Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ 18Α 5010879 ΕΞ 2011 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων τους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9-3-2011 Α.Υ.Ο., όπως έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ.729, τεύχος Β' της 5ης Μαΐου 2011 με ΑΔΑ 4ΑΘΕΗ-75 για ενημέρωση και εφαρμογή.

Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία παραλαβής των καυσίμων κινητήρων για τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων των διπλωματικών αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, των εγκατεστημένων στη χώρα μας προξενικών αρχών, καθώς και των αναγνωρισμένων στη χώρα μας διεθνών οργανισμών μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται γΓ αυτούς από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις Συμφωνίες έδρας τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση, η παραλαβή των καυσίμων κινητήρων από τα ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται βάσει ατομικών βιβλιαρίων (κουπονιών) από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε τιμή χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη συνέχεια, για τις παραληφθείσες κατά τα ανωτέρω ποσότητες καυσίμων χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συμψηφιστική ατέλεια ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Κοινοποιούμενη απόφαση

Αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 περ. α' και β' και παρ. 4 του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'), όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ. 503/70 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων» (ΦΕΚ 108/Α').

3) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 90/75 « Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απρ. 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων» (ΦΕΚ 150/Α').

4) Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α'), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α').

5) Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26-10-2010 ΑΥΟ κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β').

6) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 2960/01.

7) Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας παραλαβής καυσίμων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές, καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Δικαιούχα πρόσωπα

1. Δικαιούχα πρόσωπα παραλαβής καυσίμων κινητήρων με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την παρούσα απόφαση είναι τα ακόλουθα:

α) οι ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής και τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού αυτής,

β) οι ξένες προξενικές αρχές που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας, ο αρχηγός της προξενικής αρχής και οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί αυτής, εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου,

γ) οι αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις Συμφωνίες για την έδρα τους.

Άρθρο 2

Ανώτατες ποσότητες καυσίμων

1. Οι ανώτατες ποσότητες καυσίμων κινητήρων που δύνανται να παραλαμβάνουν ανά μήνα τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα Απόφαση, ορίζονται ως ακολούθως:

α) Εξακόσια ογδόντα (680) λίτρα για το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται για την υπηρεσιακή χρήση της διπλωματικής αποστολής, της προξενικής αρχής και του αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού,

β) Εξακόσια ογδόντα (680) λίτρα για το αυτοκίνητο όχημα του αρχηγού της διπλωματικής αποστολής και του αρχηγού της προξενικής αρχής,

γ) Πεντακόσια σαράντα (540) λίτρα για το αυτοκίνητο όχημα του λοιπού διπλωματικού προσωπικού, των λοιπών προξενικών λειτουργών, του αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού και του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση για την ίδρυση του ή τη Συμφωνία έδρας του, εφόσον δεν ορίζονται ειδικότερα σε αυτές ανώτατες ποσότητες καυσίμων.

2. Σε περίπτωση όπου από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα παραληφθούν ποσότητες καυσίμων μικρότερες από τις δικαιούμενες, όπως αυτές ορίζονται με το παρόν άρθρο, δεν παρέχεται δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου της ποσότητας αυτής σε επόμενο μήνα.

Άρθρο 3

Χορήγηση και θεώρηση βιβλιαρίων

1. Τα καύσιμα κινητήρων που προορίζονται για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων των ανωτέρω δικαιούχων προσώπων παραλαμβάνονται από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών με βάση ατομικά βιβλιάρια (κουπόνια) σε τιμή χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη συνέχεια με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας παρέχεται στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συμψηφιστική ατέλεια ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τις ίδιες με τις παραληφθείσες από τα πρατήρια ποσότητες καυσίμου.

2. Η χορήγηση από το Τελωνείο Αθηνών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ατομικών βιβλιαρίων πραγματοποιείται μετά από αίτηση της εκάστοτε Διπλωματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ή σε εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή του βιβλιαρίου πρόσωπο, θεωρημένης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας, στις περιπτώσεις όπου αυτή απαιτείται.

