Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Μελέτες υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης για την εξειδίκευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το σύνολο των προτεινόμενων Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και με ειδικές δράσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Συγκεκριμένα σχετικά προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας.
 • Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας δομής για τη διαχείριση του προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η περίοδος υποβολής είναι από 15/9/2021 έως 15/3/2022.

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα: Οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο, κατά περίπτωση, για την υλοποίηση της πράξης.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!