Υπουργείο Εργασίας

Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ
ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας : 10432
Πληροφορίες : Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο : 2105281124
Fax : 210-5281257
​Email : dnikolsky@yeka.gr

ΑΔΑ: ΩΑΙΞ46ΜΤΛΚ-Φ35

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 63877/31-8-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΜΥΦ46ΜΤΛΚ-ΔΚ) και μετά από ερωτήματα που εισήλθαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος δύναται να εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης και παραμένει στο Κέντρο με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β') ΚΥΑ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των φορέων που λειτουργούν εντός της χωρικής σας αρμοδιότητας για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!