όταν μετά την παράδοση (φόρτωση) των εφοδίων και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφοδιασμού (χορήγηση αντιγράφων, για την πίστωση εκκρεμών παραστατικών, χορήγηση επιστροφών κ.λ.π.) επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος των εφοδίων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη σχετικής πράξης επί του παραστατικού περί της ολικής ή μερικής επιστροφής, αφού προηγηθεί διορθωτική πράξη, μεταξύ του παραδό-σαντος εφοδιαστή και του παραλαβόντος υπευθύνου του πλοίου, στα αντίτυπα 3 και Ε του Ε.Δ.Ε. και εφόσον έχει προηγούμενα διαπιστωθεί, με σχετική πράξη, κατόπιν ελέγχου η επιστροφή των εφοδίων από το Τελωνείο Φόρτωσης και μόνο.

β)Στις περιπτώσεις που το αντίτυπο Ε έχει επιστραφεί στο Τελωνείο Εφοδιασμού, η πράξη επιστροφής γίνεται επί του ευρισκομένου στα χέρια του εφοδιαστή αντιτύπου 3, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

3. Δεν αναγνωρίζεται επιστροφή ολική ή μερική εφοδίων, μετά παρέλευση 10 ημερών από της πραγματοποίησης του εφοδιασμού, εφόσον πρόκειται περί εφοδίων πλοίων, εκτελούντων τακτικά δρομολόγια. Εφόσον πρόκειται περί ανταλλακτικών και συναφών ειδών φορτηγών πλοίων, δεν αναγνωρίζεται επιστροφή ολική ή μερική εφοδίων μετά παρέλευση 40 ημερών .

Σε κάθε περίπτωση όμως απαγορεύεται η επιστροφή εφόσον έχουν χορηγηθεί αντίγραφα. Εντός του αυτού χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται και η, κατά την προηγούμενη παράγραφο 2, διορθωτική πράξη. Εξυπακούεται ότι δεν αναγνωρίζεται επιστροφή εφοδίων ( ολική ή μερική ), εφόσον το πλοίο έχει αποπλεύσει με προορισμό λιμένα εκτός Ελλάδος.

4. Στις περιπτώσεις επιστροφής εφοδίων από πολεμικά πλοία, ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται για τα εμπορικά πλοία κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3(β).

Άρθρο 9

Αλλαγή εφοδιαζόμενου πλοίου

1. Στις περιπτώσεις ματαίωσης της φόρτωσης των εφοδίων, αντί της ακύρωσης του κατατεθέντος τελωνειακού παραστατικού, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού ΕΟΚ 800/99, η φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο με την κατάθεση αίτησης της ενδιαφερόμενης εφοδιαστικής επιχείρησης και την έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

2. Η έγκριση της Τελωνειακής Αρχής παρέχεται με σχετική πράξη, στο παραστατικό (παραστατικό και 'Αδεια Φόρτωσης ), εφόσον προηγούμενα διαπιστωθεί, ότι συντρέχουν οι τυπικοί κι ουσιαστικοί όροι και προϋποθέσεις για εφοδιασμό ατελώς του αναφερόμενου στη συμπληρωματική αίτηση πλοίου.

Αν τα εφόδια αυτά έχουν εξέλθει από τον τελωνειακό χώρο ενεργείται απαραίτητα νέα εξέτασή τους , για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους ή του αλύμαντου των μολυβδοσφραγίδων ή άλλων σημείων αναγνώρισης, όπως στην προηγούμενη περίπτωση της ακύρωσης του παραστατικού.

Η κατά τα παραπάνω έγκριση για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο που βρίσκεται σε άλλο λιμάνι από εκείνο της έδρας του Τελωνείου Αποστολής, επιτρέπεται με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και από το Τελωνείο Φόρτωσης (παράδοσης ) των εφοδίων δια σχετικής πράξης του επί της 'Αδειας Φόρτωσης .

3. Όταν ο εφοδιασμός ενεργείται από πλοιοκτήτρια, εφοπλιστική ή πρακτορειακή επιχείρηση, η έγκριση για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις, που και το δεύτερο πλοίο ανήκει στην ίδια, με το αρχικό, πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία, άλλως ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για την ακύρωση του εφοδιασμού, ώστε τα συγκεκριμένα εφόδια να υπαχθούν σε νέες εξ υπαρχής διαδικασίες εφοδιασμού βάσει νέων φορολογικών παραστατικών στοιχείων.

4. Για την ανωτέρω μεταβολή του εφοδιαζόμενου πλοίου , ενεργείται σχετική εγγραφή, σ' όλα τα αντίτυπα του παραστατικού εφοδιασμού.

5. Η αλλαγή του εφοδιαζόμενου πλοίου γίνεται δεκτή εφόσον η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης του παραστατικού εφοδιασμού.

Άρθρο 10

Εφοδιασμός πλοίου ή αεροσκάφους με εφόδια που χρειάζονται προηγούμενη επεξεργασία ή μετασκευή.

1. Για τον εφοδιασμό πλοίου με υλικά και εφόδια που έχουν ανάγκη από προηγούμενη επεξεργασία ή μετασκευή στο κατά το ανωτέρω άρθρο 3 κατατιθέμενο τελωνειακό παραστατικό αναγράφεται η ένδειξη "κατόπιν επεξεργασίας".

2. Στο τελωνειακό αυτό παραστατικό προσαρτάται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναγνωρισμένου εργοστασιάρχη ή βιοτέχνη, στις εγκαταστάσεις του οποίου πρόκειται να γίνει η επεξεργασία ή μετασκευή των παρα-λαμβανομένων υλικών και εφοδίων.

Με τη δήλωση αυτή στην οποία εκτός των άλλων, αναγράφεται το είδος της επεξεργασίας ή μετασκευής και ο χώρος όπου αυτή θα πραγματοποιηθεί , ο εργοστασιάρχης ή βιοτέχνης δηλώνει ότι τα παραλαμβανόμενα υλικά και εφόδια θα υποστούν αποκλειστικά και μόνο την αναγραφόμενη στη δήλωση, επεξεργασία ή μετασκευή, με προορισμό τον εφοδιασμό του συγκεκριμένου πλοίου, καθιστάμενος υπεύθυνος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του Τελωνείου, για την καταβολή των οφειλομένων επί των υλικών και εφοδίων δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων .

3. Η έγκριση για εφοδιασμό με προηγούμενη επεξεργασία, παρέχεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μετά προηγούμενο έλεγχο της αναγκαιότητας των προϊόντων που θα προκύψουν για τις ανάγκες και τις χρήσεις του εφοδιαζόμενου πλοίου.

4. Η παράδοση των υλικών και εφοδίων προς επεξεργασία ή μετασκευή πραγματοποιείται με την διενέργεια κανονικής δασμολογικής και εμπορευματολογικής επαλήθευσης, τον προσδιορισμό των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, την εξασφάλιση της ταυτότητας των υλικών και την λήψη αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου, καλύπτουσα τις οφειλόμενες δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις .

5. Τα επεξεργασμένα ή μετασκευασμένα υλικά και εφόδια πρέπει να παραδίδονται στο πλοίο μέσα σε έξι (6) μήνες από την κατάθεση του τελωνειακού παραστατικού. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, για εύλογο χρονικό διάστημα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με την προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης .

6. Η μη εμπρόθεσμη φόρτωση των εφοδίων συνεπάγεται την είσπραξη από το Τελωνείο των οφειλομένων δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων και την κατάπτωση των εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, που ρυθμίζουν το καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης .

7. Για την παράδοση υλικών και εφοδίων στο πλοίο μετά την επεξεργασία τους, ακολουθείται, η από το ανωτέρω άρθρο 4, προβλεπόμενη διαδικασία

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 11 Χορήγηση Ειδικής έγκρισης.

1. Οι αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 μπορούν να ζητούν από την Τελωνειακή Αρχή, μέσω της οποίας πραγματοποιούν εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (κΑε), Έγκριση Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Πλοίων (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), όπως αυτή καθορίζεται στα επόμενα άρθρα 12 -16.

Η ως άνω έγκριση μπορεί να ανακληθεί προσωρινώς ή οριστικώς στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί για τη χορήγηση της.

2. Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται σε εφοδιασμούς με κοινοτικά ή μη κοινοτικά εφόδια που προέρχονται από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης ή Ε.Ζ. και τα οποία προορίζονται για πλοία που προσεγγίζουν σε Ελληνικά λιμάνια ή σε λιμάνια άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε λιμάνια Τρίτων χωρών και σε Ελληνικά αλιευτικά πλοία, που αλιεύουν στα Διεθνή ύδατα εφόσον, μετά την έξοδο των εφοδίων από το Εθνικό έδαφος, δεν διέρχονται από εδάφη των λοιπών Κρατών Μελών της Ε. Ε.

Ως Τελωνείο Ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ορίζεται το Τελωνείο Εφοδιασμού.

Καύσιμα και λιπαντικά δεν αποτελούν αντικείμενο της απλοποιημένης διαδικασίας .

Άρθρο 12

Παραστατικό Παράδοσης Εφοδίων.

1. Για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας η εφοδιαστική επιχείρηση, αντί της κατάθέσης του προβλεπόμενου παραστατικού κατά την κανονική διαδικασία εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών και Κ.Α.Ε., εκδίδει Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.).

2. Τα ανωτέρω Δ.Π.Ε. τυπώνονται από την εφοδιαστική επιχείρηση, σύμφωνα με το παραρτήμα της παρούσας, βιβλιοδετούμενα σε βιβλία 25,50,100 τετραπλοτύπων φύλλων και θεωρούνται από την Τελωνειακή Αρχή, που χορήγησε την έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.

3. Τα τετραπλότυπα φύλλα χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ. Εξ αυτών τα αντίτυπα Α, Β και Γ χρησιμοποιούνται ως 'Αδεια Φόρτωσης , κατά τη διαδικασία εφοδιασμού, ενώ το αντίτυπο Δ παραμένει ως στέλεχος εις χείρας της εφοδιαστικής επιχείρησης .

Στα Δ.Π.Ε. αναφέρονται και τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

4. Η απλοποιημένη διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμόζεται με τη χρήση του Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου , του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( ΚΒΣ ), υπό τον όρο ότι θα περιέχει όλα τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω παράρτημα, και θα αναφέρεται η χορηγηθείσα από το Τελωνείο Εφοδιασμού έγκριση της απλοποιημένης διαδικασίας .

Στη περίπτωση αυτή εκδίδονται 3 επιπλέον αντίτυπα τα οποία αντιστοιχούν στα αντίτυπα Α, Β και Γ του Δ.Π.Ε. και δεν απαιτείται πρόσθετη θεώρηση από το Τελωνείο Εφοδιασμού.

5. Ο κάτοχος της έγκρισης απλοποιημένης διαδικασίας οφείλει να συμπληρώνει τα Δ.Π.Ε. ευανάγνωστα, με τη χρήση γραφομηχανής ή μηχανογράφησης και να συμμορφώνεται με τους όρους της έγκρισης και τις υποδείξεις της Τελωνειακής Αρχής, παρέχοντας σ' αυτή κάθε ζητούμενη πληροφορία ή στοιχείο, άμεσα κατά το χρόνο κατάθεσης του Δ.Π.Ε.

6. Τα ανωτέρω Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ. εκδίδονται χωριστά :

α) Για μη κοινοτικά προϊόντα (τρίτων χωρών)

β) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική του άρθρου 40 του Καν. (Ε.Ε) 800/99. ( αποθήκη ανεφοδιασμού )

γ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2127/93, ως επίσης και τα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν.(Ε.Ε.) 800/99.

δ) Για λοιπά εφόδια .

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη εφοδιαστική επιχείρηση επιτρέπει την έκδοση ενιαίου Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ. για τα Κοινοτικά προϊόντα των ανωτέρω κατηγοριών (γ) και (δ) υπό τον όρο ότι, στο συντασσόμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14, Σ.Π.Ε., θα καταχωρούνται χωριστά τα προϊόντα κάθε κατηγορίας .

Άρθρο 13

Διαδικασία Εφοδιασμού.

1. Τα εφόδια προσκομίζονται στο Τελωνείο Φόρτωσης , συνοδευόμενα από τα αντίτυπα Α, Β και Γ των Δ.Π.Ε., τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Εξ αυτών το αντίτυπο Α κρατείται από το Τελωνείο Φόρτωσης, ενώ στα αντίτυπα Β και Γ υπογράφεται η πράξη παράδοσης και παραλαβής από τον εφοδιαστή και τον πλοίαρχο του εφο-διαζόμενου πλοίου, ή από τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του πλοίου, εφόσον προηγούμενα, κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, γίνει δειγματοληπτικός φυσικός έλεγχος.

2. Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού, ο εφοδια-στής επιστρέφει στην ίδια πύλη ή στη Γραμματεία του Τελωνείου Φόρτωσης, το αντίτυπο Γ, προκειμένου αυτό να επιστραφεί άμεσα στο Τελωνείο Εφοδιασμού, αφού προηγουμένως επισυναφθεί σε αυτό το παρακρατηθέν από την πύλη εισόδου αντίτυπο Α. Το αντίτυπο Β, στο οποίο έχει γίνει σχετική πράξη για την παράδοση του αντιτύπου Γ , παραμένει στα χέρια του εφοδιαστή, μέχρι την υποβολή του συγκεντρωτικού παραστατικού στο οποίο θα επισυναφθεί.

