Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Δ30/A3/60787/2022 Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ30/A3/60787

ΦΕΚ B' 1271/18.03.2022

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ'αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 94,

β. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208),

ε. του άρθρου 63 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.».

στ. του άρθρου 55 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151),

θ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια. της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),

ιβ. του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101),

ιγ. του π.δ. 74/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006» (Α’ 112).

2. Την υπ’ αρ. 34600/31-5-2021 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΟΗΖ46ΜΤΛΚ-Ο3Π) του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021».

3. Το υπ’ αρ. 93094/22-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων της υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013 μετά τη δημοσίευση των ν. 4784/2021 (Α’ 40) και 4850/2021 (Α’ 208).

5. Την υπ’ αρ. 42881/14-02-2022 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία, από τις διατάξεις της παρούσας, ουδεμία δαπάνη προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ'αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης

1. Η παρ. 13 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Όταν η αίτηση και τα δικαιολογητικά για διαδικασία της παρούσας απόφασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μηχανογραφικής εφαρμογής, εφόσον διαπιστωθεί μη πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ενημερώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ή δικαιολογητικό του ζητηθεί. Αυτό αποστέλλεται αφού πρώτα βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» της ενότητας «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (govgr). Εάν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση, αυτή εκδίδεται μέσω της διαδικασίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της προαναφερθείσας ενότητας.

Εφόσον προκύπτει/διασταυρώνεται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής το περιεχόμενο προβλεπόμενου στην παρούσα δικαιολογητικού, δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού αυτού».

2. Στο άρθρο 2, η περ. στ των παρ. 1 και 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.».

3. H περ.:

 • ε της παρ. 3 του άρθρου 8
 • η της παρ. 2 του άρθρου 11
 • ζ της παρ. 3 του άρθρου 11Α
 • ζ της παρ. 3 του άρθρου 11Β
 • η της παρ. 3 του άρθρου 11Γ και
 • ε της παρ. 1 του άρθρου 13

αντικαθίσταται ως εξής:

«Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.».

4. Στο άρθρο 3, η περ. ε της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Κατηγορία Β

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ενδιαφερομένου.

Σε ενδιαφερόμενο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και της υπό στοιχεία Δ30/A3/347507/2021 (Β’ 5924) υπουργικής απόφασης.

Για την απόκτηση του Κωδικού 96, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα V του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β.».

5. Στο άρθρο 7, η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι παραπάνω διαδικασίες ισχύουν και για την επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης που έχει μετατραπεί σε αντίστοιχων κατηγοριών άδεια οδήγησης χώρας εκτός Ε.Ε. βάσει υφιστάμενου πλαισίου περί αμοιβαίας αναγνώρισης και ανταλλαγής αδειών οδήγησης μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας αυτής.».

6. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:

«4. Για την ανανέωση άδειας οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν παράλληλη ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), περί Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων και Επιβατών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008, υποβάλλει συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα εξής:

«Δεν επιθυμώ ως οδηγός κατηγορίας C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D, DE (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) να αποκτήσω/ ανανεώσω (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), διότι υπάγομαι στην εξαίρεση της ……………….…..

[συμπληρώνεται η σχετική διάταξη (περίπτωση της παρ. 3 ή παρ. 4 ή παρ. 5)] του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) και συγκεκριμένα ως οδηγός (συμπληρώνεται συγκεκριμένα ο λόγος εξαίρεσης ως αυτός ορίζεται στη σχετική διάταξη).».

Στην περίπτωση ενδιαφερομένου για ανανέωση άδειας οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1, C1Ε, C και CE που έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, ή ενδιαφερομένου για ανανέωση άδειας οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1, D1E, D και DE που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, στο τέλος της προαναφερθείσας συμπληρωματικής υπεύθυνης δήλωσης δηλώνονται περαιτέρω τα εξής:

«Έχω λάβει γνώση των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 4850/2021 (Α’ 120).»».

7. Στο τέλος του άρθρου 10, προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση στοιχείων άδειας οδήγησης (όπως καταχώρηση ΑΦΜ), αυτή υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στον παραπάνω ιστότοπο.».

8. Στο άρθρο 11Γ, η περ. ε της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα, θεωρημένη από τη διπλωματική ή την προξενική αποστολή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Εναλλακτικά, αντί της ως άνω μετάφρασης, δύναται να υποβάλλεται, θεωρημένο κατά τα ανωτέρω:

 • Το Πιστοποιητικό με τίτλο «To whom it may concern Certificate», στην Αγγλική Γλώσσα, το οποίο εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου https://es.adpolice. gov.ae/trafficservices/PublicS ervices/Introduction. aspx?Culture= enDriversServices ή
 • Έγγραφο με τίτλο «Licence Data Verification», στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται σε εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης και δύναται να εμπεριέχει και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ισχύ και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης.».

9. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης

1. Ο περιορισμός των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης γίνεται για λόγους υγείας μετά από ιατρική εξέταση.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, στην οποία δηλώνει:

 • Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών,
 • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
 • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
 • Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή.
 • Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.
 • Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης Μοτοσικλέτας.
 • Τον εικοσαψήφιο κωδικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

β. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

γ. Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

δ. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κ.υ.α. 18623/2372/2008 (Β’ 1697).

ε. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

στ. Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), τα οποία γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή τους.

ζ. Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

Δεν απαιτείται η υποβολή του αποδεικτικού αυτού, εφόσον αναγράφεται στην αίτηση ο εικοσαψήφιος κωδικός πληρωμής του παραβόλου.

2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί νέα άδεια οδήγησης με όποιες από τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, και ΒΕ κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

Στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης καταχωρίζεται ο εθνικός κωδικός αριθμός 116.2.».

10. Στο άρθρο 13:

α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μία ή περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν τον περιορισμό τους, είτε για λόγους υγείας, είτε λόγω συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έως τη θέση σε ισχύ των άρθρων 55 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) και 41 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), δύναται να επαναχορηγούνται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση.».

β. H περ. στ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), στις περιπτώσεις που ο περιορισμός έγινε για λόγους υγείας ή στις περιπτώσεις που έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών των οποίων αιτείται επαναχορήγηση. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή τους.».

γ. Διαγράφεται η περ. ζ της παρ. 1.

δ. Διαγράφεται η παρ. 3 ως είχε προστεθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ30/Α3/113358/2021 (Β’ 1845) υπουργικής απόφασης.

11. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Παραλαβή εντύπου άδειας οδήγησης

1. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο, όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να του αποσταλεί το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης με εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνει τούτο στην αρχική αίτηση ή σε συμπληρωματική αίτηση. Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον ίδιο.

3. Στην περίπτωση που το υποβληθέν με την αίτηση έγγραφο πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα ενδιαφερομένου, ο οποίος δεν είναι έλληνας υπήκοος, δεν βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρονικό σημείο έκδοσης του νέου εντύπου, απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία εκ νέου εγγράφου της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 που να πιστοποιεί αυτή.

4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος οποιασδήποτε ξένης άδειας οδήγησης, την παραδίδει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του νέου εντύπου.

5. Σε περίπτωση που η κατεχόμενη άδεια είναι ελληνική, αυτή παραδίδεται υποχρεωτικά εφόσον εμπεριέχει μία (1) τουλάχιστον κατηγορία σε ισχύ (όπως, επέκταση κατηγορίας Β σε C, ανανέωση κατηγορίας C ή D, ενώ η Β είναι ακόμη σε ισχύ).

Στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή της παρ. 2, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υποχρέωσή του να παραδώσει το παλαιό έντυπο. Ο ενδιαφερόμενος παραδίδει αρχικά στην εταιρεία ταχυμεταφορών το παλαιό έντυπο, το οποίο παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ακολούθως, η Υπηρεσία παραδίδει στον υπάλληλο της εταιρείας το νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, προκειμένου να παραδοθεί στον δικαιούχο.

6. Η παλαιά άδεια, εάν είναι ελληνική, ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελο του υποψηφίου ενώ εάν είναι ξένη, είτε προέρχεται από χώρα της Ε.Ε. είτε εκτός, αποστέλλεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσής της με σχετική ενημέρωση.

7. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία της παρούσας απόφασης και ακολούθως, σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αιτήσεως, απωλέσει ή του κλαπεί η κατεχόμενη ισχύουσα άδεια οδήγησης, εφόσον το επιθυμεί, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η ίδια διοικητική διαδικασία και χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας και όχι αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής.

Στο νέο έντυπο δεν καταχωρίζεται ο κωδικός αριθμός 71.

Για την παραλαβή του νέου εντύπου, ο ενδιαφερόμενος:

 • Υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, η άδεια χάθηκε ή εκλάπη και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή για οποιοδήποτε λόγο.

Πέραν του καταβληθέντος, με την αρχική αίτηση αποδεικτικού καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, το οποίο δεν καταβάλλεται εκ νέου, καταβάλλει αποδεικτικό καταβολής παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Τ.Σ.Α., καθώς και αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.».

