Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 4348/2022 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

Αριθμ. 4348

ΦΕΚ B' 153/20.01.2022

Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

5. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

7. Την υπ’ αρ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β' 2473) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10164/18.12.2014, περί έγκρισης του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις υπ’ αρ. 112404/4.11.2019 (Β' 4147) και 104177/ 5.10.2020 (Β' 4478) αποφάσεις τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 135200/10.12.2021 (Β' 6026) υπουργική απόφαση για την τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Κεντρική Μακεδονία» «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο».

11. Το υπ’ αρ. 3169/21.12.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση υπερδέσμευσης στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

12. Το υπ’ αρ. 1630/10-1-2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Τo υπ’ αρ. 1720/10-1-2022 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, ως ακολούθως:

ΑΠ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία 162,00%
Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων 127,47%
Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού 160,01%
3 Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 242,01%
4 Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση 353,44%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 205,61% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!