3. Οι προβλεπόμενες διατυπώσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 ,παρ. 2, για την αναγκαιότητα των εφοδίων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, για την φόρτωσή τους στο εφοδιαζόμενο πλοίο, εφαρμόζονται ανάλογα από το Τελωνείο Φόρτωσης.Τα προσκομιζόμενα από τον εφοδιαστή δικαιολογητικά (έγγραφες παραγγελίες, ειδικές εγκρίσεις κ.λ.π.) προσαρτώνται από το Τελωνείο Φόρτωσης στο αντίτυπο Α.

4. Ο έλεγχος του εφοδιασμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. 6.

Άρθρο 14

Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμών ( ΣΠΕ )

1. Μέσα στο μήνα που ακολουθεί το προηγούμενο δίμηνο κατά το οποίο έγινε η παράδοση των εφοδίων, ο εφοδιαστής που πραγματοποίησε παραδόσεις εφοδίων, κατ' εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας υποχρεούται να καταθέσει το ακόλουθο Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού, ανά μήνα, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων. Ήτοι:

• Για μη κοινοτικά εφόδια Ε.Δ.Ε. 8 (ΙΜ 9)

• Για κοινοτικά εφόδια Ε.Δ.Ε. 2(ΕΧ1) εξαιρέσει των υπαγομένων στο άρθρο 40 του ΚΑΝ .ΕΟΚ Ε.Ε. 800/99 (Αποθήκη Ανεφοδιασμού).

• Το Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού (Σ.Π.Ε.), συντάσσεται με βάση τα αντίτυπα Β του Δελτίου Παράδοσης ή τα αντίτυπα του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου (Δ.Α. -Δ.Α.Τ.). Εάν όμως έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 της παρούσας, μπορεί να συνταχθεί ενιαίο Σ.Π.Ε.

2. α) Το κατά τα ανωτέρω συντασσόμενο Σ.Π.Ε., στο οποίο έχει επισυναφθεί το αντίτυπο Β. προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού που έχει εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί από τον προϊστάμενο του παραπάνω Τελωνείου για ένα ακόμη μήνα και καταχωρείται αυθημερόν, ως παραστατικό της τελωνειακής του διαχείρισης, του εφοδιασμού πλέον θεωρουμένου ολοκληρωθέντος.

β) Απώλεια του Α ή Γ αντιτύπου καλύπτεται με το αντίτυπο Β

γ)Σε περίπτωση απώλειας του αντιτύπου Β, το Σ.Π.Ε. συντάσσεται με θεωρημένο αντίγραφο του αντιτύπου Γ, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο , από το Τελωνείο Εφοδιασμού, κατόπιν αιτήσεώς του.

Για την διευκόλυνση του διενεργούμενου τελωνειακού ελέγχου, στις προηγούμενες περιπτώσεις, τα Σ.Π.Ε. συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες με λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία κατ' είδος εφοδίου αναφερόμενα στις μερικές ποσότητες και στα στοιχεία των παραστατικών προ-έλευσής των (Αποταμίευση, Σ.Δ.Ε.) και των αντιστοίχων παραστατικών παράδοσής των (Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ.).

3. Με πράξεις των ενεργούντων τον έλεγχο του συγκεκριμένου Σ.Π.Ε. , υπαλλήλων του Τελωνείου Εφοδιασμού βεβαιώνεται κατά περίπτωση:

α) Η πλήρης συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. προς τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό αντίστοιχα Δ. Π. Ε. ή Δ. Α. -Δ.Α.Τ.

β) Η συνδρομή των υπό των κείμενων διατάξεων προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων , για τις δικαιούμενες δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, ως εκ του προορισμού των εφοδίων και

γ) Η ύπαρξη των απαιτούμενων ειδικών εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών για συγκεκριμένες περιπτώσεις εφοδίων .

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της ανωτέρω ελεγκτικής πράξης του Σ.Π.Ε., χορηγούνται αμέσως τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις αντίγραφα για την πίστωση των εκκρεμών παραστατικών, λύση εγγυήσεων κ.λ.π. και υποβάλλονται υπηρεσιακώς, χωρίς καθυστέρηση, τα προβλεπόμενα αντίγραφα για τη χορήγηση των δικαιούμενων κοινοτικών επιδοτήσεων.

4. Υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιθεώρησης διενεργείται, με την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των παραστατικών των πραγματοποιηθέντων εφοδιασμών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. με το σύνολο των λοιπών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών, μη αποκλειομένου του συσχετισμού αυτών και της αντιπαραβολής τους με τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία που τηρούνται από κάθε εφοδιαστική κλπ επιχείρηση, η οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο έλαβε μέρος ή την αφορούσε ο εφοδιασμός .

Άρθρο 15

Επιστροφές φορτωθέντων εφοδίων

1. Όταν μετά την παράδοση των εφοδίων, επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο αυτών, η πράξη επιστροφής υπογραφόμενη από τον εφοδιαστή και τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπό τους συντάσσεται επί των αντιτύπων Β και Γ, στα οποία επιβεβαιώνεται από το Τελωνείο Φόρτωσης, η επαναφορά των επιστρεφομένων εφοδίων .

2. Στις περιπτώσεις που τα αντίτυπα Α και Γ έχουν επιστραφεί στο Τελωνείο Εφοδιασμού, η πράξη επιστροφής γίνεται στο ευρισκόμενο στα χέρια του εφοδιαστή αντίτυπο Β, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στο Τελωνείο εφοδιασμού.

3. Η διαδικασία επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον δεν έχει κατατεθεί το κατά το αρ. 14 Σ.Π.Ε.

4. Κατά το χρόνο κατάθεσης του Σ.Π.Ε., επισυνάπτονται σε αυτό εκτός του αντιτύπου Β και τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία της επιστροφής.

Άρθρο 16

Εφοδιασμοί πλοίων από μεταβίβαση εφοδίων μεταξύ εφοδιαστών.

1. Στις περιπτώσεις που εφόδια μεταβιβάζονται από εφοδιαστή σε εφοδιαστή, με αποκλειστικό σκοπό τον εφοδιασμό συγκεκριμένου πλοίου, με απλοποιημένη διαδικασία, η παράδοση ενεργείται με την έκδοση του τελωνειακού παραστατικού από τον πρώτο (πωλητή - εφοδια-στή) προς το πλοίο και του φορολογικού στοιχείου από τον δεύτερο (αγοραστή - εφοδιαστή) προς το πλοίο, εφόσον έχει χορηγηθεί και στους δύο έγκριση εφαρμογής απλοποιημένης διαδικασίας .

2. Στο εκδιδόμενο τελωνειακό παραστατικό (Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ.) αναφέρονται τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, τόσο της γενόμενης μεταβίβασης προς τον

αγοραστή - εφοδιαστή, όσο και του τελευταίου προς το εφοδιαζόμενο πλοίο, από τον οποίο αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία στο τελωνειακό παραστατικό .

3. Στις περιπτώσεις αυτές η πίστωση της διαχείρισης του πωλητή - εφοδιαστή ενεργείται με επικυρωμένο αντίγραφο του Σ.Π.Ε., από το οποίο αποδεικνύεται η παράδοση των εφοδίων στο πλοίο.

4. Η κατά το αρ. 13 διαδικασία εφοδιασμού και η κατά το αρ. 14 κατάθεση του Σ.Π.Ε., καθώς και οι ενδεχόμενες επιστροφές εφοδίων στο τελωνειακό καθεστώς από το οποίο προέρχονται τα εφόδια, πραγματοποιούνται από τον πωλητή - εφοδιαστή, αφού οι προηγούμενες τελωνειακές διατυπώσεις ολοκληρωθούν από τον αγοραστή -εφοδιαστή .

5. Το Τελωνείο Εφοδιασμού ή Φόρτωσης υποχρεούται να χορηγήσει στον πωλητή - εφοδιαστή θεωρημένο αντίγραφο του αντιτύπου Γ, προκειμένου να συντάξει και καταθέσει το Σ.Π.Ε., όταν ο αγοραστής - εφοδιαστής δεν επέστρεψε για οιοδήποτε λόγο σ' αυτόν , το αντίτυπο Β.

Στην περίπτωση αυτή, ανακαλείται άμεσα η έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας του αγοραστή - εφοδιαστή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Άρθρο 17

1. Οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες κατατίθεται κατά τον κατάπλου του πλοίου, η '' Δήλωση - Πρακτόρευσης Πλοίου'' οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους στα διαμερίσματα τροφών και εφοδίων καθώς και στους λοιπούς χώρους του πλοίου, για την διαπίστωση της ύπαρξης σε αυτό, όλων των αναγραφομένων ποσοτήτων, στα συνημμένα σ' αυτή έγγραφα, ήτοι:

• Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου

• Δηλωτικό Ειδών Πληρώματος

• Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιάρχου για τα υπ' ευθύνη του υποκείμενα είδη.

2. Το "Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου" ενημερώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία για τους εφοδιασμούς που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της παραμονής του πλοίου στο λιμάνι.

3. Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την άφιξη ή αναχώρηση του πλοίου, σύμφωνα με το αρ. 20 του Τελωνειακού Κώδικα, οι έλεγχοι των εφοδίων θα πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε στιγμή της παραμονής του πλοίου στο λιμάνι ή στη ράδα και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου.

4. Οι έλεγχοι των εφοδίων θα πραγματοποιούνται από τελωνειακούς υπαλλήλους ή ομάδες ελέγχου που συγκροτούνται από τους προϊσταμένους των τελωνείων, στα οποία έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου, καθώς και των Τελωνείων Εφοδιασμού ή Φόρτωσης όπως επίσης και από το Σ.Δ.Ο.Ε.

6. Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται κατά την κρίση τους, από τις παραπάνω τελωνειακές αρχές και από το Σ.Δ.Ο.Ε. που θα αξιολογούν με βάση τα αναγραφόμενα εφόδια στα έγγραφα των παρ. 1 και 2, όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, ήτοι :

• το είδος των εφοδίων

• την ποσότητα των εφοδίων

• το αριθμό των μελών του πληρώματος

• το είδος του εφοδιαζόμενου πλοίου

• το χρόνο παραμονής του στο λιμάνι

• τη συχνότητα των αφίξεών του

• το δρομολόγιό του και

οποιοδήποτε άλλο επιπλέον στοιχείο θεωρούν αναγκαίο, προκειμένου να κρίνουν την σκοπιμότητα πραγματοποίησης ή μη, του ελέγχου.

6. Στις περιπτώσεις που το Δηλωτικό Εφοδίων δεν έχει ενημερωθεί για εφοδιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί, λόγω ολιγόωρης παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αντλούν στοιχεία από τα παραστατικά εφοδιασμού που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο εν λόγω Δηλωτικό .

7. Ειδικά για τα πλοία που βρίσκονται στη ράδα, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με αντιλαθρεμπορικά σκάφη.

Η αρμόδια για τον έλεγχο τελωνειακή αρχή ενημερώνει προς τούτο την αρμόδια Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. και παρέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την διενέργεια του ελέγχου, από τα σκάφη αυτά.

8. Οι ομάδες ελέγχου των τελωνείων καθώς και το Σ.Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να επιτηρούν συνεχώς τους επιλιμένιους χώρους και τα πλοία και να προβαίνουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση του πραγματικού προορισμού των εφοδίων.

Για το σκοπό αυτό, συνεργάζονται με το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης του πλοίου.

9. Οι υπάλληλοι που διενεργούν τους παραπάνω ελέγχους, αποτυπώνουν τα αποτελέσματά τους επί του Δηλωτικού Εφοδίων Πλοίου, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφουν στο αρμόδιο τελωνείο που είχε κατατεθεί.

Στην περίπτωση που ευρεθούν επί του πλοίου εφόδια επιπλέον των αναγραφομένων στο Δηλωτικό Εφοδίων, διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος με σύγκριση των σχετικών παραστατικών εφοδιασμού.

Η χορήγηση τσιγάρων και ποτών στα πληρώματα των πλοίων πραγματοποιείται με ευθύνη του πλοιάρχου, μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του αρμόδιου ναυτικού πράκτορα ή του πλοιάρχου , αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο οικείο δηλωτικό του πλοίου, γενομένης σχετικής πράξεως επ' αυτού.

Η χορηγούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 πακέτα τσιγάρα και μία φιάλη αλκοολούχου ποτού ανά άτομο για περίοδο 10 ημερών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, επιβάλλονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ .

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 18

Εφοδιασμοί πλοίων εξωτερικού, εσωτερικού ή μικτό-πλοων, πλην αλιευτικών.

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα δικαιούμενα πλοία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες ανάλογα με τα εκτελούμενα δρομολόγια και τις δυνατότητες ανεφοδιασμού τους.

2. Ειδικότερα στα πλοία εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά που αλιεύουν στα Διεθνή ύδατα, χορηγούνται ατελώς οι ζητούμενες, με το σχετικό παραστατικό (Ε.Δ.Ε.), ποσότητες, χωρίς κανένα περιορισμό, θεωρούμενες απαραίτητες για την θαλασσοπλο'ία του πλοίου.

