Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α. 1185/2021 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τελευταία κωδικοποίηση με την A. 1068/2023

Α. 1185/2021

ΦΕΚ B’ 3985/30.08.2021

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 55, 73, 74, 78 και 109 του ν. 2960/2001 (Α 265).

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).

3. Το Κεφ. Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τον ν. 4001/2011 «Για την Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179 ).

5. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129).

6. Τον ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8).

7. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

8. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143).

9. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2402 της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/877/ΕΕ της Επιτροπής.

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ» (Α΄ 160).

11. Το π.δ. 70/2015 σχετικά με τη μετονομασία, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α΄ 114).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα π.δ. 63/2005, (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) .

14. Την υπό στοιχεία A.1218/19 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περ. ιζ΄ και ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β΄ 2264).

15. Την υπό στοιχεία A. 1217/06.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο» (Β’ 2243).

16. Την υπό στοιχεία Φ.254/167/22-3-2001 υπουργική απόφαση «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών» (Β΄ 356).

17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

18. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄, της παρ.3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

19. Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής.» (Β’ 1420), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (Β’ 1420) περί καθορισμού των λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών.» (Β’ 889)

20. Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/ 23.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.» (Β’ 3108).

21. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/ 17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

22. Το υπό στοιχεία Ο-81611/30.03.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την υπ’ αρ. 8/2019 Γνώμη της «Για τον προσδιορισμό μεθοδολογίας κατανομής του φυσικού αερίου που καταναλώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας σε μια μονάδα ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ποσότητα φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στην παραγωγή θερμικής ενέργειας.» (ΑΔΑ: Ψ52ΣΙΔΞ-65Θ/30.03.2020).

23. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους όρους και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1ζ΄ του άρθρου 78 του ν.2960/2001, του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 73 του ιδίου νόμου, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Απαλλαγής - Αρμόδια Αρχή

1. Δικαιούχοι απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας απόφασης, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είτε εγχέεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής, είτε παράγεται για ιδία χρήση, στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α 179). Στα ανωτέρω πρόσωπα περιλαμβάνονται και οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.4342/2015 (Α’ 143), για το μέρος του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου που απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η εν λόγω παραγωγική διαδικασία. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής τηρείται «Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Τα δικαιούχα απαλλαγής, από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου, πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. αίτηση για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της περ. ζ΄ της παρ. 1, του άρθρου 78 του ν.2960/2001, στην οποία αναφέρονται επίσης: - Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,

ΑΦΜ, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) του αιτούντος προσώπου. Για τα νομικά πρόσωπα αναφέρονται και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους. - Ο τόπος της εγκατάστασης στην οποία χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους,

β) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου στην περίπτωση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες καθώς και οι εγκαταστάσεις τους,

γ) προκειμένου για επιχειρήσεις πιστοποιητικά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

αα) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους,

ββ) γενικό πιστοποιητικό για όλα τα δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή,

"δ) [1] Άδεια παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για την περίπτωση μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας για τη σύνδεσή τους στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή ότι η μονάδα λειτουργεί υπό καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, στην οποία επιπλέον αναφέρεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο η μονάδα λειτουργεί υπό το καθεστώς αυτό. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ."

ε) αναλυτική τεχνική μελέτη αρμόδιου μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατά μέσο όρο μηνιαία κατανάλωση φυσικού αερίου (GJ και MWh) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αντίστοιχα παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (MWh).

Προκειμένου για μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας (με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από πενήντα κιλοβάτ (50 kWe)) του ν. 4342/2015 αναλυτική περιγραφή της εν λόγω μονάδας.

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει κοινούς μετρητές φυσικού αερίου το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για άλλες χρήσεις στην ως άνω μελέτη περιλαμβάνεται και το ποσοστό του φυσικού αερίου το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της εγκατάστασης,

στ) σε περίπτωση που τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα χρησιμοποιούν το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας φυσικού αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι το σύνολο της ποσότητας φυσικού αερίου που προμηθεύονται για την εγκατάσταση παραγωγής τους, καταναλώνεται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στην αρμόδια Ε.Λ.Υ.Τ., κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, η οποία επέρχεται μετά την υποβολή της αίτησής τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την χρονική στιγμή της μεταβολής τους.

4. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν περισσότερες των μία εγκαταστάσεις/παραγωγικές μονάδες, η αίτηση της παρ.1, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ..

5. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από την αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ, γνωστοποιείται στους αιτούντες, η έγκριση ή η απόρριψη της υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001. Σε περίπτωση έγκρισης, ενημερώνεται σχετικά η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, προκείμενου να καταχωρήσει το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στο τηρούμενο από αυτή «Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» του άρθρου 1 και λαμβάνει αριθμό μητρώου, ο οποίος γνωστοποιείται στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. και στον αιτούντα.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων

Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούνται :

1. Να τηρούν αναλυτική κατάσταση, στην οποία κάθε μήνα να καταχωρούνται τα εξής:

α. οι ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύτηκαν, ανά διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του ν.2960/2001, οι οποίες προκύπτουν από τα παραστατικά προμήθειας φυσικού αερίου ή/και από τις μετρήσεις που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Συστημάτων φυσικού αερίου και των λοιπών δικτύων διανομής φυσικού αερίου,

β. οι ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για λοιπές χρήσεις. Στην περίπτωση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α), οι ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή θερμικής ενέργειας σε ξεχωριστή στήλη,

γ. οι αριθμοί των παραστατικών προμήθειας φυσικού αερίου ή/και των πρωτοκόλλων μέτρησης φυσικού αερίου των Διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου και των λοιπών δικτύων διανομής φυσικού αερίου,

δ. η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) και

ε. κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε καθορίσει η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. για τη διευκόλυνση του ελέγχου.

Η παραπάνω αναλυτική κατάσταση μπορεί να υποκατασταθεί και από τα επίσημα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία Αποθεμάτων της επιχείρησης, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον σε αυτά αναγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

2. Να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει σκόπιμο η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. καθώς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της για τους σκοπούς του ελέγχου.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός των απαλλασσομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις λοιπές χρήσεις, σε περίπτωση κοινών μετρητών

1. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει κοινούς μετρητές φυσικού αερίου το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για άλλες χρήσεις, προσδιορίζονται οι απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως ακολούθως:

α. Οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1, της παρούσας, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2, υποβάλλουν στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ αίτηση προσδιορισμού των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για τις άλλες χρήσεις,

β. Συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο τελωνειακούς υπάλληλους της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., και έναν διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανολόγο μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης.

Για τη συγκρότηση της ως άνω επιτροπής, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 2, αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, για τον ορισμό υπαλλήλου που θα συμμετέχει σε αυτή. Με το ανωτέρω έγγραφο αποστέλλεται συνημμένα και η τεχνική μελέτη που υποβάλλεται από τον δικαιούχο απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 2, της παρούσας.

γ. Μετά τον ορισμό των υπαλλήλων από τις ως άνω αρμόδιες αρχές, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., συγκροτεί την επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, με προεδρεύοντα έναν, εκ των δύο, υπάλληλο της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., η οποία διενεργεί επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της αιτούσας επιχείρησης, επαληθεύει τα στοιχεία που περιγράφονται στην υποβληθείσα αναλυτική τεχνική μελέτη της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 και προσδιορίζει το ποσοστό του απαλλασσόμενου από τον Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί σκόπιμο για τη διενέργεια αυτού.

δ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την επιτροπή το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., με κοινοποίηση στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., βάσει του ως άνω πρακτικού, εκδίδει απόφαση με το προσδιορισθέν ποσοστό του απαλλασσόμενου από τον Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της εγκατάστασης.

