Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής κα του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Η περίοδος υποβολής είναι από 17/1/2022 έως 17/2/2022 (ωρα 15:00).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr /mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο.

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 2 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  3 ΑΙΓΑΛΕΩ, 4 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 7 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

8 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 9 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,  10 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ 11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  12 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

13 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 14 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 15 ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 16 ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 17 ΦΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

18 ΑΝΔΡΟΥ, 19 ΑΝΑΦΗΣ, 20 ΘΗΡΑΣ, 21 ΙΗΤΩΝ, 22 ΣΙΚΙΝΟΥ,

23 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, 24 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, 25 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, 26 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, 27 ΛΕΙΨΩΝ

28 ΛΕΡΟΥ, 29 ΠΑΤΜΟΥ, 30 ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 31 ΚΑΣΟΥ, 32 ΚΕΑΣ

33 ΚΥΘΝΟΥ, 34 ΚΩ,  35 ΝΙΣΥΡΟΥ,  36 ΚΙΜΩΛΟΥ, 37 ΜΗΛΟΥ

38 ΣΕΡΙΦΟΥ, 39 ΣΙΦΝΟΥ, 40 ΜΥΚΟΝΟΥ, 41 ΑΜΟΡΓΟΥ, 42 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

43 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, 44 ΠΑΡΟΥ, 45 ΜΕΓΙΣΤΗΣ, 46 ΡΟΔΟΥ 47 ΣΥΜΗΣ

48 ΤΗΛΟΥ, 49 ΧΑΛΚΗΣ, 50 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 51 ΤΗΝΟΥ

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναλυτικά στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης (Σχετικά Αρχεία)

Τι χρηματοδοτείται

Επιχορήγηση σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα με αριθμ. 15738/ 5-02-2021 και 16581/11-2-2020έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ (933,00€) μηνιαίως. Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους Συγκεκριμένα:

Κατηγορία Ανέργου- Ποσοστό (% )επιχορήγησης Ποσό (€)

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)- 50% 466,50

Άνδρες Άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία)- 60% 559,80

Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία)- 65% 606,45

Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω- 70% 653,10

Άνεργες γυναίκες- 75% 699,75

Για κάθε ημέρα ασφάλισης/απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται ως εξης:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ (€)

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) - 5.598,00

Άνεργοι άνδρες 50 ετών κι άνω - 6.717,60

Μακροχρόνια άνεργοι - 7.277,40

Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω - 7.837,20

Άνεργες γυναίκες - 8.397,00

Προϋπολογισμός

  • € 26.000.000

Σχετικά αρχεία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!