Οικονομικές Ειδήσεις

Τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το 2010 και τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου έως το Δεκέμβριο του 2010

Τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το 2010 και τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου έως το Δεκέμβριο του 2010

Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης:

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποιεί, σήμερα, τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση για το 2010 και τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου έως τον Δεκέμβριο του 2010.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος,  το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, στο τέλος του 2010, ανέρχεται σε 23,1 δις ευρώ (πίνακας 1). Επισημαίνεται ότι το  έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό καταγράφεται,  στo συγκεκριμένο  δελτίο,  είναι σε ταμειακή βάση και δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο με τα στοιχεία σε δημοσιονομική βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) με το οποίο εκτιμάται το έλλειμμα και το χρέος Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των ελλειμμάτων της ΕΕ (διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος).

Επισημαίνεται ότι ο πίνακας 2 με τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31/10/2010 και 30/11/2010, αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κεντρικής Διοίκησης από 1/1/2010. Η παρατηρούμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31/12/2010, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, απεικονίζει αλλαγή του τρόπου καταγραφής των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς από τούδε και στο εξής τα στοιχεία  των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταγράφονται στο σύνολο τους ανεξάρτητα του χρόνου δημιουργίας τους.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πίνακας 3) που παρατηρείται στο Δεκέμβριο 2010, οφείλεται κυρίως στην εξόφληση οφειλών νοσοκομείων της περιόδου 2005-2009 που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010.

Παρατίθενται ακολούθως οι σχετικοί πίνακες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης Πίνακας 1 (Προσωρινά Ταμειακά στοιχεία)

ποσά σε εκατ. €

 
    2010 2010 2010
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ιαν. - Οκτ. Ιαν. - Νοε. Ιαν. - Δεκ.
         
1. Κράτος      
  Συνολικά έσοδα 42.370,0 46.812,6 54.259,0
  Τακτικός Προϋπολογισμός 41.002,0 45.353,6 51.187,0
  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1.368,0 1.459,0 3.072,0
  Συνολικές δαπάνες 61.120,5 66.992,9 77.578,8
  Τακτικός Προϋπολογισμός 54.523,5 59.226,9 68.114,8
  εκ του οποίου: τόκοι 12.742,0 12.904,0 13.223,0
  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 6.047,0 7.162,0 8.447,0
  Πλεόνασμα/Ελλειμμα -18.750,5 -20.180,3 -23.319,8
  Πρωτογενές Πλεόνασμα/Ελλειμμα -6.008,5 -7.276,3 -10.096,8
  Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 6.387,4 6.375,4 7.634,4
  Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 26.802,5 27.530,5 31.438,5
  εκ των οποίων: άλλοι φορείς Γενικής Κυβέρνησης 1.752,1 2.360,1 2.276,5
  Διαφορές 1.664,6 974,8 484,3
  εκ των οποίων: προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς 1.157,6 699,6 -0,4
2. Νομικά Πρόσωπα      
  Πλεόνασμα/ελλειμμα -970,1 -313,6 -169,2
  Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -344,1 324,4 441,8
  εκ των οποίων: άλλοι φορείς Γενικής Κυβέρνησης 428,1 861,1 926,5
  Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 626,0 638,0 611,0
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση      
  Πλεόνασμα/ελλειμμα 72,3 -94,1 -442,1
  Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -21,7 -159,1 -421,1
  εκ των οποίων: άλλοι φορείς Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0
  Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων -94,0 -65,0 21,0
4. Ασφαλιστικά Ταμεία      
  Πλεόνασμα/ελλειμμα 952,8 1.317,8 854,8
  Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 1.020,8 1.395,8 1.532,8
  εκ των οποίων: άλλοι φορείς Γενικής Κυβέρνησης 1.324,0 1.499,0 1.350,0
  Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 68,0 78,0 678,0
5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ      
  Πλεόνασμα/ελλειμμα -18.695,5 -19.270,2 -23.076,3
  Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 5.290,3 5.576,4 6.911,4
  Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 25.650,5 25.821,5 30.472,1

Πηγή Στοιχείων:

1: Υπουργείο Οικονομικών (Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού)

2, 3, 4: Μη δημοσιευμένα ταμειακά στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδας

Σημειώσεις Πίνακα 1:

Ο πίνακας παρουσιάζει στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (πεδίο 1) που δημοσιοποιούνται στα σχετικά μηνιαία Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης των λοιπών φορέων (πεδία 2, 3, 4) του δημοσίου, όπως έχουν γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Τα στοιχεία από το Σεπτέμβριο και εξής έχουν αναμορφωθεί ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τα αποτελέσματα των ΔΕΚΟ, ως συνέπεια της σχετικής αναταξινόμησης που έγινε από την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης στις πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται πλέον και οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων.

Στην καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Κράτους για το δωδεκάμηνο περιλαμβάνονται και 1,5 δις € του κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και 49 εκατ. συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Τα στοιχεία γενικής κυβέρνησης είναι σε ταμειακή βάση και δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα στοιχεία σε δημοσιονομική βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) με το οποίο εκτιμάται το έλλειμμα και το χρέος Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των ελλειμμάτων της ΕΕ.

Η δημοσίευση αυτών των στοιχείων γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεχούς παρακολούθησης των δημοσιονομικών δεδομένων.

