Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Ενίσχυση επιχειρήσεων με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 3 της τροπολογίας, επιδιώκεται η περαιτέρω οικονομική στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοίού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες των ανωτέρω γεγονότων στις επιχειρήσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσής τους μέσω του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης.

Παρατίθεται ακολούθως το άρθρο 3 της τροπολογίας στο σύνολό του:

Άρθρο 3
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοίού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές, δύναται να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 και την υπό στοιχεία 2020/C 91 1/01 της 20ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 {Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, με το άρθρο 5 της τροπολογίας προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, στο πλαίσιο του κανονισμού de minimis 1407/2013.

Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία στο σύνολό της ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!