12. Στη θέση του καταργούμενου με το άρθρο 32 του ν. 4850/2021 άρθρου 18, τίθεται νέο άρθρο 18 ως εξής:

«Άρθρο 18

Γενικές ρυθμίσεις εκπαίδευσης

1. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στα νόμιμα λειτουργούντα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Η διάρκεια κάθε ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μετά από δύο (2) συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας ακολουθεί υποχρεωτικά διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας. Η θεωρητική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού ή οδηγού δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194). Στον παραπάνω αναφερόμενο ημερήσιο ανώτατο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) εκπαιδευτική ώρα για τη χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο.).

2. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη των νομίμως λειτουργουσών Σχολών Οδηγών και υπό την παρουσία και ευθύνη Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Η διάρκεια κάθε μαθήματος πρακτικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας και αφορά αποκλειστικά και μόνο έναν (1) υποψήφιο οδηγό ή οδηγό. Η πρακτική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού ή οδηγού δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194).

3. Η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών πραγματοποιείται καθημερινά, εκτός των Κυριακών και των αργιών, από 07:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. Η πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών πραγματοποιείται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των αργιών, από 07:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.».

13. Στο άρθρο 24, στην παρ. 8, το έκτο εδάφιο «Υποψήφιος που παρουσίαζε … δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν» αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς την άδεια οδήγησης στην περίπτωση που κατέχει, ή χωρίς τα τυχόν απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο Δ.Ε.Ε., δεν εξετάζεται και προγραμματίζεται με την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν. Ειδικά, στην περίπτωση υποψηφίου που δεν επιδεικνύει άδεια οδήγησης επειδή του έχει αφαιρεθεί, επαναπρογραμματίζεται μετά την επιστροφή της άδειας και την επίδειξή της στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εφόσον έχει παρέλθει το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.».

14. Στο άρθρο 26:

α. Στο τέλος της παρ. 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί αλλαγή του αρχικού αιτήματος από Κατηγορία και Π.Ε.Ι. σε μόνο Κατηγορία ή και αντιστρόφως.».

β. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ημερομηνία έκδοσης του Δ.Ε.Ε. είναι εκείνη της εκτύπωσής του, η οποία γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Το Δ.Ε.Ε παύει αυτοδικαίως να ισχύει με την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής του. Παράταση της τριετούς χρονικής ισχύος του Δ.Ε.Ε. απαγορεύεται, εξαιρουμένης της ενδεχόμενης περίπτωσης λήξης αυτής εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει αναβληθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για λόγους ανωτέρας βίας με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 της παρούσας. Η ισχύς των Δ.Ε.Ε. αυτών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα κατά την κρίση του, και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης τους.

Άδεια οδήγησης εκδίδεται μόνο όταν η εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη ισχύος του Δ.Ε.Ε. Υποψήφιος ο οποίος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Δ.Ε.Ε., με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας περίπτωσης παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας, δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες εξέτασης, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποχρεούται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.».

γ. Στην παρ. 10, διαγράφεται η φράση «, ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών».

15. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29

Υποχρεώσεις εξεταστή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς

1. Ο εξεταστής, πριν ξεκινήσει η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς:

α. Ελέγχει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, μέσω της ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει άδεια οδήγησης, ο εξεταστής την ελέγχει και εάν είναι σε μορφή κάρτας, η ταυτοπροσωπία δύναται να ελεγχθεί μέσω αυτής. Αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, η ταυτοπροσωπία ελέγχεται μέσω οποιουδήποτε ισχύοντος εγγράφου με το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του.

β. Ελέγχει ότι ο παριστάμενος εκπαιδευτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, ισχύουσα άδεια εκπαιδευτή ή βεβαίωση νόμιμης άσκησης/ανανέωσης δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης, εκδοθείσας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εκπαιδευτές που συνδέονται με την παριστάμενη Σχολή Οδηγών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εξαιρουμένων των εκπαιδευτών (φυσικών προσώπων) που η παριστάμενη Σχολή λειτουργεί στο όνομά τους. Στη θέση της προαναφερθείσας βεβαίωσης δύναται να επιδεικνύεται Γνωστοποίηση της παριστάμενης Σχολής Οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ30/ A3/276110/2021 (Β’ 4742), με φέροντα αύξοντα αριθμό από την αρμόδια Υπηρεσία.