Η δημοσίευση γίνεται κάθε μήνα, ενώ μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις όσο αναβαθμίζεται η ποιότητα των στοιχείων που συλλέγονται και όσο εξελίσσονται οι μηχανισμοί και η μεθοδολογία επεξεργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίνακας 2

Ληξιπρόθεσμες οφειλές \1 Υπουργείων - Περιφερειών (ΤΠ και ΠΔΕ) μέχρι 31-12-2010

ποσά σε εκατ. €
 
  Υπουργείο - Φορέας Έως 31-10-2010 Έως 30-11-2010 Έως 31-12-2010
1 Προεδρία Δημοκρατίας 0,00 0,00 0,00
2 Βουλή των Ελλήνων 0,00 0,00 0,00
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1,08 1,94 39,68
4 Εξωτερικών 7,17 8,03 54,21
5 Εθνικής Άμυνας \3 86,59 194,91 223,00
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 10,27 10,47 17,46
7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7,10 5,32 5,93
8 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 23,20 23,76 13,11
9 Πολιτισμού και Τουρισμού 16,59 17,67 40,75
10 Οικονομικών \4 0,24 0,04 1,19
11 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 61,17 41,95 15,58
12 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 15,83 18,83 15,52
13 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1,22 1,23 1,20
14 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 0,79 0,81 47,81
15 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 355,40 355,41 257,40
16 Προστασίας του Πολίτη 10,73 10,96 18,01
17 Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 0,32 0,29 0,38
18 Γ.Γ. Περιφερειών 23,30 26,61 81,30
ΣΥΝΟΛΟ \2 621,00 718,21 832,53
         
  Υπουργείο - Φορέας Έως 31-10-2010 Έως 30-11-2010 Έως 31-12-2010
1 Προεδρία Δημοκρατίας 0,00 0,00 0,00
2 Βουλή των Ελλήνων 0,00 0,00 0,00
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1,08 1,94 39,68
4 Εξωτερικών 7,17 8,03 54,21
5 Εθνικής Άμυνας \3 86,59 194,91 223,00
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 10,27 10,47 17,46
7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7,10 5,32 5,93
8 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 23,20 23,76 13,11
9 Πολιτισμού και Τουρισμού 16,59 17,67 40,75
10 Οικονομικών \4 0,24 0,04 1,19
11 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 61,17 41,95 15,58
12 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 15,83 18,83 15,52
13 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1,22 1,23 1,20
14 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 0,79 0,81 47,81
15 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 355,40 355,41 257,40
16 Προστασίας του Πολίτη 10,73 10,96 18,01
17 Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 0,32 0,29 0,38
18 Γ.Γ. Περιφερειών 23,30 26,61 81,30
ΣΥΝΟΛΟ \2 621,00 718,21 832,53

\1: Ως ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την κανονική ημερομηνία εξόφλησης.

\2: Από το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι την 31-12-2010, ποσό 435,5 εκατ. ευρώ αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 397,0 εκατ. ευρώ τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

\3: Στα παραπάνω ποσά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για το Στρατιωτικό Νοσοκομείο "ΝΙΜΙΤΣ". \4: Τα στοιχεία που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες του. Πηγή Στοιχείων:

Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, 20η Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Σημειώσεις Πίνακα 2:

Ο πίνακας με τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31/10/2010 και 30/11/2010, αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κεντρικής Διοίκησης από 1/1/2010. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31/12/2010, απεικονίζει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανεξάρτητα του χρόνου δημιουργίας τους. Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί μέσω της 20ης Δ/νσης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ και έχουν δοθεί από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Τακτικό Προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί στις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού 2011.

Η δημοσίευση αυτών των στοιχείων γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεχούς παρακολούθησης των δημοσιονομικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και της εξέλιξης των μηχανισμών και της μεθοδολογίας επεξεργασίας, μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πίνακας 3

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Νομικών Προσώπων (φορέων Γενικής Κυβέρνησης) προς τρίτους (ποσά σε ευρώ χωρίς δεκαδικά)

  Αριθμός Φ.Γ.Κ. που αφορούν τα στοιχεία
Συνολικός αριθμός Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) 31/10/2010 30/11/2010 31/12/2010
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης...: από 1078 761 737 782
Νοσοκομεία..................................: από 134 134 134 134
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης... : από 61 34 38 40
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα................: από 328 260 220 240
Εκτίμηση για φορείς που δεν απέστειλαν στοιχεία 1 7 0
ΣΥΝΟΛΟ από 1601 1190 1136 1196
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Κατηγορίες) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί
μετά παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία
  που όφειλαν να εξοφληθούν  
1. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 486.349.270 448.543.331 551.996.471
2. Νοσοκομεία 6.529.926.747 6.518.101.424 2.225.852.278
3. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) 1.511.253.436 1.549.545.515 1.583.046.676
4. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 172.252.349 116.504.194 159.475.077
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1+2+3+4) 8.699.781.802 8.632.694.464 4.520.370.502

Πηγή:

Υπουργείο Οικονομικών/Γ.Λ.Κ./Δνση 39η Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Σημειώσεις Πίνακα 3:

Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, (και όχι μεταξύ των ίδιων των φορέων) ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανελήφθη η υποχρέωση και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί μετά παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία που όφειλαν να εξοφληθούν.

Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών γίνεται κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεχούς παρακολούθησης των δημοσιονομικών δεδομένων. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από το ΓΛΚ μέσω των Υπουργείων που εποπτεύουν τους φορείς αυτούς. Τα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε φορά που υπάρχουν νεώτερα δεδομένα.

Η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων που παρατηρείται στο Δεκέμβριο, οφείλεται στην εξόφληση οφειλών περιόδου 2005-2009 που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010.

Οι 782 Ο.Τ.Α. που απέστειλαν στοιχεία για το Δεκέμβριο αντιπροσωπεύουν το 91 % του συνολικού πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2001.

Η Γενική Κυβέρνηση αποτελείται από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τα Νοσοκομεία, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλιση και τα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα (ΑΕΙ,ΤΕΙ κλπ.). Τα αναλυτικό μητρώο των φορέων αυτών είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση:

www.statistics.gr-Στατιστικά θέματα-Μητρώα-Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!