Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 486/325825/2021 Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300).

Αριθμ. 486/325825

ΦΕΚ B' 5453/25.11.2021

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. β ’της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

β) Της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του v. 1440/1984 (Α'70) και του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’101).

ε) Της περ. θ του άρθρου 23 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

η) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (L 300).

β) (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (L 54).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός/πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ), ο καθορισμός των διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και εποπτείας του, για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 300).

2. Το ΕΠΣΥΔ εφαρμόζεται στα βοοειδή, τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους που βρίσκονται νεκρά εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (νεκρά ζώα).

3. Το ΕΠΣΥΔ δεν εφαρμόζεται:

α) Σε περιπτώσεις νεκρών ζώων από νοσήματα που εντάσσονται στην κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, εκάστου έτους,

β) σε περιπτώσεις νεκρών ζώων εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες, βάσει του καταλόγου των απόμερων περιοχών για τη χώρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

γ) σε δύσβατες περιοχές, στις οποίες η πρόσβαση είναι πρακτικά αδύνατη λόγω φυσικής καταστροφής ή θεομηνίας.

4. Η Κάθε Περιφέρεια της χώρας μπορεί να καταρτίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης και άλλων ειδών νεκρών ζώων ή γενικότερα ζωικών υποπροϊόντων, πέραν του ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τις ανάγκες της και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 236/47755/10.4.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 916).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «εκμετάλλευση» κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή κάθε τόπος στον οποίο κρατούνται, εκτρέφονται ή διατηρούνται/χειρίζονται/μεταφέρονται βοοειδή, αίγες, πρόβατα ή χοίροι,

β) «κάτοχος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για βοοειδή, αίγες, πρόβατα ή χοίρους,

γ) «εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης»:

αα) μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού ή μονάδα συναποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1983) ή την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1450),

ββ) μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1 ή υλικών κατηγορίας 2, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 απόφασης,

γγ) μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 ή/και 2, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 απόφασης,

δ) «καταχωρημένος χρήστης» το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί τα νεκρά ζώα για σίτιση πτωματοφάγων αρπακτικών πτηνών και ζώων ζωολογικών κήπων και η δραστηριότητά του αυτή είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 απόφασης,

ε) «φορέας υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ» ο εκάστοτε ανάδοχος ή ανάδοχοι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που παρέχει υπηρεσίες συλλογής, ταυτοποίησης, μεταφοράς και διαχείρισης των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας στις Περιφέρειες της χώρας,

στ) «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση» το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ακραίες καιρικές συνθήκες ή οποιαδήποτε αντικειμενική δυσκολία μετάβασης στον τόπο παραλαβής του νεκρού ζώου.

Άρθρο 3

Αρμόδιες αρχές

1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως η κεντρική αρμόδια αρχή για:

α) τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του ΕΠΣΥΔ, την παρακολούθηση και αξιολόγησή του, μέσω της συγκέντρωσης των στοιχείων εφαρμογής του από τις Περιφέρειες της χώρας,

β) τον συντονισμό των λοιπών αρμοδίων αρχών και των φορέων υλοποίησης μέσω της έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του ΕΠΣΥΔ,

γ) την εποπτεία για την εφαρμογή της παρούσας και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011.

2. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ορίζονται ως οι αρμόδιες αρχές για:

α) την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015,

β) τον συντονισμό των λοιπών αρμοδίων αρχών και του φορέα υλοποίησης για την ορθή εφαρμογή του ΕΠΣΥΔ, την παρακολούθηση και αξιολόγησή του μέσω της συγκέντρωσης των στοιχείων εφαρμογής και ελέγχου του από τις λοιπές αρμόδιες αρχές και την παραλαβή ή μη του έργου που υλοποιείται στο έδαφος της Περιφέρειας από τον φορέα υλοποίησης,

γ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με ημερίδες και ενημερωτικά φυλλάδια, όλων των ενδιαφερομένων, ήτοι των κατόχων ζώων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των επαγγελματικών συλλόγων των κτηνοτρόφων, για την υποχρέωση συμμόρφωσης με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των νεκρών ζώων και την εφαρμογή του ΕΠΣΥΔ,

δ) την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων εφαρμογής του ΕΠΣΥΔ στην κεντρική αρμόδια αρχή, κατ’ ελάχιστο ετησίως (εντός Ιανουαρίου του επόμενου έτους), σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας.

3. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) της χώρας ορίζονται ως οι αρμόδιες αρχές για:

α) την παρακολούθηση εφαρμογής και τον έλεγχο του έργου που υλοποιείται στο έδαφος της Περιφερειακής Ενότητας από τον φορέα υλοποίησης,

β) τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8,

γ) την εποπτεία για την εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών (ΣΕΒ) και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) των μικρών μηρυκαστικών, όπως ορίζονται και ισχύουν με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ως προς τη δειγματοληψία των νεκρών μηρυκαστικών,

δ) την κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με την πορεία του ΕΠΣΥΔ στην οικεία περιφερειακή αρμόδια αρχή.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις και δαπάνες των φορέων υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ

1. Οι φορείς υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ:

α) ενημερώνουν τους κατόχους ζώων, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ημερίδες και ενημερωτικά φυλλάδια,

β) καταγράφουν σε αρχείο την ώρα της τηλεφωνικής κλήσης και το αίτημα των κατόχων για μεταφορά νεκρών ζώων,

γ) συλλέγουν το αργότερο εντός 48 ωρών (ή εντός το πολύ 72 ωρών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ακραίες ψυχρές θερμοκρασίες, αποδεδειγμένη βλάβη φορτηγού) από την ώρα ειδοποίησης και μεταφέρουν τα νεκρά ζώα, σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης ή καταχωρισμένο χρήστη,

δ) παραδίδουν στην αρμόδια αρχή της ΠΕ αντίγραφα των σχετικών εντύπων της παρ. 2 του άρθρου 6,

ε) υλοποιούν το ΕΠΣΥΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα ζωικά υποπροϊόντα,

στ) συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών για αποκατάσταση των ελλείψεων ή/και διόρθωση των ελαττωμάτων υλοποίησης του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής,

ζ) τηρούν λεπτομερή φάκελο με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν το ΕΠΣΥΔ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη του ΕΠΣΥΔ.

2. Το συνολικό ποσό της δαπάνης κάθε φορέα υλοποίησης υπολογίζεται σε τιμή μονάδος ανά κιλό βάρους νεκρού ζώου ή ανά είδος ζώου. Η τιμή μονάδος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, περιλαμβάνει το κόστος συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού και αποτέφρωσης ή μεταποίησης του ζώου.

3. Η δαπάνη της παρ. 2 καλύπτεται από κάθε Περιφέρεια μέσω της είσπραξης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά εκμετάλλευση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 375/228895/30.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3997) καθώς και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. β’της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία για την ανάδειξη των φορέων υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη των φορέων υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ πρέπει να διαθέτουν:

α) εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης, ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή/και να είναι καταχωρισμένοι χρήστες, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 υπουργική απόφαση,

β) ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα/εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς υλικών κατηγορίας 1 και 2, σε αριθμό ανάλογο με τις ανάγκες της εκάστοτε Περιφέρειας, στην οποία πρόκειται να υλοποιήσουν το ΕΠΣΥΔ και σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του έργου, καταχωρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 υπουργικής απόφασης.

Τα ανωτέρω οχήματα πρέπει να διαθέτουν:

αα) εργολάβο για την έλξη των νεκρών ζώων και ανυψωτική ράμπα για την φόρτωση,

ββ) ατομικό ζυγό για τη ζύγιση των νεκρών ζώων που περισυλλέγουν με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή,

γγ) αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης με καταγραφικό θερμοκρασίας, όταν το χρονικό διάστημα για την περαιτέρω διαχείριση του νεκρού ζώου υπερβαίνει τις 24 ώρες από την παραλαβή του από την εκμετάλλευση,

δδ) σύστημα παρακολούθησης θέσης/κίνησης οχήματος με δυνατότητα εκτύπωσης μετά το πέρας της διαδρομής (προαιρετικό),

εε) ψεκαστήρα κατάλληλης χωρητικότητας ή άλλο σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα και τα κατάλληλα απολυμαντικά, ώστε το όχημα να απολυμαίνεται πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από μια εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς τυχόν υπαρχόντων παθογόνων παραγόντων μεταξύ των εκτροφών,

γ) τηλεφωνικό κέντρο λειτουργίας 24ώρου για τη λήψη και καταγραφή κλήσεων-μηνυμάτων για περισυλλογή νεκρών ζώων,

δ) έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στη διαχείριση των νεκρών ζώων.

Άρθρο 6

Περισυλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων

1. Ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ, μετά από ειδοποίηση του κατόχου, μεταβαίνει επί τόπου με καταχωρισμένο όχημα, περισυλλέγει και ταυτοποιεί τα νεκρά ζώα και στη συνέχεια τα μεταφέρει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης ή καταχωρισμένο χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Κατά την περισυλλογή, τα ζώα ζυγίζονται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ, παρουσία του κατόχου, εκτυπώνεται το ζυγολόγιο, υπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος και τον κάτοχο και αντίγραφο αυτού παραδίδεται στην αρμόδια αρχή της ΠΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας ζύγισης του ζώου στην εκτροφή, η ζύγιση πραγματοποιείται στην εγκεκριμένη γεφυροπλάστιγγα που διαθέτει η μονάδα διαχείρισης ή ο καταχωρισμένος χρήστης, με υποχρεωτική εκτύπωση του ζυγολογίου για κάθε παραλαβή ζώου ή για κάθε εκμετάλλευση, το οποίο υπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος και τον υπεύθυνο της μονάδας διαχείρισης ή τον χρήστη. Κατά την περισυλλογή συντάσσεται και υπογράφεται το εμπορικό έγγραφο.

