Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2152/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α'107/25-6-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β'
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3635007
E-mail: deispraxeon@aade.gr
Url: www.aade.gr
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375312
E-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΓΦΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΣΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Ε. 2152

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α'107/25-6-2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 «Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020», ως ακολούθως:

Άρθρο δεύτερο «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) »

Στην παρ. 4 του άρθρου δεύτερου προβλέπεται, ότι το ποσό της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Συν. : απόσπασμα του ΦΕΚ Α'107/25-6-2021: διατάξεις των άρθρων δεύτερου και τρίτου (έναρξη ισχύος) του ν. 4810/2021

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Age Sevo
Age Sevo
23/07/2021 23:39:37

Είμαι άγριος μπορώ να πάρω επίδομα