Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 85402/2022 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. - Τροποποίηση ΕΦΚΑ Εγκ. 29/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210 – 5285569
Fax : 210 – 5229840
e-mail :tm.asfalisismm@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: 6Ζ5546ΜΑΠΣ-ΓΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ.: 85402

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’

ΚΟΙΝ: Ως ο συνημμένος πίνακας

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της εγκυκλίου 29/2019 - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.»

Όπως είναι γνωστό, με την αρ. 29/2019 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ προς τις Υπηρεσίες του Φορέα από 1/1/2019, σε εκτέλεση του με αρ.πρωτ.Δ.15/Γ’/οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της ΓΓΚΑ με το οποίο παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή της παρ.7γ του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του Π.Δ 258/05.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο η υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ καθορίζεται ως εξής:

1. Μέτοχοι ΚΤΕΛ ΑΕ α’ περίπτωσης

Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης μορφής ΚΤΕΛ ΑΕ, έχουν εισφέρει σ’ αυτήν την κυριότητα των λεωφορείων τους και ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ και καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν.4387/2016.

Στην περίπτωση που ασκούν παράλληλα μισθωτή εργασία στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ με οποιαδήποτε ειδικότητα – συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού – ή σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, ή ασκούν άλλη δραστηριότητα ως μη μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

2. Μέτοχοι ΚΤΕΛ ΑΕ β’ περίπτωσης

Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών της περίπτωσης αυτής, ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών, οι οποίοι διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας επί ΔΧ λεωφορείου που εκμισθώνεται στην ΚΤΕΛ ΑΕ, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ και καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 41του ν.4387/2016.

Οι μέτοχοι που οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο λεωφορείο Δ.Χ ασφαλίζονται ως εξής:

  • Εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι ίσο ή μικρότερο του 10% ασφαλίζονται μόνο ως μισθωτοί και καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016.
  • Εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι μεγαλύτερο του 10%, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ μόνο ως μη μισθωτοί - ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση που ασκούν παράλληλα άλλη μισθωτή εργασία ή ασκούν άλλη δραστηριότητα ως μη μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Τροποποίηση της εγκυκλίου 29/2019

Κατά της ως άνω εγκυκλίου κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακυρώσεως από Αστικά και Υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών και την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών.

Το Συμβούλιο Επικρατείας (Τμήμα Α’) με την αρ. 1220/2021 Απόφασή του έκανε δεκτή, εν μέρει, την αίτηση των ανωτέρω, ακυρώνοντας, κατ’ αντιστοιχία, την προσβαλλόμενη εγκύκλιο.

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, σας γνωστοποιούμε τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις οδηγίες της προαναφερόμενης εγκυκλίου αναφορικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

  • Ειδικότερα, με βάση την ως άνω απόφαση, οι μέτοχοι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που έχουν εισφέρει στην εταιρεία την κυριότητα του λεωφορείου δημόσιας χρήσης (ΔΧ) ιδιοκτησίας τους, λαμβάνοντας μετοχές αναλογικά και σύμφωνα με την αξία αυτού (περίπτωση α’ εγκυκλίου 29/2019) και οι οποίοι παράλληλα τυγχάνουν οδηγοί σε αυτή, ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 ν. 4387/16, όπως ισχύουν.
  • Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα πρόσωπα ασκούν παράλληλα άλλη δραστηριότητα στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, πλην του οδηγού, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/16, όπως ισχύουν.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 29/2019.

Ως έναρξη ισχύος των ανωτέρων ορίζεται η 01.01.2019.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!