3. Το Τελωνείο Αθηνών, προβαίνει στη σχετική θεώρηση των βιβλιαρίων, κάνοντας παράλληλα και σχετική εγγραφή για την επωνυμία του δικαιούχου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και την ποσότητα του καυσίμου που δικαιούται να παραλαμβάνει κάθε μήνα το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, το καταχωρεί σε ειδικό πρόχειρο βιβλίο και στη συνέχεια το παραδίδει στον ενδιαφερόμενο.

4. Μετά την πλήρη χρησιμοποίηση του βιβλιαρίου ή την αναχώρηση του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου από τη χώρα, το βιβλιάριο αυτό παραδίδεται με μέριμνα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας στο Τελωνείο Αθηνών, το οποίο στη συνέχεια τα διαβιβάζει στο Δ' Τελωνείο Ελεύθερων Συγκροτημάτων.

Άρθρο 4

Παραλαβή των καυσίμων

1. Η παραλαβή των καυσίμων από τα κατά τόπους πρατήρια υγρών καυσίμων πραγματοποιείται με βάση τα ανωτέρω ατομικά βιβλιάρια. Κατά την παραλαβή των καυσίμων συμπληρώνεται και υπογράφεται από το δικαιούχο πρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή του καυσίμου πρόσωπο η σχετική απόδειξη παραλαβής καυσίμου (κουπόνι).

2. Κάθε ατομικό βιβλιάριο αποτελείται από 50 αριθμημένα κατ' αύξοντα αριθμό διπλότυπα φύλλα με στοιχεία Α' και Β', στα οποία συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) επωνυμία και διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων,

β) είδος και ποσότητα του καυσίμου, γ) αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος, δ) ονοματεπώνυμο - επωνυμία του δικαιούχου προσώπου, ε) ημερομηνία παραλαβής, στ) υπογραφή του δικαιούχου προσώπου. Η απόδειξη παραλαβής σφραγίζεται από τον πρατηριούχο, βεβαιούμενης με τον τρόπο αυτόν της παράδοσης και παραλαβής της αναγραφόμενης στην απόδειξη παραλαβής ποσότητας καυσίμων.

3. Το υπό στοιχείο Α' φύλλο αποκόπτεται και παραδίδεται στον πρατηριούχο για την παράδοση του στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με συνημμένο το κατά περίπτωση προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο πώλησης. Το υπό στοιχείο Β' φύλλο παραμένει ως στέλεχος.

4. Εφόσον η παραλαβή των καυσίμων πραγματοποιείται από το ίδιο πρατήριο καυσίμων κατά τη διάρκεια όλου του μήνα, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μίας μόνον απόδειξης παραλαβής καυσίμων σε μηνιαία βάση με συνημμένα σε αυτήν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία πώλησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Χορήγηση συμψηφιστικής ατέλειας

1. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από το μήνα παραλαβής των καυσίμων, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών υποβάλλει στο Δ' Τελωνείο Ελεύθερων Συγκροτημάτων με αίτησή της κατάσταση με συνημμένα τα υπό στοιχείο Α' φύλλα του βιβλιαρίου και τα αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων πώλησης. Με την ανωτέρω αίτηση βεβαιώνεται ότι οι παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων τιμολογήθηκαν σε τιμή χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ότι παραλήφθηκαν από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 1.

2. Το Δ' Τελωνείο Ελεύθερων Συγκροτημάτων, αφού διενεργήσει σχετικό έλεγχο για τις ποσότητες που έχουν παραληφθεί από το δικαιούχο πρόσωπο, καθώς και σχετικούς ελέγχους για τη γνησιότητα των αποδείξεων παραλαβής, κατόπιν διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο Τελωνείο Αθηνών, εκδίδει την απόφαση συμψηφιστικής ατέλειας στο όνομα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών για τις ποσότητες καυσίμων που χορηγήθηκαν ανά μήνα.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι αριθμ. Τ. 3928/12-5-1938 και Τ. 5186/8-9-1939 ΑΥΟ καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση θέματα.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!