3. Στα πλοία εσωτερικού ή μικτόπλοα, εκτός από τα αλιευτικά που αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες χορηγούνται ατελώς οι ποσότητες που ζητούνται με το σχετικό παραστατικό (Ε.Δ.Ε.), εφ' όσον αντιπροσωπεύουν πιθανολογούμενες ανάγκες τους για ένα μήνα από τον εφοδιασμό τους.

Άρθρο 19

Εφοδιασμοί αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά.

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αλιευτικά, που αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους μέχρι τρεις μήνες από τον εφοδιασμό τους .

2. Ειδικότερα τα αναγκαιούντα καύσιμα προσδιορίζονται ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η χορήγησή τους και τις δυνατότητες αλιείας .

Π I Ν Α Κ Α Σ Ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων σε λίτρα

Είδος σκάφους

Ώρες ημερ. Εργασ.

Ημερ. Εργασ. Κατ' έτος

Ετήσια καταν. Καθ' ίππον

Γρι-Γρί

8

135

203

Τράτες

11

135

284

Δίκτυα - Παραγάδια

8

165

248

Καταδυτικές μηχαν.

6

113

135

Άνω των 10 κόρων

15

188

563

(ολικής χωρ/τας)

3. Οι ποσότητες που χορηγούνται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ευρισκόμενες από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται σ' αυτόν.

4. Οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών της παραγράφου 1 αποδεικνύονται από το ημερολόγιο κίνησης, που υποχρεωτικά τηρεί ο πλοίαρχος κάθε σκάφους. Το ημερολόγιο αυτό, πριν από τη χρησιμοποίησή του, θεωρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ατελώς υγρών καυσίμων σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες, είναι και η κατάθεση Δελτίου Στατιστικής Αλιείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Στις περιπτώσεις που στις άδειες αλιείας των αλιευτικών αυτών πλοίων, αναγράφεται χρονικός περιορισμός διεξαγωγής αλιευτικών εργασιών ή ο χρονικός περιορισμός προβλέπεται από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία, αναστέλλεται η χορήγηση καυσίμων και λιπαντικών ατελώς κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται η αλιεία, χωρίς να μεταβάλλονται τα χρονικά και ποσοτικά όρια του προηγούμενου πίνακα, τα οποία ισχύουν σε κάθε περίπτωση .

7. Αν κατά το χρονικό διάστημα, που υπάρχουν απαγορευτικοί περιορισμοί αλιευτικών εργασιών, το σκάφος χρησιμοποιείται σε άλλες επιτρεπόμενες ναυτιλιακές εργασίες για τις οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογείται η χορήγηση ατελώς καυσίμων και λιπαντικών, επιτρέπεται η παράδοσή τους, αφού κατά την κατα-χώρησή τους στο Βιβλίο Ατελειών, αναγραφεί η ναυτιλιακή εργασία για την εκτέλεση της οποίας χορηγήθηκαν .

8. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών, που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδάφιο ζ', της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Νόμου 603/1977 πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα, στα οποία χορηγούνται ατελώς μόνο οι αναγκαίες ποσότητες, για τις επί κέρδει εργασίες τους έξω από την περιοχή του λιμένα, η απαιτούμενη έγκριση παρέχεται με αιτιολογημένη πράξη στην Αίτηση Εφοδιασμού (''Α'' αντίτυπο), αφού ενεργηθεί σχολαστικός έλεγχος του ημερολογίου του πλοίου, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.

Άρθρο 20

Διαδικασία Εφοδιασμού

1. Ο εφοδιασμός όλων των κατηγοριών των πλοίων με τις δικαιούμενες ατελώς ποσότητες, υποκειμένων σε δασμούς και λοιπούς φόρους καυσίμων και λιπαντικών, ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου από το άρθρο 3, παραστατικού εφοδιασμού από τον εφοδιαστή - προμηθευτή, ανεξάρτητα από το Τελωνειακό καθεστώς των αποθηκών από τις οποίες προέρχονται .

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο Εφοδιασμού) ελέγχει όλα τα στοιχεία του παραστατικού (Ε.Δ.Ε.), στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο. 1, παράγραφο 3 και άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη τις εγγραφές του Βιβλίου Ατελειών, προσδιορίζει τις αναγκαίες, κατά περίπτωση, ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω άρθρα 18 & 19 και εγκρίνει την ατέλεια, με σχετική πράξη στην οικεία θέση του παραστατικού.

3. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης , την ολοκλήρωση του τελωνισμού, τον έλεγχο στο Βιβλίο Ατελειών του πλοίου και την λήψη γενικής ή ειδικής κατά περίπτωση εγγύησης, η μεταφορά και παράδοση των καυσίμων & λιπαντικών, στο εφοδιαζό-μενο πλοίο ενεργείται :

α) 'Οταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται στη ράδα, με την 'Αδεια Φόρτωσης (αντίτυπο Ε), η οποία παραδίδεται με πράξη επί του παραστατικού στον εφοδιαστή, που έχει την αποκλειστική ευθύνη της παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών στο εφοδιαζόμενο πλοίο και υποχρεούται εντός 2 ημερών να επιστρέψει την 'Αδεια Φόρτωσης (αντίτυπο Ε) στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

β) Εφόσον το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στη χωρική τους αρμοδιότητα, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 3 και επόμενα της παρούσας.

γ) Στην περίπτωση των αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν σε νησιά όπου δεν υπάρχει τελωνειακή αρχή ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει την 'Αδεια Φόρτωσης, εντός 10 ημερών , στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού, εφάπαξ, βεβαίωση του οικείου αλιευτικού Συλλόγου.

Υποχρεούται επίσης στην προσκόμιση του Βιβλίου 'Ατελείας ή αντίγραφο των σελίδων, όπου θα είναι καταχωρημένα με ευθύνη του αλιέα, τα καύσιμα που έχει παραλάβει, προκειμένου να ελεχθούν τα όρια των προβλεπομένων από το άρθρο 19 της παρούσας , ποσοτήτων.

3. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι διαφορετικό από εκείνο της έδρας του Τελωνείου Εφοδιασμού και ως εκ τούτου η προσκόμιση του Βιβλίου 'Ατελείας σε αυτό είναι δυσχερής, ο έλεγχος και η καταχώρηση των καυσίμων και λιπαντικών στο Βιβλίο Ατελείας ενεργείται από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι ελλιμενισμένο το πλοίο (Τελωνείο Φόρτωσης ), συντάσσοντας σχετική πράξη περί τούτου στην 'Αδεια Φόρτωσης.

5. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε υποκείμενο χώρο και ο εφοδιασμός γίνεται με βυτιοφόρο όχημα, το τελευταίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω βιβλία και δικαιολογητικά :

• Βιβλίο Διαδρομής, στο οποίο οι εγγραφές των παρα-διδομένων ποσοτήτων θα γίνονται με μελάνι χωρίς σβησίματα.

• Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής

• Μετρητές εν λειτουργία

• Ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών

Ο υπάλληλος της πύλης εισόδου ελέγχει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων συντάσσοντας σχετική πράξη στην 'Αδεια Φόρτωσης.

Μετά το πέρας του εφοδιασμού, κατά την έξοδο, ελέγχει το κενό βυτιοφόρο όχημα και συντάσσει σχετική πράξη, στη βεβαιωμένη για την παράδοση και παραλαβή των εφοδίων στο πλοίο, 'Αδεια Φόρτωσης και παρακρατεί αυτήν, για άμεση αποστολή στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

6. Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν.2743/99,οι ενδιαφερόμενοι θα αναγράφουν στην Αίτηση Εφοδιασμού, τον Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και τον αριθμό μητρώου του σκάφους επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσυμφώνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.

• Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .2743/99.

• Θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή κατάσταση επιβατών. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, για διάφορους λόγους ο εφοδιασμός του σκάφους θα πραγματοποιείται με τη λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας και θα προσκομίζεται η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.

• Το δικαιολογητικό εκείνο στις περιπτώσεις, που ο λιμένας της αρχικής επιβίβασης ή της τελικής αποβίβασης των επιβατών διαφέρει αυτού της έδρας τους σκάφους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα καθορίζονται στα άρθρα 3 και επόμενα της παρούσης.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Εφοδιασμός των δικαιούχων ατελείας σκαφών από ελεύθερα καύσιμα με επιστροφή του ΕΦΚ με την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

Ο εφοδιασμός των δικαιούχων ατελείας αλιευτικών & λοιπών σκαφών, καθώς και των επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων (φορολογημένα καύσιμα) με επιστροφή του ΕΦΚ θα γίνεται με την έκδοση , συμπλήρωση και υπογραφή από την τελωνειακή αρχή του ''ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΚ'', (υπόδειγμα 3) σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο θα παραδίδεται στον πλοιοκτήτη και το δεύτερο θα αποτελεί το τελωνειακό παραστατικό και θα καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Στο δελτίο θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα και ο βαθμός, ή θα τίθεται η σφραγίδα του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου που παρίσταται κατά την παράδοση καυσίμων. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99 ,στο ανωτέρω δελτίο πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α.Μ.Ε.Π.Α. (Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής) του σκάφους.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην τελωνειακή αρχή της έδρας τους ή απευθείας στην τελωνειακή αρχή επιστροφής της αρμόδιας τελωνειακής περιφέρειας, αίτηση (υπόδειγμα 1), επισυνάπτοντας το "ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΦΚ '' μαζί με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά .

Α. Για τα μεν αλιευτικά και λοιπά σκάφη απαιτείται επιπλέον μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων μαζί με το σχετικό Δελτίο Αποστολής από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ.

Τα ως άνω αντίγραφα θα θεωρούνται από το Τελωνείο Φόρτωσης των καυσίμων, το οποίο θα συντάσσει για την παράδοση αυτή πράξη στο πρωτότυπο τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής. Τα τιμολόγια που εκδίδονται από τα πρατήρια καυσίμων στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ποσότητες που αναγράφονται στα Δελτία Παραλαβής Καυσίμων.

Β. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου με το Δελτίο Αποστολής που εκδόθηκε για την αγορά των καυσίμων στο οποίο θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και του τελωνειακού παραστατικού τελωνισμού αυτών, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ .

Τα ως άνω αντίγραφα θεωρούνται: εφόσον πρόκειται για τελωνειακό παραστατικό, από το Τελωνείο έκδοσής του, ενώ, στην περίπτωση ύπαρξης τιμολογίου αγοράς, από το Τελωνείο Φόρτωσης των καυσίμων.

Σχετική πράξη περί χορήγησης μοναδικού αντιγράφου θα γίνεται επί του πρωτοτύπου τιμολογίου ή του αντιστοίχου τελωνειακού παραστατικού .

β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι οι ποσότητες των καυσίμων για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του ΕΦΚ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του σκάφους.

γ) Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσυμφώνου θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

δ) Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 και φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα των εκδιδομένων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) παραστατικών αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων (παροχή υπηρεσιών ).

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται χειρογράφως ή με Η/Υ και επιπλέον σε κάθε περίπτωση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου.

2. Εφοδιασμός σκαφών χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου

Στις περιπτώσεις παραλαβής καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, όπου δεν υφίσταται τελωνειακή αρχή και η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου δεν είναι δυνατή, για την επιστροφή του ΕΦΚ καυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση, στο Τελωνείο έδρας τους ή απευθείας στο Τελωνείο επιστροφής της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά :

Α. Για τα αλιευτικά και λοιπά σκάφη απαιτείται εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1Α και η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ, καθώς και του σχετικού δελτίου αποστολής.

Τα ως άνω μοναδικά αντίγραφα θα θεωρούνται από την πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή, η οποία θα συντάσσει σχετική πράξη επί των πρωτοτύπων.

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας του Βιβλίου Ατελειών στην οποία ο παραλήπτης έχει κάνει εγγραφή της παραληφθείσας ποσότητας και των σελίδων της παρούσας αλιευτικής περιόδου, ως επίσης και του σχετικού τιμολόγιο, θεωρημένες από την πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή .

γ) Φωτοαντίγραφο της σελίδας ή των σελίδων του ημερολογίου κίνησης, θεωρημένων από το Λιμεναρχείο, στις οποίες θα φαίνεται η κίνηση του σκάφους και θα δικαιολογούνται οι παραληφθείσες ποσότητες για τις οποίες ζητείται επιστροφή.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι οι παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του ΕΦΚ, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Β. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, απαιτείται εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1 Β:

α) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ και θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του συγκεκριμένου πλοίου καθώς και μοναδικό αντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής , θεωρημένα από την πλησιέστερη τελωνειακή αρχή, η οποία θα συντάσσει σχετική πράξη επί των πρωτοτύπων.

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας του Βιβλίου Ατελειών, στην οποία ο παραλήπτης έχει κάνει εγγραφή της παραληφθείσας ποσότητας και του σχετικού τιμολογίου, θεωρημένες από την πλησιέστερη τελωνειακή αρχή.

γ) Όλα τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 1, εδ.Β. στοιχεία β' έως δ'.

Ο έλεγχος των παραληφθεισών ποσοτήτων καυσίμων των αλιευτικών και λοιπών σκαφών καθώς και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν.2743/99, θα γίνεται από το Τελωνείο Επιστροφής, για τις περιπτώσεις εφοδιασμού με το σύστημα της επιστροφής του αναλογούντος ποσού του ΕΦΚ.

3. Ποσότητες για την επιστροφή του φόρου.

