Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 για την ενεργειακή απόδοση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο "Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις".

Παρατίθεται ακολούθως το ψηφισθέν νομοσχέδιο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!