Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 351200/2021 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας.

Αριθμ. 351200

ΦΕΚ Β 4744-14.10.2021

Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Ιτέας υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 51, των άρθρων 57 και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’

8) και ιδίως του άρθρου 35 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 55298/27.07.2021 (Β’ 3476) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e- ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ιτέα υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!