Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Γ.Π. Οικ. 989/2022 Τροποποίηση της απόφασης για τη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. ΓΠ.οικ. 81185/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Γ.Π. Οικ. 989

ΦΕΚ B' 46/12.01.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/ 27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α' 238)» (Β’6324).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α' 238),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),

γ) του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και, ιδίως, της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41,

δ) του ν. 3607/2007 Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις (Α' 245),

ε) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155),

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’2902),

θ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’3996).

ι) της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2.Τις από 27.7.2021, 17.08.2021 και 19.10.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

3. Την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α' 238)» (Β’6324).

4. Την υπό στοιχεία B1α, B2β/ΓΠ οικ 988/10-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από το περιεχόμενο της προωθούμενης διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής των φυσικών προσώπων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5.Την ανάγκη να εξειδικευθεί η διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των φυσικών προσώπων, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 81185 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’6324/2021) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οι πολίτες που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και οι πολίτες που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας».

Άρθρο 2

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’6324/2021) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ελλείψει ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή/και πανεπιστημιακών ιατρών ειδικοτήτων παθολογίας, καρδιολογίας και αλλεργιολογίας, οι επιτροπές αυτές δύναται να αποτελούνται από ιατρούς ανεξαρτήτου ειδικότητας».

Άρθρο 3

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’6324/2021) που ισχύει για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 14.1.2022.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!