Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

E. 2031/2022 Απαλλαγή ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
E-Mail : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 9Ξ8Β46ΜΠ3Ζ-9ΣΧ

Αθήνα , 29.3.2022

Αριθ. Πρωτ.: E. 2031

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της περιπτ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής της περιπτ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ σε δωρεές προς τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 και τα εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής (προμηθευτές, δωρητές , δωρεοδόχους )

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχει λάβει η Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την περιπτ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 A'248)), απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143),ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον:

α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και

β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς.

2. Με την απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1050/2020 (Β'942) ορίστηκαν η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής.

3. Η διάταξη της περ. ιστ' της παρ 1 του άρθ. 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. και η σχετική διαδικασία που έχει οριστεί με την Απόφαση Α. 1050/2020 καταλαμβάνει τις παραδόσεις στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει ο δωρητής με φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

4. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 και τα εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977 εμπίπτουν για σκοπούς εφαρμογής της απαλλαγής του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 και ως εκ τούτου η κρίσιμη διάταξη της περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι εφαρμοστέα στις δωρεές με δωρεοδόχους εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθ. 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 καθώς και εποπτευόμενα από τα πρόσωπα αυτά ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθ. 29 παρ. 2 του ν. 590/1977.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!