α) Για τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να εφοδιάζονται τα πλοία με το σύστημα της επιστροφής ή με Αίτηση Εφοδιασμού ισχύουν, για μεν τα αλιευτικά σκάφη οι αναφερόμενες στο άρθρο 19, της παρούσας για δε τα υπόλοιπα πλοία καθώς και τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 της παρούσας.

β) Ο έλεγχος των παραδιδομένων ποσοτήτων καυσίμων ανεξαρτήτως του τρόπου εφοδιασμού των σκαφών αυτών, θα γίνεται από το Τελωνείο Φόρτωσης των καυσίμων, εκτός των περιπτώσεων 2Α και 2Β όπου θα γίνονται από το τελωνείο επιστροφής.

Για όλες τις ποσότητες καυσίμων που παραλαμβάνονται θα γίνεται σχετική πράξη εγγραφής στο θεωρημένο Βιβλίο Ατελείας του πλοίου.

4. Υπολογισμός και επιστροφή του φόρου

α) Η αρμόδια, για την επιστροφή του φόρου Τελωνειακή αρχή, αφού ελέγξει τα οριζόμενα στην παρ. 1 εδαφ. Α & Β' δικαιολογητικά, ή στην παρ. 2 εδάφ. Α & Β ανάλογα, προβαίνει στον υπολογισμό του φόρου και εκδίδει απόφαση επιστροφής .

β) Η ως άνω απόφαση πρέπει να εκδίδεται από την Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής το ταχύτερο δυνατόν, και σε καμμία περίπτωση πέραν του μηνός, από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης, μετά του συνόλου των δικαιολογητικών από τις Τελωνειακές Αρχές της παρ. 8.

γ) Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου φόρου θα γίνεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των καυσίμων.

5. Πάγια προκαταβολή

α) Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα γίνεται από πάγια προκαταβολή που έχει ή θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στις Τελωνειακές Αρχές που ορίζονται στην παρ. 8, αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει φορολογική ενημερότητα ,οσάκις απαιτείται .

β) Σε περίπτωση μη επάρκειας της πάγιας προκαταβολής και για να μην καθυστερούν οι επιστροφές στους δικαιούχους, θα ενισχύεται προσωρινά η υφιστάμενη πάγια προκαταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις ''.

γ) Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, κατά την είσπραξη του ΕΦΚ θα εκδίδεται από τον εισπράττοντα επιτηδευματία τιμολόγιο (αθεώρητο ) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ΚΒΣ ( Π.Δ.186/92).

6. Στατιστικά στοιχεία

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα αποστέλλονται στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών (18η Τμήμα Α' ) σχετικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 2) από τις οποίες θα προκύπτουν τα στοιχεία του πλοίου (ιπποδύναμη μηχανής κλπ), οι ποσότητες των καυσίμων και το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιστράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

7. Απαλλαγή καυσίμων από ΦΠΑ

α) Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 22 παραγ. 1 περιπτ. γ' του Ν. 1642/86 απαλλαγή των καυσίμων από ΦΠΑ θα παρέχεται με την διαδικασία του άρθρου 12 της απόφασης αριθμ. Π. 8271/4879 ΠΟΛ 366/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ήτοι με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τίτλο: '' ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ''.

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.2743/99, οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 3 εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου.

8. Τελωνειακές Περιφέρειες

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επιστροφής δεν είναι εγκατεστημένος στην περιοχή που βρίσκεται η Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην κατά τόπο αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία υποχρεούται να τα διαβιβάζει άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής .

Αρμόδιες, για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής του ΕΦΚ, ορίζονται, κατά Τελωνειακή περιφέρεια οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:

Τελωνεία

Ζ' ΕΤΣ Πειραιά

ΣΤ' ΕΤΣ Θε/νίκης

Πατρών

Καβάλας

Βόλου

Ρόδου

Κέρκυρας

Ηρακλείου

Μυτιλήνης

Σύρου

Τελωνειακή Περιφέρεια

Αττικής

Θεσσαλονίκης

Πατρών

Καβάλας

Βόλου

Δωδεκανήσου

Κέρκυρας

Ηρακλείου

Λέσβου

Σύρου

9. Σε όλες τις περιπτώσεις παραλαβής καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την πραγματοποίηση του εφοδιασμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 'Η ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Άρθρο 22

Εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου

1. α) Επιτρέπεται ο εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου, πλην καυσίμων και λιπαντικών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

β) Επιτρέπεται εφοδιασμός πλοίου με καύσιμα και λιπαντικά που βρίσκονται ως εφόδια σε παροπλισμένα πλοία, σε πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν καθώς και σε πλοία που προορίζονται για διάλυση ή επισκευή στη χώρα μας, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

Ι) Για τα παροπλισμένα πλοία, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής στην οποία να πιστοποιείται το γεγονός αυτό.

ΙΙ) Για τα πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν, βεβαίωση του νηογνώμονα ή της επιθεώρησης εμπορικών πλοίων στην οποία θα αναγράφεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να γίνουν απαιτείται η απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών.

ΙΙΙ) Για τα πλοία που προορίζονται για διάλυση στη χώρα μας, αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του πλοίου ή αντίγραφο της διασάφησης που κατατέθηκε για τη διάλυση του πλοίου, και

Ιν) Για τα πλοία που προορίζονται για επισκευή στη χώρα μας, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην οποία να βεβαιώνεται ότι η φύση των εργασιών επισκευής επιβάλλει την απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών από το πλοίο

2. Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1 εφοδιασμός, ενεργείται με την κατάθεση σχετικής αίτησης του εκπροσώπου του πλοίου που παραχωρεί τα εφόδια, η οποία καταχωρείται ως δηλωτικό εισαγωγής και ακολουθεί η κατάθεση, του κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 3, παραστατικού εφοδιασμού, από τον εκπρόσωπο του εφοδιαζόμενου πλοίου.

3. Η φόρτωση των εφοδίων στο εφοδιαζόμενο πλοίο ενεργείται κανονικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας και ακολουθεί από τον εκπρόσωπο του πλοίου η χρεοπίστωση στα Βιβλία Ατελειών, προκειμένου περί πλοίων γραμμών εσωτερικού ή μικτόπλοων και από το αρμόδιο Τελωνείο των Σημειώσεων Εφοδίων, όταν πρόκειται για πλοία γραμμών εξωτερικού.

4. Στις περιπτώσεις που και τα δύο πλοία ανήκουν στην ίδια πλοιοκτήτρια ή εφοπλιστική εταιρεία και βρίσκονται στο ίδιο λιμάνι, ο ανωτέρω εφοδιασμός ενεργείται με την κατάθεση απλής αίτησης και τη διενέργεια χρεοπίστωσης, κατά περίπτωση, των Βιβλίων Ατελειών και Σημειώσεων Εφοδίων των πλοίων, όπως στη προηγούμενη παράγραφο.

5. Η έγκριση για τους κατά το παρόν άρθρο εφοδιασμούς χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο ελλιμενισμού του πλοίου.

Άρθρο 23

Εφοδιασμός πλοίων ή αεροσκαφών στο εξωτερικό

1. Ο εφοδιασμός πλοίου που είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι Κράτους -Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ενεργείται ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων ως ακολούθως:

α) Για μη κοινοτικά εφόδια με Δήλωση Εξωτερικής Διαμετακόμισης " Τ1"

β) Για κοινοτικά εφόδια μη υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ( ΕΦΚ), ούτε υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Ε.Ε. ), με τη τήρηση της κατά το άρθρο 3 ή κατά το άρθρο 12 διαδικασίας και την παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο με το αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού ή με το αντίτυπο Β του Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ., εφόσον στη τελευταία περίπτωση μετά την έξοδο των εφοδίων από το κοινοτικό έδαφος, δεν διέρχονται από έδαφος των λοιπών Κρατών -Μελών της Ε.Ε.

γ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) του άρθρου 36 του Καν (ΕΟΚ) 800/99 καθώς και για προερχόμενα από αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 40 του ίδιου Κανονισμού, με Δήλωση Εξωτερικής Διαμετακόμισης Τ1και Αντίτυπο Ελέγχου Τ5 για τη παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο.

δ) Για κοινοτικά προϊόντα, υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και παράλληλα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), με Δήλωση Εξωτερικής Κοινοτικής Διαμετακόμισης Τ1, αντίτυπο ελέγχου Τ5 και Συνοδευτικό Διοικητικό 'Εγγραφο (Σ.Δ.Ε.) του Ν. 2127/93 και του Καν 2179/93.

ε) Για κοινοτικά προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) με Συνοδευτικό Διοικητικό 'Εγγραφο (Σ.Δ.Ε.) του Ν.2127/93 και του Καν.2179/93 και με τήρηση της κατά το ανωτέρω εδάφιο β, τελωνειακής διαδικασίας.

2. Για τον εφοδιασμό πλοίου, ελλιμενισμένου σε λιμάνι τρίτης χώρας, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή εφόσον τα εφόδια δεν διέρχονται από κοινοτική χώρα μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του εφοδιασμού.

3. Ο εφοδιασμός ελληνικών αλιευτικών πλοίων, που παραμένουν για αλιεία στα διεθνή ύδατα, με εφόδια κοινοτικά ή μη, που μεταφέρονται από άλλο αλιευτικό πλοίο, ενεργείται με την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω άρθρο 3 και επόμενα κανονικής ή 12 και επόμενα απλοποιημένης διαδικασίας.

Η αναχώρηση του μεταφέροντος τα εφόδια αλιευτικού πλοίου, για το εξωτερικό βεβαιώνεται στην αντίστοιχη 'Αδεια Φόρτωσης ή Δελτίο Παράδοσης από το αρμόδιο Τελωνείο.

Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός των αλιευτικών πλοίων αυτής της κατηγορίας ενεργείται κατά την προ-σέγγισή τους σε λιμάνια των λοιπών Κρατών - Μελών ή Τρίτων Χωρών, ακολουθείται η προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία.

Προκειμένου περί εφοδιασμού αυτών των αλιευτικών πλοίων με αγροτικά προϊόντα, υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, για τη χορήγηση των δικαιουμένων επιστροφών, απαιτείται η προσκόμιση και των, από τις διατάξεις του αρ. 45 του Καν. (ΕΟΚ) 800/99, προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο 24

Εφοδιασμός πρεσβειών και αποστολών

1. Ο εφοδιασμός πρεσβειών, ξένων αποστολών, διεθνών οργανισμών, ξένων ενόπλων δυνάμεων ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, παραστατικού.

Για τους παραπάνω εφοδιασμούς δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας.

2. Το ως άνω παραστατικό υπογράφεται από τον προμηθευτή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή εφοδίων με την προσκόμιση σημειώματος των ξένων πρεσβειών, των ξένων αποστολών, σφραγισμένου με τη σφραγίδα της πρεσβείας και υπογεγραμμένου από τον αρμόδιο πρεσβευτή.

3. Το παραπάνω σημείωμα, αφού θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών, για τον έλεγχο της συνδρομής του όρου της αμοιβαιότητας, επισυνάπτεται στο κατατιθέμενο παραστατικό και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, για την ατελή παράδοση των ειδών, που περιλαμβάνονται στο παραστατικό εφοδιασμού.

4. Το κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει εφόδια που προέρχονται από περισσότερες μερίδες (δηλωτικά, αποταμιεύσεις, εναποθέσεις) του ιδίου όμως πάντοτε τελωνείου. Τα θεωρημένα σημειώματα των πρεσβειών δεν μπορεί να αναφέρονται σε περισσότερα από ένα παραστατικά εφοδιασμού, ενώ στο ίδιο παραστατικό μπορεί να επισυνάπτονται περισσότερα από ένα σημειώματα.

5. Η παράδοση και παραλαβή ατελώς βεβαιώνεται με τη σύνταξη πράξης στο "Ε" αντίτυπο του παραστατικού εφοδιασμού (άδεια φόρτωσης).

Η πράξη αυτή υπογράφεται εκτός από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της πρεσβείας και τον προμηθευτή της και από τον ορισθέντα για την επαλήθευση ή την καταμέτρηση των εφοδίων, αρμόδιο υπάλληλο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρυτελών ειδών μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, να ορισθεί, με σχετική πράξη στην άδεια εφοδιασμού, όπως η παράδοση και παραλαβή ενεργηθεί στο χώρο της πρεσβείας, με τη συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου.

Στην περίπτωση αυτή, η συντασσόμενη για την παράδοση και παραλαβή, σχετική πράξη, υπογράφεται από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της πρεσβείας, η υπογραφή του οποίου σφραγίζεται με την σφραγίδα της πρεσβείας, αλλά και από τον ορισθέντα για τη συνοδεία υπάλληλο.

6. Ο εφοδιασμός των παραπάνω πρεσβειών και αποστολών, με υγρά καύσιμα, γίνεται με την κατάθεση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, της δήλωσης καταβολής του ΕΦΚ (Ε.Δ.Ε.-6).

Άρθρο 25 Εφοδιασμός πολιτικών αεροσκαφών

1. Η διαδικασία ελέγχου και εφοδιασμού πλοίων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά, εφαρμόζεται και για τον εφοδιασμό και έλεγχο αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, που εκτελούν διεθνείς πτήσεις.

2. Τα είδη που προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να είναι συσκευασμένα για άμεση χρήση επί του αεροσκάφους.

