Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1098/4-5-2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. 16η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
4. 12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδ.:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Αικ. Καρύδα, Ν. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο:210-3645615, 210-3645378
Fax:210-3645413
E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04.05.2011

ΠΟΛ 1098

Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και  χρόνος υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου  Φ.Π.Α.”, καθώς και τρόπος  και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010»

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Υπουργός  Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α),όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 54 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α).

4. Την με αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/03.11.2010).

5. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου λόγω της τροποποίησης των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 και της μεταβολής των συντελεστών του άρθρου 21  του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α).

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο

Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» σύμφωνα με τον ν.3296/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν.3842/2010, για τις δηλώσεις που αφορούν το οικονομικό έτος 2011  και εφεξής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

Άρθρο 2

Υπόχρεοι σε υποβολή

Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται από υποκείμενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές μετακύλισης.

Άρθρο 3

Χρόνος και τρόπος υποβολής

1. Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον υποκείμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.

2. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, ως εξής:

α) Την 20η Ιουνίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 9, 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

"3.[1] Για διαχειριστική περίοδο που έληξε ή λήγει από 1.1.2011 και εφεξής το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Ειδικά για διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31.12.2011 το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται μέχρι και την 16η Ιουλίου 2012."

4. «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται αποδεκτό και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

5. Τροποποιητικό «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» γίνεται αποδεκτό εφόσον υποβάλλεται εντός των προθεσμιών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

6. Τα οριζόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1, 2, 3 και 4, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3296/2004 και του άρθρου 79 του ν.3842/2010, προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων.

Άρθρο 4

Παραλαβή σημειώματος – βεβαίωση του οφειλόμενου φόρου

1. Τα «Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται από το τμήμα Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία υποβολής του σημειώματος, ο Α.Φ.Μ. και το επώνυμο ή η επωνυμία του υποκείμενου, η διαχειριστική περίοδος και το νέο πιστωτικό υπόλοιπο ή χρεωστικό υπόλοιπο όπως προκύπτει από τον «Πίνακα Εκκαθάρισης του Φόρου».

2. Το ποσό του τυχόν οφειλόμενου φόρου βεβαιώνεται ως έσοδο του προϋπολογισμού στους υφιστάμενους κωδικούς για την μετ΄ έλεγχον διαδικασία.

Άρθρο 5

Τρόπος καταβολής του οφειλόμενου φόρου

1. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον είναι μικρότερος ή ίσος των 300 (τριακοσίων) ευρώ. Εάν είναι μεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί μέχρι και σε 6 (έξι) μηνιαίες δόσεις, αλλά το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 (τριακοσίων) ευρώ.

2. Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» και οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, των μηνών που ακολουθούν.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της ορίζεται από τη δημοσίευσή της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1136/31-5-2012. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται με την τελευταία κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α."  

Συνημμένο: Ως παράρτημα το έντυπο του "Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.". 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!