3. Μετά την περισυλλογή των νεκρών βοοειδών, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κάτοχο το «Δελτίο Μεταβολών Ζωικού Πληθυσμού Βοοειδών» και μαζί με το διαβατήριο του ζώου, παραδίδονται στην αρμόδια αρχή της περιφερειακής ενότητας. Μετά την περισυλλογή των νεκρών αιγών ή προβάτων ή χοίρων, συμπληρώνεται από τον κάτοχο το «Μητρώο εκμετάλλευσης», το οποίο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή της ΠΕ.

4. Όταν μεσολαβεί χειρισμός και αποθήκευση υπό ψύξη των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, ο φορέας υποχρεούται στη συνέχεια να τα μεταφέρει σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ή μεταποίησης. Πριν τη μεταφορά συντάσσεται και υπογράφεται εμπορικό έγγραφο.

5. Ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣΥΔ ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή της περιφερειακής ενότητας για την περισυλλογή των νεκρών ζώων σε μηνιαία βάση.

Άρθρο 7

Διαχείριση νεκρών ζώων

1. Τα νεκρά ζώα που οδηγούνται σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και τα κατάλοιπα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ανακτώνται ή απορρίπτονται, σύμφωνα με το τμήμα 3 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου Κανονισμού.

2. Τα νεκρά ζώα που οδηγούνται σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1, μεταποιούνται με τη μέθοδο της αποστείρωσης υπό πίεση. Ειδικότερα:

α) όταν τα νεκρά ζώα δεν υπόκεινται σε δειγματοληψία για ΜΣΕ, τα παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίησή τους, αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, χρησιμοποιούνται ως καύσιμο, σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ή οδηγούνται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την περ. γ’ του ιδίου άρθρου 12,

β) όταν τα νεκρά ζώα υπόκεινται σε δειγματοληψία για ΜΣΕ, τα παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίησή τους, αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, αποθηκεύονται χωριστά φέροντας ειδική σήμανση παρτίδας, μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ΜΣΕ, εκτός και εάν τα παραγόμενα μεταποιημένα υλικά οδηγηθούν απευθείας για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ΜΣΕ, τα παραγόμενα υλικά που προκύπτουν από τη μεταποίηση αυτών των νεκρών ζώων:

αα) με αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

ββ) με θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, σύμφωνα με τις υποπερ. ii των περ. α’ και β’ του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

3. Οι νεκροί χοίροι που οδηγούνται σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2, μεταποιούνται με τη μέθοδο της αποστείρωσης υπό πίεση. Τα παραγόμενα υλικά, αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, μπορεί να:

α) απορριφθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

β) λιπασματοποιηθούν ή μετασχηματισθούν σε βιοαέριο, σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

γ) χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους, σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,

δ) χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, σύμφωνα με την περ. η’ του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

4. Τα νεκρά ζώα που οδηγούνται σε καταχωρισμένο χρήστη, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 για τη σίτιση:

α) νεκροφάγων πτηνών που κινδυνεύουν να εκλείψουν ή είναι προστατευμένο είδος και άλλων ειδών που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον, με σκοπό την προαγωγή της βιοποικιλότητας, ή/και

β) ζώων ζωολογικών κήπων.

5. Τα νεκρά ζώα μπορεί, πριν οδηγηθούν σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ή μεταποίησης, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται υπό ψύξη σε εγκεκριμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2. Στη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού πραγματοποιείται επίσης:

α) λήψη εγκεφαλικού ιστού για εξέταση ΜΣΕ,

β) αφαίρεση για τεχνική χρήση προβιών, δερμάτων, κεράτων και ποδιών,

αα) από ζώα για τα οποία δεν απαιτείται εξέταση ΜΣΕ, καθώς και

ββ) από μηρυκαστικά για τα οποία έχει γίνει εξέταση ΜΣΕ με αρνητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Άρθρο 8

Έλεγχοι και κυρώσεις για τους κατόχους και τις εγκεκριμένες μονάδες διαχείρισης

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95) και το άρθρο 13 της υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και των άρθρων 3, 16, 17, 18, 19 και 20, της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου Κανονισμού.

Άρθρο 9

Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατάξεις της υπ’ αρ. 236/47755/10.4.2014 (Β' 916) υπουργικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται στην περισυλλογή και διαχείριση των βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων που βρίσκονται νεκρά εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα. Αναφορά στοιχείων υλοποίησης ΕΠΣΥΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
  ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ ΧΟΙΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός νεκρών ζώων προς διαχείριση          
Αριθμός εκμεταλλεύσεων          
Βάρος (kg) νεκρών ζώων προς διαχείριση          
Κωδικός/οί έγκρισης/καταχώρησης μονάδας/ων διαχείρισης  

Υποδείξεις/συστάσεις αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και μέτρα συμμόρφωσης/κυρώσεις που τυχόν ελήφθησαν:

 

Επισημάνσεις/παρατηρήσεις/προτάσεις:

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!