3. Τα είδη που δεν προορίζονται να αναλωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά να πωληθούν σε επιβάτες, θεωρείται ότι παραδίδονται σε Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών αεροσκάφους.

4. Για τον εφοδιασμό αεροσκαφών εσωτερικών ή διεθνών πτήσεων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά καύσιμα, για τα οποία παρέχεται απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 3 έως 23.

'Οταν τα καύσιμα, που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας εφοδιασμού, δεν παραδίδονται απ' ευθείας στα εφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μπορούν να αποθηκεύονται σε δεξαμενές ανεφοδιασμού, που βρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο του αεροδρομίου ή σε δεξαμενές που ελέγχονται από το τελωνείο (βαρέλια κ.λ.π.).

Η παράδοση (εκφόρτωση) των καυσίμων στις δεξαμενές ανεφοδιασμού ενεργείται με την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, ο οποίος ορίζεται από το αρμόδιο τελωνείο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ KAI ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (Κ.Α.Ε.)

Α. Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

Άρθρο 26 'Ιδρυση Καταστημάτων

1.Επιτρέπεται η ίδρυση Καταστημάτων πώλησης αδα-σμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε επιβατηγά πλοία, με Ελληνική σημαία τα οποία εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς.

2. Η πώληση των αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες και στα πληρώματα των ανωτέρω πλοίων, που αναχωρούν για τρίτη χώρα.

3. Τα είδη αυτά προορίζονται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω προσώπων.

Άρθρο 27

Διαδικασία ίδρυσης Καταστημάτων

1. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών επιτρέπεται με απόφαση του προϊσταμένου του Α' Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά.

2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του προσώπου που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

3. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η ταυτότητα του πλοίου ( αριθμός ΙΜΟ, αριθμός νηολογίου, όνομα πλοίου) β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης. γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο. δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.

ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος.

στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα δελτίων ποινικού μητρώου, από τα οποία προκύπτει ότι, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο διαχειριστής αυτού δεν έχουν καταδικαστεί για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.

β) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των ως άνω προσώπων.

γ) Συμβόλαιο εκχώρησης της εκμετάλλευσης του καταστήματος, θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εφόσον η εκμετάλλευση του καταστήματος έχει εκχωρηθεί σε πρόσωπο άλλο, από εκείνο που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

5. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής, συγκροτούμενης από τον προϊστάμενο του Α' Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

Έργο της επιτροπής είναι:

α) Η επαλήθευση των στοιχείων και των δικαιολογητικών της αίτησης

β) Η διαπίστωση της καταλληλότητας - λειτουργικότητας και ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και πώλησης, για τη διασφάλιση των Δημοσιονομικών συμφερόντων.

γ) Η διατύπωση προτάσεων για τις βελτιώσεις που τυχόν επιβάλλονται στις διαρρυθμίσεις των ανωτέρω χώρων και η υπόδειξη λήψης πρόσθετων μέτρων.

6. Η εκδοθείσα απόφαση διαλαμβάνει τα στοιχεία του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου προσώπου. Επί πλέον ρητά αναφέρονται σ' αυτήν:

α) Τα στοιχεία του πλοίου, β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης, γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο, δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα,

ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος,

στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

7. Η απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας κοινοποιείται: α) Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.

β) Στις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές, των λιμανιών προσέγγισης του πλοίου, για τη διενέργεια εκ μέρους τους, του επιβαλλόμενου ελέγχου.

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφερομένου στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά και να ζητήσει, αναλόγως της περιπτώσεως, την έκδοση νέας απόφασης ή τροποποιητικής αυτής

Άρθρο 28

Λειτουργία - περιορισμοί πωλήσεων 1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών κατά την παραμονή του πλοίου στα Ελληνικά λιμάνια.

2. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αδασμολογή-των και αφορολογήτων ειδών των πλοίων, που προέρχονται από λιμάνι Τρίτης Χώρας ή αποπλέουν από Ελληνικό ή κοινοτικό λιμάνι και εκτελούν ομαδικά ταξίδια αναψυχής στις Ελληνικές θάλασσες, με επιβάτες μόνιμους κατοίκους Τρίτων Χωρών, καθ' όλη την διάρκεια διακίνησης των πλοίων αυτών σε Ελληνικά ύδατα και παραμονής τους σε Ελληνικά λιμάνια, για την εξυπηρέτηση των επιβατών αυτών.

3. Απαγορεύεται η πώληση αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε επιβάτες που πραγματοποιούν εσωτερικό ή ενδοκοινοτικό ταξίδι, του γεγονότος αυτού απο-δεικνυομένου από τα εισιτήρια τους.

4. Την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν ο πωλητής- υπάλληλος, ο υπεύθυνος διαχειριστής, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο πλοίαρχος.

Άρθρο 29

Διαδικασία εφοδιασμού

1. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, που λειτουργούν στα πλοία, διενεργείται με την εφαρμογή κανονικών ή απλοποιημένων διαδικασιών, τηρουμένων ανάλογα των σχετικών διατάξεων της παρούσας, τόσο όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα παραστατικά, όσο και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

2. Για τον εφοδιασμό των καταστημάτων, κατατίθενται χωριστά παραστατικά από εκείνα, που προβλέπονται για την παράδοση εφοδίων του πλοίου. Σε κάθε παραστατικό εφοδιασμού καταστήματος αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, σε εμφανές σημείο, η ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ", προκειμένου να διακρίνονται τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση, στο κατάστημα του πλοίου, από τα εφόδια αυτού.

3. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο κατάστημα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, συντάσσεται επί των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, πράξη παράδοσης - παραλαβής, η οποία υπογράφεται, εκτός των άλλων προσώπων, που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 13 της παρούσας, και από τον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος. Οι ανωτέρω άδειες φόρτωσης εκδίδονται σε ένα ακόμη αντίτυπο, το οποίο παραδίδεται στο διαχειριστή του καταστήματος.

4. Το Τελωνείο Εφοδιασμού, μετά την εξόφληση των παραστατικών εφοδιασμού, αποστέλλει αντίγραφο των, κατά περίπτωση, αδειών φόρτωσης στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Νομαρχίας Πειραιά, το οποίο ορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου των Καταστημάτων Αδασμολογήτων και Αφορολογήτων Ειδών Πλοίων.

5. Την ευθύνη για τον εφοδιασμό των καταστημάτων φέρουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας. Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απευθείας από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα, την ευθύνη φέρει το πρόσωπο αυτό.

Άρθρο 30

Διαδικασίες διαχείρισης- πώλησης αδασμοφορολογήτων ειδών

1. Ο υπεύθυνος διαχειριστής του καταστήματος πωλήσεως αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, παραλαμβάνει τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση στο κατάστημα και τηρεί για την παρακολούθη-σή τους, βιβλίο αποθήκης, θεωρημένο από το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιώς.

2. Το βιβλίο αποθήκης φέρει ειδική γραμμογράφηση για την καταχώρηση στις στήλες του, της "εισαγωγής" και "εξαγωγής" των εμπορευμάτων στο κατάστημα.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται λεπτομερώς, τα παρα-λαμβανόμενα από το κατάστημα εμπορεύματα, κατ' είδος, ποσότητα και αξία, με βάση:

α) τα τηρούμενα αντίτυπα των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, προκειμένου περί εφοδιασμού στο εσωτερικό της χώρας.

β) τα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα προμήθειας των ειδών αυτών, για εφοδιασμό σε άλλη χώρα.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πωλούμενα εμπορεύματα με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

3. Η πώληση των αδασμοφορολογήτων ειδών, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησής της (εσωτερικό ή εξωτερικό) ενεργείται, με την έκδοση από τον πωλητή, για κάθε αγοραστή, απόδειξης λιανικής πώλησης, από αριθμημένο ενιαίο διπλότυπο, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιά).

4. Η ανωτέρω απόδειξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο αγοραστή, β) Αριθμό του εισιτηρίου του, γ) Ημερομηνία έκδοσής της,

δ)Το πωλούμενο εμπόρευμα κατ' είδος, ποσότητα και αξία.

5. Ο υπεύθυνος διαχειριστής, συντάσσει βάσει των αποδείξεων, ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπου εμφανίζονται οι πωλήσεις σε ποσότητες και αξίες, κατά είδος και συνολικά. Οι εν λόγω καταστάσεις φυλάσσονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, που έπεται του Οικονομικού Έτους σύνταξής τους και τίθενται, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση της τελωνειακής αρχής.

Άρθρο 31

Κατατιθέμενα στο τελωνείο κατάπλου έγγραφα

Κατά τον κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδα-σμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ο πλοίαρχος καταθέτει, μαζί με την "Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου", που αναφέρεται στο άρθρο 17 της παρούσας, "Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου" και "Κατάσταση Επιβατών Πλοίου".

Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ονοματεπώνυμα των επιβατών, β) Τους αριθμούς διαβατηρίων ή ταυτοτήτων, γ) Τους αριθμούς των εισιτηρίων τους, δ) Τον προορισμό των επιβατών, ε) Τους αριθμούς των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδόθηκαν από τον απόπλου μέχρι τον κατάπλου.

Άρθρο 32

Εμπορεύματα αγορασθέντα σε άλλη χώρα

1. Για τα εμπορεύματα, που έχουν αγοραστεί για το κατάστημα σε άλλη χώρα (κοινοτική ή τρίτη) και μεταφέρονται με το ίδιο το πλοίο, κατατίθεται στην τελωνειακή αρχή, κατά την άφιξή του στον πρώτο λιμένα της χώρας για θεώρηση, "Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου", στην οποία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς κατ' είδος, ποσότητα, και αξία.

Στην Ειδική αυτή Δήλωση, προσαρτάται το τιμολόγιο ή αντίγραφο αυτού ή άλλο σχετικό στοιχείο προμήθειας των εμπορευμάτων.

2. Για τον εφοδιασμό του καταστήματος με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατατίθεται στην Τελωνειακή Αρχή απλή αίτηση σε τρία αντίτυπα.

Από τα τρία αντίτυπα, το πρώτο προσαρτάται στην κατατεθείσα Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου, το δεύτερο αποστέλλεται από το Τελωνείο κατάπλου στο Τελωνείο ελέγχου (Α' Τελωνείο Πειραιά) και το τρίτο παραδίδεται στον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος, για σχετική ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και τη φύ-λαξή του στον ειδικό φάκελο των παραστατικών Εφοδιασμού.

3. Εμπορεύματα που τυχόν, έχουν αγοραστεί σε άλλη χώρα και προορίζονται για τις ανάγκες των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών άλλων πλοίων, περιλαμβάνονται στο Δηλωτικό Εισαγωγής του Πλοίου, με το οποίο μεταφέρονται και εφαρμόζονται, περαιτέρω σχετικές τελωνειακές διατάξεις.

Άρθρο 33

Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία

1. Επιτρέπεται η λειτουργία, στη χώρα μας, καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, εφόσον αυτά εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς, με τους περιορισμούς του άρθρου 28 της παρούσας.

2. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, στα λιμάνια της χώρας, διενεργείται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 29, πλην της παραγράφου 4 αυτού.

3. Κατά τον κατάπλου σε κάθε λιμάνι της χώρας, πλοίου με ξένη σημαία, που διαθέτει Κ.Α.Ε., κατατίθενται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 της παρούσας έγγραφα.

4. Στα Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία, ενεργούνται οι προβλεπόμενοι από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 34 της παρούσας, έλεγχοι.

Άρθρο 34

Επιτήρηση και έλεγχοι των Κ.Α.Ε. πλοίων

1. Ο έλεγχος παράδοσης των εμπορευμάτων στα καταστήματα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων ενεργείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Οι τελωνειακές αρχές κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, στις οποίες κατατίθεται η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου και τα προβλεπόμενα, από τα άρθρα 31 και 32 της παρούσας, έγγραφα, ενεργούν, πέραν των ελέγχων, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 της παρούσας και τους κατάλληλους ελέγχους για την τήρηση του άρθρου 28 της παρούσας.

3.Το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, ως τελωνείο ελέγχου των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων, ενεργεί τακτικό έλεγχο στο τέλος κάθε χρήσης κι έκτακτο όταν κρίνεται αναγκαίο.

Για τη διενεργούμενη, κατά τον έλεγχο απογραφή των υφισταμένων υπολοίπων (εμπορευμάτων ) συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.

Τα τυχόν διαπιστούμενα κατά την απογραφή πλεονάσματα αναχρεούται στο κατάστημα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου , ενώ για τα ελλείμματα βεβαιώνονται από την Τελωνειακή Αρχή και καταβάλλονται από το κατάστημα οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, με την επιφύλαξη των περί παραβάσεων διατάξεων .

Β. Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Άρθρο 35

1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων αδασμολο-γήτων και αφορολογήτων ειδών σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις τρίτων χωρών.

2. Η πώληση των αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν για τρίτη χώρα.

3. Κατά την πώληση, εκδίδεται από τον πωλητή, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από το χρησιμοποιούμενο από τις εταιρείες μηχανογραφικό σύστημα, απόδειξη λιανικής πώλησης για κάθε αγοραστή, περιλαμβάνουσα την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό πτήσης, τους κωδικούς των πωλουμένων ειδών, την ποσότητα και την αξία κάθε είδους.