γ. Ελέγχει την αναγραφή στο Δ.Ε.Ε. του ονοματεπωνύμου και του κωδικού του παρισταμένου εκπαιδευτή και την ύπαρξη της υπογραφής του, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, της σφραγίδας και του κωδικού της Σχολής Οδηγών στην οποία ανήκει το όχημα.

δ. Ελέγχει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήματος, ή το Δελτίο Καταλληλότητας κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ε. Ελέγχει το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης με την αναγραφή της ένδειξης «Εκπαιδευτικό» ή «Σχολή Οδηγών» ή «Σ.Ο.» ή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης που αποδεικνύει ότι το όχημα έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.

στ. Ελέγχει τη «Βεβαίωση Ειδικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)» του Παραρτήματος IΧ για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE, σύμφωνα με τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Βαρών Εκπαιδευτικών Οχημάτων του Παραρτήματος VIII.

ζ. Ελέγχει, εφόσον από τον έλεγχο των εγγράφων του οχήματος προκύπτουν ενδείξεις ότι το εκπαιδευτικό όχημα κατέχεται με χρηματοδοτική μίσθωση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης, την ύπαρξη απλού φωτοαντιγράφου του συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.

η. Υπογράφει, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω, στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τμήματος ΙΙ της εμπρόσθιας πλευράς του Δ.Ε.Ε. και ξεκινά η δοκιμασία.

2. Ο εξεταστής, μόλις ξεκινήσει η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς:

α. Συμπληρώνει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στις αντίστοιχες στήλες του Δ.Ε.Ε.

β. Κατά τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών Οπισθοπορείας με στροφή, Στάθμευσης δεξιά ή αριστερά και Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%, μεριμνά για την αποτροπή, εφόσον είναι εφικτό, της χρησιμοποίησης των μηχανισμών υποβοήθησης οδηγού (όπως κάμερες, βομβητές).

γ. Δίνει τα παραγγέλματα και τις οδηγίες για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

δ. Ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο όταν αυτός υποπέσει σε σφάλμα και συμπληρώνει άμεσα τα σφάλματα του υποψηφίου στο Δ.Ε.Ε.

ε. Συμπληρώνει μετά το πέρας της δοκιμασίας τη λέξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» κατά περίπτωση, στις δύο θέσεις του Δ.Ε.Ε., στην εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά του, με την ένδειξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».

στ. Συμπληρώνει την ώρα λήξης της δοκιμασίας στη σχετική οριζόντια γραμμή του Δ.Ε.Ε.

ζ. Θέτει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό του στο πίσω μέρος του Δ.Ε.Ε., μετά το πέρας της δοκιμασίας.

η. Ενημερώνει τον υποψήφιο που απορρίφθηκε, για τη δυνατότητα επανεξέτασής του από δευτεροβάθμια επιτροπή και ότι στην περίπτωση αυτή οφείλει εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας να απευθυνθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον προγραμματισμό της επανεξέτασής του.

θ. Συμπληρώνει μετά την εξέταση, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), στην αντίστοιχη θέση, ως επιτυχόντα ή απορριφθέντα, ενώ συμπληρώνει τη φράση «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» σε περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου ή «ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ» σε όλη την έκταση των δύο στηλών κατά περίπτωση, καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία.

ι. Επιστρέφει το Δ.Ε.Ε. στον υποψήφιο στην περίπτωση που αυτός απορριφθεί. Εάν ο υποψήφιος επιτύχει, το παραδίδει ή το αποστέλλει μαζί με το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς, στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας οδήγησης, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

ια. Συμπληρώνει, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών, όλα τα στοιχεία στο Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), αριθμητικώς και ολογράφως τον αριθμό των επιτυχόντων, απορριφθέντων, μη προσελθόντων και μη εξετασθέντων υποψηφίων και υπογράφει στην αντίστοιχη θέση θέτοντας και το ονοματεπώνυμό του. Στην οπίσθια πλευρά του πρακτικού συμπληρώνει στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία του απορριφθέντος που επιθυμεί εξέταση από δευτεροβάθμια επιτροπή. Στο σημείο αυτό τίθενται οι υπογραφές του εξεταστή και του υποψηφίου που επιθυμεί εξέταση από δευτεροβάθμια επιτροπή. Η παρατήρηση «Επιθυμώ εξέταση από δευτεροβάθμια επιτροπή» αναγράφεται και στο Δ.Ε.Ε και υπογράφεται από τον εξεταστή και τον υποψήφιο.

