Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Γ 1016690 ΕΞ 2022 Καταγραφή νέων επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της ΓΔΗΛΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Θεοδωράτος
Κ. Αυλωνίτη
Τηλέφωνο : 210 3228218
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Γ 1016690 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ : Καταγραφή νέων επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον εμπλουτισμό του σχετικού Εγχειριδίου.

1.- Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκδόθηκε «Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έτους 2021,, το οποίο απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Γ 1112481 ΕΞ 2021/17-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης. Στο ως άνω εγχειρίδιο περιλαμβάνονται εξήντα (60) διαδικασίες Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τις οποίες κατέγραψαν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ως προς τον συντονισμό και την υποστήριξη του έργου αυτών.

2.- Με το αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Γ 1015410 ΕΞ 2021/ 24-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, προς τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ζητήθηκε η επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των καταγεγραμμένων τίτλων λειτουργικών διαδικασιών των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι είχαν καταγραφεί αρχικά το έτος 2020, για την επιλογή νέων διαδικασιών προς καταγραφή, στα πλαίσια εμπλουτισμού των σχετικών Εγχειριδίων και στη συνέχεια συντάχθηκε επικαιροποιημένη κατάσταση με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ -Απρίλιος 2021», στην οποία περιλαμβάνονται οι τίτλοι των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ανά Υπηρεσία και στο σύνολο αυτής.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω κατάσταση, καθώς και τον αριθμό των ήδη καταγεγραμμένων διαδικασιών στα σχετικά εγχειρίδια, κατόπιν εντολής του Διοικητή για την καταγραφή 223 συνολικά διαδικασιών, για το έτος 2022 και ειδικότερα από αυτές τριάντα τεσσάρων (34) διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή του συνόλου των διαδικασιών των ως άνω Υπηρεσιών, οι οποίες αποτυπώνονται αριθμητικά ανά Υπηρεσία στο συνημμένο στο παρόν ΠΙΝΑΚΑ 1 με τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) – ΕΤΟΥΣ 2022»

3.- Για την καταγραφή των ως άνω διαδικασιών, σας στέλνουμε, συνημμένα, σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή:

α) το έντυπο καταγραφής διαδικασιών, σε αρχείο word και επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτού είναι υποχρεωτική για κάθε διαδικασία, καθώς και

β) τον ΠΙΝΑΚΑ 2, με τίτλο: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» και παρακαλούμε, οι ως άνω Υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 1 να προβούν στην καταγραφή όλων των λειτουργικών διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν διαδικασίες που ελέχθησαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.).

4.- Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να αποστείλετε τα έντυπα καταγραφής των ανωτέρω διαδικασιών αρμοδιότητάς σας, στη Διεύθυνση Οργάνωσης, πλήρως συμπληρωμένα σε όλα τα πεδία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/04/2022, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dorg.c@aade.gr, με υπογραφή της Προϊσταμένης της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), έτους 2022.

5.- Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης παρακαλείται να δώσει σαφείς οδηγίες, στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της και να επιβλέψει για την ορθή καταγραφή και έγκαιρη αποστολή των συμπληρωμένων εντύπων στη Διεύθυνση Οργάνωσης.

Τα στελέχη του Τμήματος Γ΄- Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και συνεργασία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Συνημμένα:

  1. ΕΝΤΥΠΟ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.docx
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΔΗΛΕΔ.docx
  3. Εξειδικευμένες_Οδηγίες_Συμπλήρωσης.docx
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!