2. Σε περίπτωση που μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ. ή δήλωση της επιχείρησης βάσει της παρ.3 του άρθρου 2, ανακύψουν δεδομένα τα οποία επιβάλλουν την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από την επιτροπή και την σύνταξη νέου πρακτικού, εκδίδεται νεότερη απόφαση με αναθεωρημένο το ποσοστό του απαλλασσόμενου από τον Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της εγκατάστασης.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των απαλλασσομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

Για τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 1 τα οποία διαθέτουν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ισχύουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

1. Για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα που είναι μονάδες ΣΗΘΥΑ

α) εγγεγραμμένες είτε στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, είτε στο Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ,

β) έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής

Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) κατά τις διατάξεις του ν.4414/2016 ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) εγγυημένης τιμής κατά τις διατάξεις του ν.2773/1999 και του ν. 3468/2006,

γ) διαθέτουν Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα κατά τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/ Φ1/οικ.23278/23.11.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3108/2012) και

δ) έχουν εγκαταστήσει τις απαραίτητες μετρητικές διατάξεις για την μέτρηση σε ωριαία βάση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας, της συνολικής ενέργειας καυσίμου που καταναλώνεται στη μονάδα συμπαραγωγής, καθώς και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, υπολογίζονται σε ωριαία βάση από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και μετά το τέλος κάθε μήνα σε μηνιαία βάση η ενέργεια του καυσίμου που αντιστοιχεί στη παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας και η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας. Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ στα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, βάσει των οποίων υποβάλλονται οι δηλώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι: \(PESR = \frac{F_E + F_H - F_C}{F_E + F_H}\), \(F_E = \frac{E_C}{η_{er}}\), καθώς και ότι: \(F_Η=\frac{F_{CH}}{1-PESR}\), προκύπτουν οι ακόλουθες σχέσεις:

$$F_{CH}=F_{CH,LHV}=F_C-\frac{E_C}{η_{er}}(1-PESR)$$

$$F_{CE}=F_C - F_{CH}$$

Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και επιβαρύνεται με ΕΦΚ, υπολογίζεται με βάση την Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$$F_{CH,UHV}=\frac{1}{0,9} * F_{CH,LHV} = \frac{1}{0,9} * [ F_C - \frac{E_C}{η_{er}}(1-PESR) ]$$

$$= F_{C,UHV} - \frac{E_C}{0,9 * η_{er}}(1 - PESR)$$

ενώ η ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας και απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$$F_{CE,UHV}=\frac{1}{0,9} * F_{CE} = \frac{E_c}{0,9 * η_{er}} (1 - PESR)$$

όπου,

\(F_C\) ή \(F_{C,LHV}\): Η συνολική ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\), και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP όπως αυτή προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

\(F_{CΕ}\) ή \(F_{CE,LHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας\(Ε_C\).

\(F_{CH}\) ή \(F_{CH,LHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(F_{C,UHV}\): Η συνολική ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας ΕC, και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, HCHP.

\(F_{CE,UHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\).

\(F_{CH,UHV}\): H ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(F_Ε\): Η ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας \(Ε_C\).

\(F_H\): Η ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(E_C\): Η ηλεκτρική ενέργεια στους ακροδέκτες της γεννήτριας της μονάδας συμπαραγωγής όπως αυτή προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

HCHP: Η χρήσιμη θερμική ενέργεια μονάδας συμπαραγωγής.

PESR (%): Ο λόγος συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας συμπαραγωγικού και μη συμπαραγωγικού μέρους μονάδας συμπαραγωγής όπως αυτός υπολογίζεται σε ωριαία βάση από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

\(η_{er}\): Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2402, όπως αυτή καθορίζεται στο Εγκεκριμένο από το ΔΑΠΕΕΠ Τεχνικό Προσάρτημα της μονάδας συμπαραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 υπουργικής απόφασης (Β’ 3108/2012) και προκύπτει από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

