Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2232/2021 Μη επιβολή προστίμου για μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορ. έτους 2019 σε περίπτωση έγκαιρης διόρθωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:105 62 Αθήνα
Τηλέφωνα:210 3375312
Email:deaf@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ: Ε.2232

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α'167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά το σύνολο των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που καταχώρησαν λανθασμένα ποσά στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ με αποτέλεσμα τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, με βάση τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις.

Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α' 170), (σχετ. η Α.1186/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών - Β' 3327).

2. Περαιτέρω, με την Ε.2132/2020 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου και διαπίστωσης στο πλαίσιο αυτού ότι η επιχείρηση που έκανε χρήση των διατάξεων αυτών δε δικαιούται τη μειωμένη προκαταβολή, ολικά ή μερικά.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ (προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων) ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η προκαταβολή βάσει της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και βάσει των λοιπών τίτλων βεβαίωσης του φόρου για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/2015 δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 71 του ΚΦΕ (προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) ορίζεται ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

6. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1060/2015 δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

7. Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι υφίστανται επιχειρήσεις που υπέβαλλαν δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τις 31.07.2020 στις οποίες δεν είχε αποτυπωθεί ορθά ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου εξαμήνου του 2019 ή του 2020, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ.

8. Επιχειρήσεις που εντόπισαν το λάθος αυτό, προέβησαν στη γνωστοποίηση του ζητήματος αυτού στη Φορολογική Διοίκηση (μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ / εισοδήματος ή και με την υποβολή σχετικού αιτήματος) μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου δύναται να βεβαιωθεί η εν λόγω προκαταβολή, προκειμένου να διορθωθεί το λάθος, χωρίς δηλαδή να διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, οι εν λόγω επιχειρήσεις με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή σχετικού αιτήματος γνωστοποίησαν στη Φορολογική Διοίκηση τον ορθό κύκλο εργασιών τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και να μην επωφεληθούν ολικά ή μερικά από τη μείωση αυτής.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο που προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις δεν επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων που προέβησαν εγκαίρως στη γνωστοποίηση του ορθού κύκλου εργασιών τους, όπως περιγράφεται πιο πάνω, και δεν επωφελήθηκαν της μειωμένης προκαταβολής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!