Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2028/2022 Διακανονισμός φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
E-Mail:deef.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 916Ρ46ΜΠ3Ζ-76Β

Αθήνα, 22.3.2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2028

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος εκδίδεται σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε. 2200/2019 και Ε.2058/2021 σχετικά με την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (A' 261) , 3908/2011 (Α' 8) και 4399/2016 (Α' 117) και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου εισροών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν λάβει παράταση ολοκλήρωσης.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2200/2019 και Ε.2058/2021 αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή αυτού, και δεδομένων των νέων παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α' 261), 3908/2011 (Α' 8) και 4399/2016 (Α'117) και των στοιχείων που μας γνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:

1α. Με το άρθρο 69 του νόμου 4864/2021 (Α' 237) «Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α'261) και ν. 3908/2011 (Α'8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α'117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α' 167)».

β. Με το άρθρο 33 του νόμου 4801/2021 (Α'83) «Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α'117) έως τη δημοσίευση του παρόντος».

2. Με τις νέες ρυθμίσεις έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις :

α. Μέχρι την 31-12-2022, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, με την προϋπόθεση να είχε υλοποιηθεί, μέχρι την 31-03-2017, το εγκεκριμένο κόστος τους σε ποσοστό 50%.

β. Μέχρι την 31-12-2022, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

γ. Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, ο υπολογισμός της παράτασης συναρτάται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης που προκύπτει από κάθε εγκριτική πράξη -απόφαση υπαγωγής.

3. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου, είναι τα παρακάτω:

i. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004, ο φορέας της επένδυσης απαιτείται να κατέχει τη σχετική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς και σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, ότι το επενδυτικό του σχέδιο δικαιούται παράτασης (μέχρι 31-12-2022).

ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011, αρκεί ο φορέας της επένδυσης να κατέχει την σχετική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του ως άνω νόμου.

iii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 ο φορέας της επένδυσης απαιτείται να κατέχει τη σχετική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του ως άνω νόμου καθώς και αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο είναι δημοσιευμένη η περίληψη της απόφασης υπαγωγής.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε. 2200/2019.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!