2. Για τις υπόλοιπες μονάδες συμπαραγωγής εξαιρουμένων των μονάδων συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας του ν. 4342/2015, η ποσότητα του φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένους λόγους ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα ανά τεχνολογία (C), του Παραρτήματος Ι του ν. 4342/2015 (Α’ 143), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος μονάδας Λόγος ηλεκτρικής Ενέργειας προς θερμότητα, C
α) Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με ανάκτηση θερμότητας 0,95
β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης 0,45
γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης 0,45
δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας 0,55
ε) Μηχανή εσωτερικής καύσης 0,75

Δηλαδή: \(E_C = H_{CHP} * C\)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: \(E_C = F_E * η_{er}\) και \(H_{CHP} = F_H * η_{hr}\), καθώς και ότι: \(F_H = \frac{F_CH}{1-PESR}\) και \(F_E = \frac{F_{CE}}{1-PESR}\), από την παραπάνω σχέση προκύπτει η ακόλουθη σχέση που συνδέει τις ποσότητες της ενέργειας καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας:

$$F_{CE} * η_{er} * C$$

Για την ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας ισχύει:

$$F_{CH} = F_{CH,LHV} = F_C - F_{CE} = \frac{η_{er}}{η_{er} + η_{hr} * C} * F_C$$

Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και επιβαρύνεται με ΕΦΚ, υπολογίζεται με βάση την Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$$F_{CH,UHV}=\frac{1}{0,9}*F_{CH}=\frac{η_{er}}{0,9*(η_{er} + η_{hr} * C)}*F_C=\frac{η_{er}}{(η_{er} + η_{hr} * C)}*F_{C,UHV}$$

ενώ η ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$$F_{CE,UHV} = F_{C,UHV} - F_{CH,UHV}$$

όπου,

\(F_C\) ή \(F_{C,LHV}\): Η συνολική ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\), και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(F_CE\) ή \(F_{CE,LHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\).

\(F_{CH}\) ή \(F_{CH,LHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(F_{C,UHV}\): Η συνολική ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\), και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, HCHP.

\(F_{CE,UHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας \(Ε_C\).

\(F_{CH,UHV}\): Η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(F_Ε\): Η ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας \(Ε_C\).

\(F_H\): Η ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της χρήσιμης θερμικής ενέργειας HCHP.

\(Ε_C\): Η ηλεκτρική ενέργεια στους ακροδέκτες της γεννήτριας της μονάδας συμπαραγωγής.

\(H_{CHP}\): Η χρήσιμη θερμική ενέργεια μονάδας συμπαραγωγής.

PESR (%): Ο λόγος συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας συμπαραγωγικού και μη συμπαραγωγικού μέρους μονάδας συμπαραγωγής.

C: Ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα ανά τεχνολογία παραγωγής, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα.

\(η_{hr}\): Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2402.

\(η_{er}\): Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2402.

3. Όσον αφορά τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας του ν. 4342/2015 (μονάδες με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από πενήντα κιλοβάτ (50 kWe)) και με την παραδοχή ότι αυτές αποτελούν μηχανές εσωτερικής καύσης, η ενέργεια καυσίμου που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα και καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και επιβαρύνεται με ΕΦΚ, υπολογίζεται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα βάσει της ακόλουθης σχέσης:

$$F_{CH,UHV} = 0,40 * F_{C,UHV}$$

ενώ ή ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

$$F_{CΕ,UHV} = 0,60 * F_{C,UHV}$$

Αρθρο 6
Υποχρεώσεις διανομέων-αναδιανομέων και δικαιούχων απαλλαγής προσώπων / Υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

1. Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα που χρησιμοποιούν το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας φυσικού αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποστέλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περ.στ΄, της παρ. 1, του άρθρου 2 , στον εκάστοτε Προμηθευτή τους, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. αα΄ της περ. ιγ΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, προκειμένου να απαλλαχθεί το σύνολο της ποσότητας αυτής.

2. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων με κοινούς μετρητές φυσικού αερίου ή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα δηλώνουν στον εκάστοτε Προμηθευτή τους, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. αα΄ της περ. ιγ΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, κάθε μήνα, τις ποσότητες φυσικού αερίου που κατανάλωσαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν με βάση το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 4 ή τη μεθοδολογία του άρθρου 5, αντίστοιχα. Οι ως άνω δηλώσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.

