Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο ΔΕΛ ΙΑ 1018750 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 31, 36 και 42 του ν. 4892/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ'
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θες/νίκης
Ταχ.Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνα: 210-4802873, 2243
E-Mail: d.eleg@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΙI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-3635007
E-Mail: deispraxeon@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2022

Αριθ.Πρωτ: Ο ΔΕΛ ΙΑ 1018750 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 31, 36 και 42 του ν. 4892/2022 (Α* 28/22-02-2022).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 31, 36 και 42 του ν.4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διατάξεις των κάτωθι άρθρων:

Άρθρο 22 - «Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» — Προσθήκη νέου άρθρου 39Α στο ν. 4387/ 2016

Άρθρο 31 - «Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978»

Άρθρο 36 - «Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) - Τροποποίηση περ. β παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013»

Άρθρο 42 - «Εναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Άρθρο 22: Στον ν. 4387/2016 (Α' 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο 39Α αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον e- Ε.Φ.Κ.Α. Ιδιαίτερα με την παρ. 6 καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Άρθρο 31: Με την παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ.7 του άρθρου 88 κ.ν.792/1978 που ορίζει ότι δεν βαρύνουν τους υπόχρεους για πάσης φύσεως καταβολές προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και δεν αναζητούνται ποσοστά συμμετοχής στη δαπάνη που έχουν παρακρατηθεί, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1016784/1299-25/0016/7.2.1997 (Β' 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι καταβολές προς κάλυψη παρακρατηθέντων ποσοστών συμμετοχής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4892/2022 δεν αναζητούνται.

3. Άρθρο 36: Στον ν. 4144/2013 (Α' 88) επέρχεται τροποποίηση της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 35 αναφορικά την παράταση της λήξης της εκκαθάρισης της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» μέχρι την 31η.12.2022 και με αναδρομική ισχύ από την 1η.1.2022.

4. Άρθρο 42: Αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4892/2022.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 22, 31, 36 και 42 του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» και σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα.·

Άρθρο 22 «Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»

Σύμφωνα με το κοινοποιούμενο άρθρο 22 προστίθεται νέο άρθρο 39Α στον ν. 4387/2016 σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον e- Ε.Φ.Κ.Α. και δίδεται μεταξύ άλλων η ιδιαίτερη υπόμνηση ότι καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η νέα διάταξη έχει ως εξής:

«Άρθρο 39Α

Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, που αναλαμβάνουν υπακτέα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η εγγραφή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται μετά από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, με αίτηση του υπόχρεου και, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μεταβολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184), και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

4. Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώθηκε στη Φορολογική Διοίκηση, επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα, κατατασσόμενος στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατατασσόμενος στη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία των άρθρων 39 και 41.

5. Ο ασφαλισμένος δύναται με την προσκόμιση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. να ζητήσει την αναδρομική διόρθωση της υπαγωγής στην ασφάλιση που προέκυψε σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς την αίτηση μεταβολής και το χρονικό σημείο μετάταξης σε διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία εφαρμόζονται τα άρθρα 35, 39, 40, 41 και 97.

6. Οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, καταργείται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία εγγραφής μη μισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.»

Άρθρο 31 «Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978»

Με την παρ. 1 του άρθρου 31 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 88 του κ.ν. 792/1978 (Α' 110), περί των εξασφαλιστικών μέτρων είσπραξης των πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 1850/1980 (Α' 225), και η παρ. 7 του άρθρου 88 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Το υπό των Δημοσίων Ταμείων παρακρατούμενον εκάστοτε ποσοστόν εκ της εισπράξεως από τους υποχρέους των εις αυτά βεβαιουμένων απαιτήσεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εκ ναυτολογίων και καταστάσεων συμβεβλημένων πλοίων, βαρύνει τούτους, βεβαιούται δε και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Δεν βαρύνουν τους υπόχρεους για πάσης φύσεως καταβολές προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και δεν αναζητούνται ποσοστά συμμετοχής στη δαπάνη που έχουν παρακρατηθεί, σύμφωνα με την υπ αρ. 1016784/1299-25/0016/ 7.2.1997 (Β' 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων για απόσβεση δανείων μισθωτών.» Με την παρ. 2 του άρθρου 31 ορίζεται ότι οι καταβολές προς κάλυψη παρακρατηθέντων ποσοστών συμμετοχής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.

Άρθρο 36 «Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) - Τροποποίηση περ. β παρ. 8 του άρθρου 35 ν. 4144/2013»

Με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου τροποποιείται εκ νέου η περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α'88) (προηγουμένως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4756/2020 και με ισχύ από την 26η.11.2020) και διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την 31η.12.2022.»

Επίσης, με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται η αναδρομική ισχύς της παρ. 1 από την 1η.1.2022.

Άρθρο 42 «Έναρξη ισχύος»

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Συνημμένα:

  • Απόσπασμα του ΦΕΚ Α' 28/22-02-2022 με τις διατάξεις των άρθρων 22, 31, 36 και 42 του ν. 4892/2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!