ιβ. Καταχωρεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης οικ.49625/7760/2014 (Β’ 2428), στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) τα στοιχεία από το πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς.

3. Ο εξεταστής υποχρεούται να βρίσκεται στην τοποθεσία έναρξης της δοκιμασίας την προκαθορισμένη από την οικεία Υπηρεσία ώρα έναρξης. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας, ειδοποιείται ο αναπληρωτής εξεταστής, ο οποίος και διενεργεί τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, ακόμη και εάν στο μεταξύ παρουσιαστεί ο αρχικά ορισθέντας εξεταστής.

Ο εξεταστής αποχωρεί από την ορισθείσα τοποθεσία έναρξης της δοκιμασίας μετά την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα στην περίπτωση απουσίας είτε υποψηφίου είτε εκπαιδευτή.

4. Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τον εξεταστή που διενεργεί τη δευτεροβάθμια εξέταση.

5. Εξεταστής ο οποίος παραβαίνει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, απομακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι (6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και την τρίτη φορά οριστικά.

Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.».

16. Στο άρθρο 30, διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο «Ομοίως … εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών)» της παρ. 4.

17. Το Παράρτημα VI αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πάγια τέλη χαρτοσήμου, εισφορές υπέρ τρίτων και ανταποδοτικά ποσά [ν. 2556/1997 (Α’ 270), ν. 2873/2000 (Α’ 285) και ν. 4155/2013 (Α’ 120)]

Τύπος Τύπος ID Ποσό
 
Πίνακας 1
Πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α.
Αρχική χορήγηση κατηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β 61 18,00 €
Επέκταση σε κατηγορία ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β 62 27,02 €
Επέκταση σε κατηγορία ΒΕ ή C1 ή C ή D1 ή D ή C1E ή CE ή D1E ή DE από Δ.Υ. για υπηρεσιακούς λόγους 63 90,15 €
Επέκταση σε κατηγορία ΒΕ ή C1 ή C ή D1 ή D ή C1E ή CE ή D1E ή DE 64 108,15 €
Με τη χορήγηση μιας από τις κατηγορίες C1E, CE, D1E, DE χορηγείται και η κατηγορία ΒΕ Ατελώς
Με τη χορήγηση της κατηγορίας CE χορηγείται και η κατηγορία DΕ εφόσον είναι κάτοχος της κατηγορίας D Ατελώς
Αρχική χορήγηση κατηγορίας Β σε άτομο με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα Ατελώς
Αρχική χορήγηση κατηγορίας Β ή επέκταση σε κατηγορία Β από Δημόσιο Υπάλληλο (Δ.Υ.) για υπηρεσιακούς λόγους Ατελώς
Ανανέωση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας 65 18,00 €
Αντίγραφο άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για οποιοδήποτε λόγο 66 9,02 €
 
Πίνακας 2
Ανταποδοτικά ποσά υπέρ Δημοσίου
Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) ή Επέκταση από την κατηγορία Β σε μία από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 ή Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης 20 60,00 €
Θεωρητική εξέταση 2037 15,00 €
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 2038 15,00 €
Εκτύπωση άδειας οδήγησης 28 30,00 €
Έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής 29 30,00 €
 
Πίνακας 3
Ενοποιημένα/σε ενιαία μορφή παράβολα
Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) (ενοποιημένα τα με τύπο ID 28 και 61 παράβολα) 32 48,00 €
 
Τύπος Τύπος ID Ποσό
 
Επέκταση σε κατηγορία ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β (ενοποιημένα τα με τύπο ID 28 και 62 παράβολα) 33 57,02 €
Επέκταση από Δ.Υ. σε κατηγορία ΒΕ ή C1 ή C ή D1 ή D ή C1E ή CE ή D1E ή DE (ενοποιημένα τα με τύπο ID 28 και 63 παράβολα) 34 120,15 €
Επέκταση σε κατηγορία ΒΕ ή C1 ή C ή D1 ή D ή C1E ή CE ή D1E ή DE (ενοποιημένα τα με τύπο ID 28 και 64 παράβολα) 35 138,15 €
Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης (σε ενιαία μορφή τα με τύπο ID 20, 28 και 65 παράβολα) 39 108,00 €
Έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής (σε ενιαία μορφή τα με τύπο ID 28, 29 και 66 παράβολα) 37 69,02 €
Έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης (σε ενιαία μορφή τα με τύπο ID 28 και 66 παράβολα) 38 39,02 €

Η προμήθεια των ανωτέρω παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «e-Παραβόλου» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Άρθρο 2

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!