3. Σε περίπτωση που τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα είναι και διανομείς ή αναδιανομείς, ως Τελικοί Πελάτες κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ΄ της περ. ιγ΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις με κοινούς μετρητές φυσικού αερίου ή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, δηλώνουν κάθε μήνα στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ, τις ποσότητες φυσικού αερίου που κατανάλωσαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν με βάση το πρακτικό του άρθρου 4 ή τη μεθοδολογία του άρθρου 5, αντίστοιχα.

4. Ο διανομέας ή αναδιανομέας φυσικού αερίου υποβάλλει το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των σχετικών παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου, συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τηρώντας τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1218/3-6-2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

5. Στην περίπτωση που διανομέας ή αναδιανομέας φυσικού αερίου, είναι ο Προμηθευτής φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. αα΄ της περ. ιγ΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, η Δήλωση Ε.Φ.Κ., συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται, ανά δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο (ΑΦΜ δικαιούχου), η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσικού αερίου, οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν με απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η μονάδα μέτρησης σε GJ και ΚWh καθώς και τα σχετικά παραστατικά πώλησης.

6. Σε περίπτωση που το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο είναι και διανομέας ή αναδιανομέας φυσικού αερίου ως Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ.ββ΄, της περ.ιγ΄, του άρθρου 55, του ν.2960/2001, η Δήλωση Ε.Φ.Κ συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται, η χρονική περίοδος κατανάλωσης φυσικού αερίου, οι ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μειούμενες με τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύτηκε για το ίδιο σκοπό από Προμηθευτή φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. αα΄ της περ. ιγ΄ του άρθρου 55 του ν.2960/2001, σε σημείο Κατανάλωσης, η μονάδα μέτρησης σε GJ και ΚWh, καθώς και τα σχετικά παραστατικά πώλησης.

7. Ως αρμόδια αρχή για την υποβολή της ανωτέρω Δήλωσης ΕΦΚ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ, ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας του διανομέα ή αναδιανομέα. Ειδικότερα για τους Νομούς Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

8. Στα τηρούμενα βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων λογιστικά αρχεία, οι διανομείς ή αναδιανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, τις καταναλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. καθώς και την αξία χρέωσης αυτών, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. και τα παραστατικά πώλησης φυσικού αερίου.

9. Για την παροχή στοιχείων από τη Ρ.Α.Ε., και τους Διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των λοιπών δικτύων διανομής φυσικού αερίου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1217/ 6-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου και από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα των οριζομένων στην παρούσα, όρων και διατυπώσεων.

2. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων σε ποσοστό τουλάχιστον 35% με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο αυτών. Για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των απαλλασσόμενων από τον Ε.Φ.Κ. ποσοτήτων του φυσικού αερίου που προκύπτουν βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ., λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που της αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1217/6-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, τις δηλώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 της απόφασης, αναφορικά με τις ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται και κατά περίπτωση το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 4 ή η μεθοδολογία του άρθρου 5, επαληθεύοντας παράλληλα τον ορθό προσδιορισμό των απαλλασσόμενων από τον Ε.Φ.Κ. ποσοτήτων φυσικού αερίου που τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα δηλώνουν, εκτός της περίπτωσης που ο προσδιορισμός των απαλλασσόμενων ποσοτήτων πραγματοποιείται και αποστέλλεται από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, κατά τα οριζόμενα της παρ.1 του άρθρου

5. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

Στους ελέγχους αυτούς συμμετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ότι για την αποτελεσματικότερη διενέργειά τους απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

3. Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστώνεται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ποσοτήτων φυσικού αερίου το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επιβάλλονται βάσει της έκθεσης ελέγχου από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

Για την εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας, τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα υποβάλλουν τις αιτήσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!