Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2155/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α’124)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΤΑ Α΄ ΚΑΙ Δ΄.
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε:
ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
2106987417
E-Mail:deef.a@aade.gr
vat-customs @aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 67Δ246ΜΠ3Ζ-6ΞΠ

Αθήνα , 27 Ιουλίου 2021

Ε. 2155

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α’124)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α’124), και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την εγκύκλιο Ε. 2138/2021 κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις του Μέρους Α του από 1/7/2021 κατατεθέντος σχεδίου νόμου «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις».

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω εγκύκλιο σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση του ν.4818/2021 (Α΄124), τα ανωτέρω αποτελούν τα άρθρα 1-18 του νόμου αυτού.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4818/2021 αντικαθίσταται η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000, Α΄ 248) και προστίθεται νέα παρ. 8 στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος αυτού. Επιπλέον αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα είδη της παραγράφου 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4818/2021, από 1.7.2021, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) πέραν των βιβλίων και των βιβλίων για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903) σε έντυπη μορφή , για τα οποία ήδη εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, και στις εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519.

Για τις εφημερίδες και τις περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902), καθώς επίσης και για τη μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904), δεν επέρχεται μεταβολή και ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό(6%).

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι στις υπηρεσίες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. ήτοι, στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων, εκτός από τις δημοσιεύσεις που προορίζονται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που συνίστανται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%.

Επίσης με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου αυτού τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ βάσει της οποίας ορίζεται ότι, οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα αποτελούν την εξαίρεση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6%, ενώ αντίθετα για όλες τις άλλες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

3. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4818/2021 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού. Ειδικότερα στην παρ. 2 ορίζεται ότι η ισχύς του Μέρους Α΄ (ήτοι τα άρθρα 1-18 ) και του Μέρους Γ΄, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 46, αρχίζει από την 1η.7.2021.

Συνημμένα: Άρθρα 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124)

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!