Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 8727/239874/2021 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95 και διορθ. L 137/2017 και L 310/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/ 2123 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 (L 321) και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 (L 165), για τον ορισμό σημείων ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου.

Αριθμ.: 8727/239874

ΦΕΚ B’ 4287/16.09.2021

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95 και διορθ. L 137/2017 και L 310/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/ 2123 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 (L 321) και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 (L 165), για τον ορισμό σημείων ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 108).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 999/2001, (ΕΚ) υπ’ αρ. 396/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1069/2009, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1107/2009, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1151/2012, (ΕΕ) υπ’ αρ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 1/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 854/2004 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 095 και διορθ. L 137/2017 και L 310/2020).

β) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2123 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι σε ορισμένα αγαθά στα σημεία ελέγχου καθώς και έλεγχοι εγγράφων σε απόσταση από συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (L 321).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (L 165).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου (L 165).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη διενέργεια των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε ζώα και αγαθά που υπόκεινται σε επισήμους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (L 321).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95 και διορθ. L 137/2017 και L 310/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 (L 321) και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 (L 165), για τον ορισμό ή τον εκ νέου ορισμό σημείων ελέγχου, εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου, στα οποία οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων της υποπερ. i της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123 (εφεξής φορτία).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Άρθρο 3

Αρμόδιες αρχές - συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών

1. Αρμόδιες αρχές για:

α) τη διαπίστωση της καταλληλότητας, από φυτοϋγειονομικής πλευράς, ενός σημείου ελέγχου άλλου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου και

β) τη διενέργεια των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε σημείο ελέγχου άλλο εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου,

ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου. Στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδος, Αχαΐας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Μαγνησίας και την Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιες αρχές ορίζονται τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Κατά τη διαδικασία ορισμού ενός τόπου ως σημείου ελέγχου άλλου από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου και κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων, καθώς και των εργασιών του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123, απαιτείται η συνεχής συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1, της αρμόδιας φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας του συνοριακού σταθμού ελέγχου και των τελωνειακών υπηρεσιών, του συνοριακού σταθμού ελέγχου και του σημείου ελέγχου, υπό την επιτήρηση των οποίων τελούν τα φορτία που θα ελέγχονται στο σημείο ελέγχου άλλο από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου.

Άρθρο 4

Διαδικασία ορισμού σημείου ελέγχου άλλου από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ορισμό ενός τόπου ως σημείου ελέγχου άλλου από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου, υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος, στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προτεινόμενου τόπου ως σημείου ελέγχου άλλου από τους συνοριακούς σταθμού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5,

β) πληροφορίες για τα προϊόντα που προορίζονται να εισαχθούν και ελεγχθούν στον τόπο αυτό,

γ) πληροφορίες για την αποθήκευση των προϊόντων κατά την αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων των ελέγχων, καθώς και για τη διασφάλιση του διαχωρισμού τους τόσο από άλλα προϊόντα όσο και από φορτία προσβλημένα ή ύποπτα προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς,

δ) πληροφορίες για την επιτήρηση από την τελωνειακή αρχή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο προτεινόμενος τόπος ως σημείου ελέγχου, των φορτίων που θα ελέγχονται στο εν λόγω σημείο ελέγχου.

3. Η αρμόδια υπηρεσία, μετά την παραλαβή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) αξιολογεί την καταλληλότητα του προτεινόμενου τόπου για τη διενέργεια ελέγχων και κατά πόσο αυτός πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 5, συμπληρώνοντας έντυπο ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του παραρτήματος και

β) υποβάλλει το έντυπο ελέγχου της περ. α’, στο οποίο περιλαμβάνεται εισήγηση για ορισμό ή μη του προτεινόμενου τόπου ως σημείου ελέγχου, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

4. Με απόφαση του/της προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ορίζεται ο προτεινόμενος τόπος ως σημείο ελέγχου άλλο από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

5. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύει στο διαδίκτυο κατάλογο με τα ορισμένα σημεία ελέγχου, που είναι άλλα από τους συνοριακούς σταθμού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2019 (L 165).

6. Με απόφαση του/της προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ανακαλείται ο ορισμός ενός τόπου ως σημείου ελέγχου άλλου από τους συνοριακούς σταθμού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 και το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, αν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Ο εκ νέου ορισμός του σημείου ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1012.

Άρθρο 5

Διενέργεια ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων σε σημείο ελέγχου άλλο από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου

1. Οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε σημείο ελέγχου άλλο από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 2, 4 και 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123.

2. Τα σημεία ελέγχου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

3. Οι αρμόδιες φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες των συνοριακών σταθμών ελέγχου διενεργούν τους ελέγχους εγγράφων των φορτίων σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 (L 321). Αν η έκβαση του ελέγχου εγγράφων είναι ικανοποιητική, επιτρέπουν τη μεταφορά του φορτίου στο σημείο ελέγχου που έχει δηλώσει ο υπεύθυνος επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο, σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2, την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3, των σημείων ελέγχου που είναι άλλα από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, διενεργούν ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους στα φορτία, σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2130 και τα άρθρα 5 και 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123.

5. Τα φορτία τελούν υπό τον έλεγχο και την επιτήρηση των τελωνειακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις περ. 45 και 46 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν την ορθή διενέργεια των ελέγχων στο σημείο ελέγχου που βρίσκεται στην περιοχή δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού 2017/625.

Άρθρο 6

Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

1. Από 14 Δεκεμβρίου 2020 καταργείται το π.δ. 84/2006 (Α’ 87), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2123.

2. Εγκεκριμένοι, σύμφωνα με το π.δ. 84/2006, τόποι ελέγχου, ορίζονται εφεξής ως σημεία ελέγχου άλλα από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!