4. Η διαδικασία εφοδιασμού και ελέγχου των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εφοδιασμό και έλεγχο των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών αεροσκαφών.

5. Η φόρτωση των ειδών επί του αεροσκάφους γίνεται , για κάθε πτήση με την έκδοση δελτίου φόρτωσης το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε, του αριθμό της πτήσης, τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών, την ποσότητα και την τιμή μονάδος κάθε είδους . Μετά την επιστροφή του αεροσκάφους εκδίδεται δελτίο που, εκτός από τα στοιχεία του ανωτέρω δελτίου φόρτωσης, περιλαμβάνει και τις ποσότητες που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή.

6. Και τα δύο δελτία ( αρχικό πριν την αναχώρηση και νέο μετά την επιστροφή ) συντάσσονται μηχανογραφικά. Αντίγραφα των εν λόγω δελτίων τίθενται στη διάθεση της Τελωνειακής Αρχής, κατά τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.

Άρθρο 36

Παραβάσεις - Κολασμός

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 της παρούσας.

Η τυχόν πώληση σε μη δικαιούχα πρόσωπα διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Τελωνειακού Κώδικα .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Άρθρο 37

Έγκριση ατέλειας απαιτουμένων υλικών

1. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, για την έγκριση της ατέλειας των απαιτουμένων υλικών και εφοδίων, για την κατασκευή πλοίων και ναυπηγημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 603/1977, είναι εκείνη στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η ναυπήγηση. Εφόσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί γενικής ή ειδικής αρμοδιότητας των Τελωνειακών αρχών, η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή αρχή δεν είναι καθ' ύλην αρμόδια για τον τελωνισμό τέτοιων υλικών και εφοδίων, τότε ορίζεται η πλησιέστερη αρμόδια Τελωνειακή αρχή, από τον προϊστάμενο της Τελωνειακής περιφέρειας.

Οι Δ/νσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζουν με σχετική απόφαση τους ένα από τα υπαγόμενα σ' αυτές τελωνεία εισαγωγής εμπορευμάτων.

2. Η έγκριση της ατέλειας των απαιτουμένων υλικών και εφοδίων κατασκευής πλοίων παρέχεται ύστερα από υποβολή στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Στην αίτηση αυτή περιέχονται τα στοιχεία της ναυπηγικής επιχείρησης, στην οποία έχει ανατεθεί η ναυπήγηση, το είδος του πλοίου ή του ναυπηγήματος, τα απαραίτητα υλικά και εφόδια κατ' είδος, κατηγορία και ποσότητα και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για το προς ναυπήγηση σκάφος (π.χ. το λιμάνι νηολό-γησής του κ.λ.π.).

3. Η υποβαλλόμενη αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από :

α)Υπεύθυνη δήλωση του ναυπηγείου για την ανάληψη του έργου της ναυπήγησης, τη χρονική διάρκεια αυτής και την αναγκαιότητα των αναφερομένων στην αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας υλικών και εφοδίων κατασκευής. Επίσης με τη δήλωση αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση η ναυπηγική επιχείρηση για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ατελώς παραλαμβανομένων υλικών και εφοδίων στο προς ναυπήγηση σκάφος και καθίσταται συνυπεύθυνη αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου με την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την καταβολή των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν στις περιπτώσεις που τελικά δεν θα χρησιμοποιηθούν.

β) Βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ότι η παραπάνω ναυπηγική επιχείρηση διατηρεί ναυπηγείο ή βιομηχανία που διαθέτει τις αναγκαίες και κατάλληλες εγκαταστάσεις, για την κατασκευή πλοίων .

Η βεβαίωση αυτή ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια λειτουργίας του ναυπηγείου.

γ) Γενική διάταξη του προς ναυπήγηση σκάφους, από την οποία να προκύπτει το είδος του πλοίου (φορτηγό, επιβατηγό, αλιευτικό κ.λ.π.)

δ)Σχέδιο μεταλλικής κατασκευής του σκάφους (σχέδιο μέσης τομής ).

ε)Αναλυτικός προϋπολογισμός, κατ' είδος και ποσότητα των απαιτουμένων υλικών και εφοδίων (τεχνικές προδιαγραφές ).

στ) Πιστοποιητικό νηολόγησης. (Δεν απαιτείται προσκόμιση του πιστοποιητικού νηολόγησης στις περιπτώσεις που το υπό κατασκευή σκάφος πρόκειται να νηολογηθεί σε νηολόγια της αλλοδαπής ή ο πλοιοκτήτης είναι αλλοδαπός).

Εφ' όσον το ναυπηγούμενο σκάφος δεν μπορεί, σύμφωνα με βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να νηολογηθεί κατά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του, το πιστοποιητικό νηολόγησης θα προσκομίζεται μετά την ολοκληρωτική ναυπήγηση του σκάφους .

ζ) Τραπεζική ή αξιόχρεη εγγύηση τρίτου, που να καλύπτει τους δασμούς και λοιπούς φόρους των υλικών κι εφοδίων, στην περίπτωση που δε θα χρησιμοποιηθούν για τη ναυπήγηση του σκάφους.

4. Η παραπάνω αίτηση καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο καταχώρισης εγκρίσεων ατέλειας υλικών κατασκευής πλοίων και αποτελεί αυτοτελές παραστατικό έγγραφο της Τελωνειακής διαχείρισης, που υποβάλλεται μετά την εξόφλησή της στη Δ.Ι.Ε.Τ.Α., στο τέλος του οικονομικού έτους μαζί με το βιβλίο καταχώρησής της .

Άρθρο 38

1. Μετά την καταχώρηση της αίτησης συγκαλείται, με την φροντίδα της Τελωνειακής αρχής, επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάμενό της ή τον αναπληρωτή του, ένα τελωνειακό ελεγκτή και ένα ναυπηγό της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

Εφόσον στην έδρα του Τελωνείου δεν υπάρχεί Επιθεωρητής εμπορικών πλοίων, ως τρίτο μέλος της επιτροπής ορίζεται ο λιμενάρχης ή τεχνικός του τοπικού κλιμακίου της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί με την σύνταξη της σχετικής έκθεσης, για τις απαραίτητες, κατά κατηγορία υλικών ποσότητες, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους και τη χρονική διάρκεια της κατασκευής.

Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή, παρέχεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου, με τη σύνταξη σχετικής πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 603/1977, η έγκριση της παράδοσης των υλικών χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων.

3. Η έκθεση - γνωμοδότηση με την εγκριτική πράξη ατέλειας και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά προσαρτώνται στην κατατιθέμενη αίτηση, με την οποία ζητείται η χορήγηση της ατέλειας, όλα δε μαζί αποτελούν τον σχετικό φάκελο ατέλειας των υλικών κατασκευής του συγκεκριμένου πλοίου.

Άρθρο 39

Προσωρινό βιβλίο ατελειών

1. Ύστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της εξουσιοδοτημένης προς τούτο ναυπηγικής επιχείρησης, η αρμόδια Τελωνειακή αρχή χορηγεί το Βιβλίο Ατελειών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

2. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ειδικά η ένδειξη, ότι θα χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό, για την παρακολούθηση των ατελώς χορηγουμένων υλικών κατασκευής του σκάφους και αναγράφονται σ' αυτό εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις, τα στοιχεία της ναυπηγικής επιχείρησης και η χρονική διάρκεια χρησιμοποίησης του βιβλίου, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της ναυπήγησης.

3. Στο προσωρινό αυτό βιβλίο ατελειών, αφού γίνει προηγούμενα η κατάλληλη γραμμογράφηση, καταχωρούνται κατά μερίδες τα υλικά κατασκευής και οι αντίστοιχες ποσότητες που αναφέρονται στην εγκριτική πράξη της ατέλειας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε με την αντίστοιχη εγγραφή των ατελώς παραλαμβανομένων κατά περίπτωση υλικών, να είναι εύκολη η παρακολούθησή τους και να αποκλείεται η παραλαβή ατελώς μη δικαιούμενων υλικών ή επιπλέον από τις καθοριζόμενες ποσότητες.

Άρθρο 40

Διαδικασία παραλαβής

1. Η παραλαβή των υλικών κατασκευής που αναφέρονται στην παραπάνω έγκριση ατελείας γίνεται με την κατάθεση Αίτησης Εφοδιασμού στο Τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι αποθηκευμένα τα υλικά από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, μετά από εξουσιοδότησή της και από την ναυπηγική επιχείρηση.

2. Το αντίτυπο της Αίτησης, με τη ένδειξη '' Άδεια φόρτωσης '' εκδίδεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα διαβιβάζεται στο Τελωνείο που εξέδωσε την εγκριτική πράξη της ατέλειας όπου και τοποθετείται στο σχετικό φάκελο της πράξης αυτής, ενώ το άλλο παραδίδεται στη ναυπηγική επιχείρηση, κατά την παράδοση των υλικών.

3. Μετά την καταχώρηση της Αίτησης Εφοδιασμού, γίνεται κανονική εμπορευματολογική και δασμολογική επαλήθευση καθώς και χρέωση των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν στα διαλαμβανόμενα σ' αυτή υλικά από τον αρμόδιο ελεγκτή, ο οποίος αφού συμβουλευτεί το προσωρινό βιβλίο ατελειών του ναυπηγούμενου σκάφους, για τον έλεγχο των δικαιουμένων ατελώς ειδών και των αντίστοιχων ποσοτήτων, συντάσσει εγκριτική πράξη παράδοσης των υλικών στην Αίτηση Εφοδιασμού και τα καταχωρεί στο ίδιο Βιβλίο Ατελειών.

Άρθρο 41

1. Μετά την επαλήθευσή τους, τα ατελώς χορηγούμενα υλικά παραδίδονται στους χώρους του ναυπηγείου, με τη σύνταξη σχετικής πράξης στην Άδεια Φόρτωσης, στο οποίο παραδίδεται και αντίγραφο αυτής.

2. Η ναυπηγική επιχείρηση καταχωρεί τα υλικά που παραλαμβάνει σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την Τελωνειακή αρχή, κατά μερίδα ναυπηγούμενου πλοίου και κατά κατηγορίες υλικών. Παράλληλα τοποθετεί τις αντίστοιχες άδειες φόρτωσης σε ιδιαίτερο φάκελο. Τα στοιχεία αυτά τίθενται στη διάθεση της επιτροπής ή οποιασδήποτε αρμόδιας Τελωνειακής αρχής, σε περίπτωση διενέργειας έκτακτου Τελωνειακού ελέγχου.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεώνεται να τοποθετεί χωριστά τα υποκείμενα υλικά, από τυχόν τοποθετημένα στους ίδιους χώρους όμοια ελεύθερα.

3. Η βεβαιωμένη για την παράδοση στους χώρους του ναυπηγείου Άδεια Φόρτωσης επιστρέφεται στο Τελωνείο, από το οποίο παραλήφθηκαν τα υλικά και συσχετίζεται με την ταυτάριθμη Αίτηση Εφοδιασμού, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα μέσα στο σχετικό φάκελο, μέχρι την ολοκλήρωση της ναυπήγησης του σκάφους και την οριστικοποίηση της ατέλειας με την αποστολή από το αρμόδιο Τελωνείο, αντιγράφου της έκθεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου 42, οπότε και υποβάλλεται εξοφλημένη στη ΔΙΕΤΑ.

Άρθρο 42

Επιμέτρηση και οριστικοποίηση ατελείας.

1. Αφού τελειώσει η ναυπήγηση του σκάφους, υποβάλλεται σχετική αίτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή μετά από εξουσιοδότηση, από τη ναυπηγική επιχείρηση στην παραπάνω αρμόδια για την έγκριση της ατέλειας Τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των ατελώς παραληφθέντων υλικών. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το προσωρινό Βιβλίο Ατελειών.

2. Στη συνέχεια συνέρχεται, με τη φροντίδα του Τελωνείου, η αρμόδια επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη τις ποσότητες που παραδόθηκαν κατ' είδος συνολικά με βάση τα στοιχεία του οικείου φακέλου, κάνει επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει τη σχετική έκθεση (επιμέτρηση).

3. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται οι ποσότητες των υλικών που παραδόθηκαν ατελώς και εκείνες των οποίων, η χρησιμοποίηση στο πλοίο που ναυπηγήθηκε, διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, καθώς και η δικαιολογημένη απο-μείωση (φύρα) που προέκυψε από την επεξεργασία τους.

Στην ίδια έκθεση προσδιορίζονται τα τυχόν δασμολογητέα υπολείμματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και οι ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν από κάθε είδος.

4. Η Τελωνειακή αρχή συσχετίζει την έκθεση επιμέτρησης με την εγκριτική πράξη ατέλειας και προβαίνει στην εξόφλησή της και τη λύση τη ληφθείσας εγγύησης.

Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στην τυχόν εξουσιοδοτημένη από αυτή, ναυπηγική επιχείρηση και εφόσον αναφέρονται σ' αυτή δασμολογητέα υπολείμματα ή αχρησιμοποίητες ποσότητες, καλείται να καταβάλει τους δασμούς και λοιπούς φόρους, που αντιστοιχούν σ' αυτά ή να προβεί στην επανε-ξαγωγής τους.

5. Οι οφειλόμενοι δασμοί και λοιποί φόροι βεβαιώνονται από την ίδια Τελωνειακή αρχή με την έκδοση Πρωτοκόλλου Εξέτασης Αποσκευών Επιβάτη στο οποίο προσαρτάται αντίγραφο της έκθεσης επιμέτρησης και εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή, επιδιώκεται η είσπραξη των βεβαιωθέντων δασμών και λοιπών φόρων από τη ληφθείσα εγγύηση.

6. Αντίγραφο της έκθεσης επιμέτρησης στην οποία έχει γίνει σχετική εξοφλητική πράξη με το εκδοθέν Π.Ε.Α.Ε ή παραστατικά επανεξαγωγής για τα τυχόν προσδιοριστέα υπολείμματα και αχρησιμοποίητες ποσότητες, στέλνεται στα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής στα οποία είχαν κατατεθεί αρχικά οι Αιτήσεις Εφοδιασμού για την εξόφλησή τους.

7.Σχετική πράξη για την οριστικοποίηση της ατέλειας καταχωρείται στο προσωρινό Βιβλίο Ατελειών, το οποίο στη συνέχεια, εφόσον αφορά πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, που θα εκτελεί πλόες εσωτερικούς ή μικτούς, παραδίνεται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ύστερα από αίτησή της, για να χρησιμοποιηθεί ως οριστικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, διαφορετικά επιστρέφεται στη Δ/νση Τελωνείων Αττικής.

Άρθρο 43

Καθυστέρηση ναυπήγησης

1. Σε περίπτωση που δεν τελειώνει η ναυπήγηση μέσα στα καθορισθέντα χρονικά όρια, χορηγείται παράταση ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και με σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον σοβαροί λόγοι, δικαιολογούν την καθυστέρηση της ναυπήγησης.

2. Αν η ναυπήγηση του σκάφους, καθυστερεί αδικαιολόγητα επιδιώκεται η είσπραξη των οφειλομένων δασμών και λοιπών φόρων, αφού προηγούμενα βεβαιωθούν στην Αίτηση Εφοδιασμού που εκκρεμεί και καταπίπτει η εγγύηση που έχει ληφθεί υπέρ του Δημοσίου.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Άρθρο 44

Αναγνώριση επισκευαστών πλοίων

1. Η επισκευή ή η συντήρηση των μεταλλικών και μη μερών των μηχανημάτων και εξαρτημάτων κ.λ.π. καθώς και των ειδών που αποτελούν την επίπλωση ή τον εξοπλισμό των πλοίων περιλαμβανομένων και των ξένων πολεμικών, ενεργείται από αναγνωρισμένα σιδηροβιομηχανικά εργοστάσια ή εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων ή βιοτεχνικά εργαστή ρια όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με επισκευές πλοίων, κατάλογο των οποίων καταρτίζει η Τελωνειακή αρχή της περιφέρειάς τους.

2. Για το σκοπό αυτό εργοστασιάρχες και βιοτέχνες που επιθυμούν την αναγνώρισή τους ως επισκευαστών ή συντηρητών πλοίων υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Τελωνειακή αρχή της περιφέρειάς τους, η οποία συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του Εμποροβιομηχανικού ή Επαγ-γελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων και εγγράφονται στον οικείο κατάλογο των επισκευαστών πλοίων, που τηρεί η Τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 45

Αίτηση - Άδεια επισκευής πλοίου

1. Οι παραπάνω επισκευαστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την επισκευή ή τη συντήρηση μερών του πλοίου ή μηχανημάτων, εξαρτημάτων και λοιπών αντικειμένων αυτού, προκειμένου να παραλάβουν τα είδη αυτά με επιστροφή για επισκευή ή συντήρηση, στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριό τους, υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή ειδική αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής.

Η υποβολή της αίτησης και η έκδοση της άδειας είναι απαραίτητες σε οποιαδήποτε επισκευή πλοίων εξωτερικού, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάγκη παραλαβής αντικειμένων για επισκευή με επιστροφή.

2. Η Αίτηση - Άδεια επισκευής πλοίων κατατίθεται σε τρία αντίτυπα, με ενδείξεις Α,Β,Γ. Από αυτά το αντίτυπο με την ένδειξη (Α) χρησιμεύει για την υποβολή του αιτήματος της έκδοσης άδειας επισκευής από την επισκευα-στική επιχείρηση και αποτελεί ιδιαίτερο κι αυτοτελές παραστατικό της Τελωνειακής διαχείρισης. Το (Β) αντίτυπο έχει θέση άδειας επισκευής η οποία παραδίδεται στον επισκευαστή, για να την προσκομίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Το (Γ) αντίτυπο παραμένει σαν στέλεχος και χρησιμεύει για τη συγκρότηση του βιβλίου καταχώρησης των Αιτήσεων - Αδειών Επισκευής Πλοίων, εφόσον ο όγκος των εργασιών το δικαιολογεί .

Αντίγραφο του αντιτύπου (Α) στέλνεται στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο.

3.Η παραπάνω Αίτηση - Άδεια Επισκευής Πλοίων η οποία προσυπογράφεται και από τον πλοίαρχο ή πράκτορα ή πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του επισκευαζόμενου πλοίου περιέχει:

α) την επωνυμία και την ιδιότητα της επισκευαστικής επιχείρησης και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της .

β) Τη Δ/νση του εργοστασίου ή εργαστηρίου επισκευής .

γ)Το όνομα και τη σημαία του επισκευαζόμενου πλοίου και τη διάκριση αν είναι πλοίο εσωτερικού ή εξωτερικού.

δ) Το ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου και του πράκτορα ή πλοιοκτήτη.

ε)Την έκταση, το είδος και την πιθανή διάρκεια της επισκευής ή συντήρησης.

στ) Την τοποθεσία στο λιμάνι που θα ενεργείται η παραλαβή και επιστροφή των προοριζομένων για επισκευή αντικειμένων και

ζ) Κοινή δήλωση των προσώπων που υπογράφουν την αίτηση, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση μέσα στην προθεσμία που θα καθορισθεί από την Τελωνειακή αρχή να επαναφέρουν στο πλοίο τα αντικείμενα που έχουν παραλάβει για επισκευή ή συντήρηση και σε περίπτωση μη επαναφοράς τους θα καταβάλουν τους δασμούς και λοιπούς φόρους που αναλογούν σ' αυτά.

4. Η κατατιθέμενη Αίτηση - Άδεια επισκευής και στα τέσσερα αντίγραφα της οποίας περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία, παίρνει συνεχή αύξοντα αριθμό από το βιβλίο καταχώρισης, που γίνεται με τη συρραφή των στελεχών, εφόσον η συρραφή του βιβλίου αυτού κρίνεται από το μέγεθος της συναλλαγής δικαιολογημένη, διαφορετικά η καταχώριση γίνεται στο βιβλίο καταχώρισης αιτήσεων επισκευών.

Στη συνέχεια στο (Β) αντίτυπο που επέχει θέση άδειας επισκευής, παρέχεται η έγκριση της Τελωνειακής αρχής που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, για να προσκομισθεί στον οριζόμενο Τελωνειακό υπάλληλο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αντικειμένων που παραλαμβάνονται και επαναφέρονται στο πλοίο ύστερα από την επισκευή τους .

Τα αντικείμενα αυτά καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες της άδειας επισκευής, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την επαναφορά τους στο πλοίο. Η άδεια επισκευής φυλάσσεται σε ειδικό φάκελό του γραφείου που κάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση.

5. Σε ιδιαίτερη στήλη της παραπάνω άδειας καταγράφονται τα εισαγόμενα στο πλοίο καινούργια είδη, που έχουν επεξεργασθεί από τον επισκευαστή, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από το παρόν άρθρο και τα επόμενα της παρούσας.

Κατά την καταγραφή αυτών των ειδών, σημειώνεται απαραίτητα και ο αριθμός της οικείας άδειας φόρτωσης.

6. Στην παραπάνω άδεια επισκευής ορίζεται και η χρονική διάρκεια της επισκευής η οποία μπορεί να παρατείνεται όταν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Μέσα στην προθεσμία αυτή τα προς επισκευή είδη πρέπει :

α) Να επαναφέρονται στο πλοίο από το οποίο εξήλθαν ή να εφοδιάζουν άλλο πλοίο.

β) να επανεξάγονται

γ) να τελωνίζονται

δ) να τοποθετούνται σε αποθήκη αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη με σκοπό τη μεταγενέστερη εξαγωγή ή τοποθέτησή τους σε πλοίο.

7.Σε περίπτωση κατά την οποία η διενέργεια της επισκευής πάνω στο πλοίο γίνεται σε ελεγχόμενους χώρους, πάνω στην άδεια επισκευής καταγράφονται και τα προσωρινώς στο πλοίο εισαγόμενα ελεύθερα δασμών και φόρων εργαλεία και μηχανήματα, για διευκόλυνση του ελέγχου της αποκομιδής τους μετά το τέλος των εργασιών, χωρίς καμμία άλλη διατύπωση.

Άρθρο 46

Δελτία αποστολής

1. Για τα αντικείμενα που παραλαμβάνονται από το πλοίο για επισκευή και επαναφέρονται σ' αυτό επισκευασμένα, εκδίδεται από τον επισκευαστή το, από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προβλεπόμενο Δελτίο Αποστολής.

Τα δελτία αυτά, θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, εκδίδονται σε ένα επιπλέον αντίτυπο, προοριζόμενο για το Τελωνείο.

2. Στο ανωτέρω δελτίο αποστολής αναγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία του επισκευαστή, ο αριθμός της άδειας επισκευής, η περιγραφή του επισκευαζόμενου αντικειμένου και το όνομα του επισκευαζόμενου πλοίου.

3. Το δελτίο αποστολής προσκομίζεται στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο μαζί με το αντικείμενο, είτε κατά την παραλαβή του από το πλοίο, είτε κατά την επαναφορά του σ' αυτό μετά το πέρας της επισκευής. Το αντίτυπο που προορίζεται για το Τελωνείο παρακρατείται από τον τελωνειακό υπάλληλο που ενήργησε τον έλεγχο και συσχετίζεται με την οικεία άδεια επισκευής .

Άρθρο 47

Εξόφληση άδειας επισκευής

1. Μετά το τέλος των εργασιών επισκευής εξοφλείται η άδεια επισκευής, με την προσάρτηση των παραπάνω δελτίων αποστολής ως δικαιολογητικών, αφού γίνει χρεωπί-στωση των υλικών που διακινήθηκαν και ακολούθως διαβιβάζεται στο Τελωνείο από το οποίο εκδόθηκε για τη συ-σχέτισή τους με την εκκρεμή αίτηση - επισκευής.

Με τη συσχέτιση αυτή η Αίτηση επισκευής εξοφλείται και υποβάλλεται στη Δ.Ι.Ε.Τ.Α., αφού προσαρτηθεί σ' αυτή το σχετικό τιμολόγιο .

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του τιμολογίου, η αίτηση επισκευής τακτοποιείται με τα δελτία αποστολής, με τα οποία έγινε η προμήθεια υλικών επισκευής και αναγράφεται ειδική μνεία για τη μη προσκόμιση του τιμολογίου.

2. Για την προμήθεια των υλικών επισκευής ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Για τα υλικά που τελούν υπό τελωνειακή παρακολούθηση σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, κατατίθεται το ανάλογο τελωνειακό παραστατικό σύμφωνα με την διαδικασία εφοδιασμού πλοίων.

Τα υλικά που δεν υπόκεινται σε τελωνειακή παρακολούθηση, παραδίδονται στο επισκευαζόμενο πλοίο χωρίς την κατάθεση του προβλεπόμενου παραστατικού, υπό τον όρο ότι θα συνοδεύονται με δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στο οποίο θα αναγράφονται απαραίτητα και τα στοιχεία της αδείας επισκευής (αριθμός και ημερομηνία).

Μετά τη βεβαίωση της παράδοσης των υλικών στο πλοίο, το ανωτέρω δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο προσαρτάται στην άδεια επισκευής .

Σε περίπτωση που ένα μέρος των ανωτέρω υλικών δεν χρησιμοποιείται για την επισκευή του πλοίου και ζητείται η έξοδός τους απ' αυτό εφαρμόζονται τα εξής:

Για τα υλικά που προέρχονται από ένα τελωνειακό καθεστώς, κατατίθεται αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα αντίγραφα των παραστατικών παράδοσης στο πλοίο, η οποία καταχωρείται σαν δηλωτικό. Με βάση την αίτηση αυτή τα ανωτέρω υλικά εναποτίθενται στις τελωνειακές αποθήκες και τίθενται υπό τελωνειακό έλεγχο.

Τα υλικά που παραδόθηκαν με δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο εξέρχονται από το πλοίο και τον τελωνειακό χώρο με την έκδοση δελτίου επιστροφής στο οποίο αναγράφονται το δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο και η σχετική άδεια επισκευής.

Η Τελωνειακή Αρχή αφού διαπιστώσει την ταυτότητα των αναγραφομένων με τα εξερχόμενα υλικά επιτρέπει την έξοδό τους από τον τελωνειακό χώρο.

Αντίγραφο του δελτίου επιστροφής προσαρτάται στο σχετικό δελτίο αποστολής.

3. Σε περίπτωση επισκευής πλοίου χωρίς την παραλαβή ή τη φόρτωση υλικών, η άδεια επισκευής κλείνει μόνο με την αναγραφή της ημερομηνίας έναρξης και τέλους των εργασιών επισκευής .

Άρθρο 48

1. Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 44,45,46, και 47 για την παρακολούθηση και εξόφληση της άδειας επισκευής, επιτρέπεται να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, εφόσον, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την επιβάλλουν όπως, η παρακολούθηση και εξόφληση της άδειας επισκευής να γίνεται από το Γραφείο Επισκευών.

2. Μετά την καταχώρηση της αίτησης - άδειας επισκευής στο Γραφείο επισκευών, το αντίτυπο Β που είναι η άδεια επισκευής, παραμένει στο Γραφείο αυτό και χορηγείται στον επισκευαστή ειδικό υπογεγραμμένο σημείωμα, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της άδειας επισκευής, για την προσκόμισή του στα αρμόδια Τελωνειακά όργανα ελέγχου των θυρών εισόδου - εξόδου του λιμανιού.

3. Τα δελτία αποστολής που χρη σιμοποιούνται για τη διακίνηση αντικειμένων και υλικών επισκευής καθώς και οι τυχόν 'Αδειες Φόρτωσης καινούργιων επεξεργασμένων υλικών μετά τη βεβαίωσή τους από τα αρμόδια Τελωνειακά όργανα, επιστρέφονται στο Γραφείο Επισκευών το οποίο διενεργεί τη σχετική χρεωπίστωση ή εγγραφή στην άδεια επισκευής, που είχε κρατήσει και στη συνέχεια τη συσχετίζει με την εκκρεμή αίτηση επισκευής για την εξόφλησή της. Οι βεβαιωμένες Άδειες Φόρτωσης, που αφορούν διασάφηση εισαγωγής ή αίτηση ανάλωσης άλλης Τελωνειακής αρχής, στέλνονται σ' αυτή για την εξόφλησή τους.

Άρθρο 49

Ειδικές περιπτώσεις επισκευών.

1. Στις περιπτώσεις που η επισκευή δε γίνεται από αναγνωρισμένο επισκευαστή, αλλά από ειδικά και ανεξάρτητα εργαστήρια (ηλεκτρονικά κ.λπ.), η Αίτηση - άδεια επισκευής υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη - πλοίαρχο ή πράκτορα αφού δοθεί Τραπεζική ή προσωπική εγγύηση για την εξασφάλιση των δασμών και των λοιπών φόρων, που αναλογούν στο αντικείμενο που εξάγεται από το πλοίο για επισκευή. Η έκδοση της άδειας επισκευής και η εξόφλησή της γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

2. Μικροεπισκευές αντικειμένων των πλοίων μικρής αξίας γίνονται με την κατάθεση απλής αίτησης και τη διασφάλιση με οποιοδήποτε τρόπο της επαναφοράς τους στο πλοίο χωρίς να εκδοθεί η από το άρθρο 45 προβλεπόμενη αίτηση - άδεια επισκευής

3. Για την παραλαβή ιματισμού, ταπήτων κλπ από τα πλοία, για πλύση, καθαρισμό και επαναφορά τους σε αυτά, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 44 και επόμενα .

4. Η παράδοση υλικών επισκευής και εφοδίων πλοίων, γενικά σε αναγνωρισμένα Τελωνειακά Συγκροτήματα κατασκευής ή επισκευής πλοίων, για τα κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα στους χώρους τους πλοία, είτε προέρχονται από τις αποθήκες των τελωνείων ή των ελευθέρων ζωνών είτε από τις αποθήκες αποταμίευσης ή τις ειδικές αποθήκες αποταμίευσης ενεργείται με την κατάθεση της κατά τα ανωτέρω Αίτησης Εφοδιασμού. Η παραλαβή των υλικών αυτών βεβαιώνεται από την Τελωνειακή υπηρεσία του Συγκροτήματος στην Άδεια Φόρτωσης, η οποία προσαρτάται στην αντίστοιχη Αίτηση Εφοδιασμού για την εξόφλησή της .

ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ Η ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ.

Άρθρο 50

1. Αν κατά την αντιπαραβολή των στοιχείων χρέωσης και πίστωσης της άδειας επισκευής, διαπιστωθεί ότι μέρος των υλικών που παραλήφθηκαν δεν επαναφέρθηκαν στο πλοίο, η αρμόδια Τελωνειακή αρχή βεβαιώνει τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους στην αίτηση επισκευής πλοίου κι επιδιώκει την είσπραξη των βεβαιωθέντων δασμών και λοιπών φόρων από τα πρόσωπα που υπογράφουν την Αίτηση αυτή, σύμφωνα με την κοινή δή-λωσή τους, που περιλαμβάνεται σ' αυτή.

2. Ο τελωνισμός παλαιών και ακατάλληλων για τις ανάγκες των πλοίων υλικών και λοιπών αντικειμένων, που αντικαθίστανται κατά την επισκευή, γίνεται με την κατάθεση αίτησης από τον πλοιοκτήτη ή πράκτορα του πλοίου στον οποίο ανήκουν, η οποία καταχωρείται ως δηλωτικό εισαγωγής και με την κατάθεση της διασάφησης εισαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

3. Όταν πρόκειται για μικροποσότητες των παραπάνω παλαιών και ακατάλληλων υλικών που δεν επαναφέρονται ή αντικαθίστανται, ο τελωνισμός τους ενεργείται απευθείας με την έκδοση Πρωτοκόλλου Εξέτασης Αποσκευών Επιβάτου.

4. Για τα υλικά και εφόδια που τελωνίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώνεται το Βιβλίο Ατελειών του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοία εσωτερικού ή μικτόπλοα, με την αναγραφή στην οικεία θέση, του αριθμού και της ημερομηνίας του παραστατικού εγγράφου (Αίτηση Επισκευής, Διασάφηση Εισαγωγής ή Π.Ε.Α.Ε. ) του οικείου αποδεικτικού είσπραξης και του ποσού των καταβληθέντων δασμών και λοιπών φόρων.

Άρθρο 51

Ειδική διαδικασία παράδοσης σιδηρουργικών προϊόντων για επισκευές πλοίων.

1. Τα σιδηρόφυλλα, σιδηρογωνιές και μορφοσίδηρος που προορίζονται για την επισκευή πλοίου το οποίο δικαιούται ατελείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 603/197, εφόσον θα χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ή επεξεργασία και μετασκευή, που θα πραγματοποιείται από το ίδιο το προς επισκευή πλοίο, παραδίδονται ατελώς με την κατάθεση της κατά το άρθρο 3 Αίτησης Εφοδιασμού, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τον πλοίαρχο ή τον πράκτορα του επισκευαζόμενου πλοίου, συνυπογραφόμενη και από την αναγνωρισμένη επισκευ-αστική βιομηχανία.

2. Το αντίτυπο της Αίτησης Εφοδιασμού με τη ένδειξη ''Άδεια Φόρτωσης'', κατατίθενται σε δύο επιπλέον αντίγραφα, από τα οποία τα ένα παραδίδεται στον εκπρόσωπο της επισκευαστικής επιχείρησης και το άλλο στέλνεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου.

3. Στην Αίτηση Εφοδιασμού επισυνάπτεται κοινή δήλωση του εκπροσώπου του πλοίου και της επισκευαστικής επιχείρησης που υπογράφουν την Αίτηση, με την οποία δηλώνεται:

α) η θέση στο λιμάνι που έχει ελλιμενισθεί το πλοίο.

β) η ημερομηνία έναρξης και τέλους της επισκευής.

γ) ότι τα παραλαμβανόμενα υλικά και οι αντίστοιχες ποσότητες αυτών είναι απόλυτα αναγκαίες για την επισκευή του πλοίου για το οποίο προορίζονται

δ) ότι τυχόν επεξεργασία ή μετασκευή αυτών θα γίνει πάνω στο πλοίο.

ε) ότι σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης ολόκληρης της ποσότητας που παραλαμβάνεται για την επισκευή του πλοίου, υποχρεώνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας να καταβάλουν στην Τελωνειακή αρχή τους δασμούς και λοιπούς φόρους, που αναλογούν στα υλικά που δε θα χρησιμοποιηθούν.

Άρθρο 52

1. Μετά την επαλήθεύση και τη χρέωση των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων στην Αίτηση Εφοδιασμού και την υπογραφή του αντιτύπου ''Άδεια Φόρτωσης'' και στα τρία αντίγραφά της, τα επαληθευθέντα υλικά μεταφέρονται με τη συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου και εναποτίθενται πάνω στο πλοίο για το οποίο προορίζονται.

Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πράξη, που υπογράφεται από το συνοδό, τον πλοίαρχο ή τον εκ-πρόσωπό του και από τον εκπρόσωπο της επισκευαστι-κής επιχείρησης.

2. Η Άδεια Φόρτωσης επιστρέφεται στο Τελωνείο, από το οποίο εκδόθηκε κατάλληλα θεωρημένη για να προσαρτηθεί στην Αίτηση Εφοδιασμού και ένα (1) αντίγραφο παραδίδεται στην επισκευαστική επιχείρηση, η οποία το φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο.

3.Η επιχείρηση αυτή καταχωρεί τις παραλαμβανόμενες ποσότητες σιδηρουργικών προϊόντων σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την Τελωνειακή αρχή της περιφέρειάς της, σε συσχετισμό με την Άδεια Φόρτωσης, κατά μερίδα επισκευαζομένων πλοίων και κατά κατηγορία υλικού

Άρθρο 53

1. Μετά το τέλος της επισκευής, η επισκευαστική επιχείρηση καταθέτει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους υπογράφοντες την Αίτηση Εφοδιασμού, με την οποία δηλώνεται η χρησιμοποίηση, στο πλοίο που επισκευάζεται, των υλικών που παραλήφθηκαν ατελώς.

2. Για τα υλικά που παραλήφθηκαν και δε χρησιμοποιήθηκαν, γίνεται σχετική μνεία στην κατατιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αναλυτικά κατ' είδος και ποσότητα. Στη συνέχεια βεβαιώνονται οι δασμοί κι φόροι, που αναλογούν στα υλικά αυτά στην οικεία Αίτηση Εφοδιασμού και επιδιώκεται η είσπραξή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

3. Για τις μικροποσότητες που προέρχονται από κατάλοιπα της επεξεργασίας ή μετασκευής και που κρίνονται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή ως αναπόφευκτες και δικαιολογημένες, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 της παρούσας.

4. Η οριστικοποίηση της ατέλειας ενεργείται με την προσάρτηση στην Αίτηση Εφοδιασμού της 'Αδειας Φόρτωσης, με την οποία βεβαιώνεται η εναπόθεση των υλικών πάνω στο πλοίο και της κοινής δήλωσης για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των υλικών που παραλήφθηκαν ατελώς.

Άρθρο 54

Σίδηρος και σιδηρόφυλλα που παραδίνονται για επισκευές πλοίων.

Η παράδοση σε σιδηροβιομηχανίες σιδήρου και σιδη-ροφύλλων που προορίζονται για επισκευές πλοίων, ύστερα από επεξεργασία ή και χωρίς αυτή, γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο, μαζί με πιστοποιητικό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η Βιομηχανία, που κάνει την αίτηση ασχολείται κύρια με τις επισκευές ή μετασκευές πλοίων. Η παραπέρα διαδικασία για την παράδοση είναι αυτή που καθορίζεται με το καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 55

1. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται σύσταση εγγύησης, το είδος και η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής, θα καθορίζονται με απόφαση του Δ/ντού της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής .

2. Επιτρέπεται η σύσταση συνολικής εγγύησης για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας πράξεων, που συνεπάγονται την γένεση Τελωνειακής οφειλής, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο, κατά τον χρόνο κατάθεσης αυτής και με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πράξεις που καλύπτονται με αυτήν.

3. Το ύψος της κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 καθοριζόμενης εγγύησης, θα ισούται:

- με το ακριβές ποσό της τελωνειακής οφειλής που αποτελεί το αντικείμενο της εγγύησης, εφόσον το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη στιγμή της σύ-στασήςτης.

- με το υψηλότερο, κατά τους υπολογισμούς της Τελωνειακής Αρχής ποσό της Τελωνειακής οφειλής, που ενδέχεται να γεννηθεί, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 56

Κάθε παράβαση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, κολάζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση.

Ειδικότερα για εφόδια υποκείμενα σε ΕΦΚ, κάθε παράβαση ή και παράλειψη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τιμωρείται ως τελωνειακή παράβαση, επιβαλλομένων των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 4 του Ν. 2127/93, επιφυλασσομένων και στην περίπτωση αυτή, των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται οι με αριθ. Τ.3300/47/25-7-84, Δ. 1319/125/17-10-96, Δ.401 /23/20-3-97, Δ.576/33/23-4-97, Δ.1277/86/24-9-99, Δ.360/15/5-3-98, Τ.5200/73/11-11-98, Τ.5450/150/Β0019/ 29-6-93 αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, ως επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη, που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα, με την παρούσα, θέματα. .

2. Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει την 1 Μαίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ.ΔΡΥΣ

Δελτίο παράδοσης εφοδίων (Τέσσερα αντίτυπα)

Υπόδειγμα 1: Αίτηση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης των αλιευτικών και λοιπών πλοίων καθώς και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99

Υπόδειγμα 2: Κατάσταση παραληφθείσων ποσοτήτων καυσίμων

Υπόδειγμα 3: Δελτίο παραλαβής υγρών καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