Υπουργείο Εργασίας

Δ14/οικ.44386/2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αριθμ. Δ14/οικ.44386

ΦΕΚ B’ 2981/08.07.2021

Προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α’ 186), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

2. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22),

3. τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και την υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 116),

5. το άρθρο 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

6. το άρθρο 12 του ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 138), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α’ 163),

7. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 236),

8. τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

11. τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

12. τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

13. τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (Α’ 130),

14. τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

15. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

16. την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 (Β’ 3053) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου»,

17. την υπ’ αρ. 16765/9/19.5.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22)» (Β’ 1839),

18. την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/ και Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138),

19. την υπ’ αρ. 31373/21.05.2021 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

20. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς αυτή ρυθμίζει τα διαδικαστικά θέματα της διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιχορηγούμενοι Φορείς

Από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013 (Α’ 186) επιχορηγούνται πιστοποιημένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υλοποιούν κοινωνικές πολιτικές, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, όπως επισκευές, μισθώματα, τροφοδοσία περιθαλπόμενων, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, αγορά και ανακαίνιση κινητών και ακινήτων, καθώς και για την υλοποίηση δράσεων.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις

Για την επιχορήγηση των Ν.Π.Ι.Δ. από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να διαθέτουν Ειδική πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 σε ισχύ.

β. Να έχουν εγγραφεί και να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία και αρχεία στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017.

γ. Το ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ.

δ. Να έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό κάθε προγενέστερης επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 4727/2020.

ε. Να έχουν υποβάλει στους φορείς από τους οποίους επιχορηγούνται και στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας, (ββ) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν και (γγ) προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52).

Άρθρο 3

Διαδικασία επιχορήγησης

1. Οι φορείς του άρθρου 1 υποβάλουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το διάστημα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου εκάστου έτους, σε έντυπη μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/ 1999 (Α’ 138), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ., κατά τον τύπο και διάρθρωση του Παραρτήματος της παρούσας, η οποία επέχει θέση αίτησης για επιχορήγηση και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα σε αυτήν στοιχεία.

β. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την Ειδική Έκθεση της περ. α’ νόμιμου εκπροσώπου.

γ. Αποδεικτικά κατάθεσης στους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται, στους φορείς επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμού της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, (ββ) ξεχωριστού απολογισμού των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος και (γγ) προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013,

δ. Αντίγραφο εκτύπωσης από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» με την δήλωση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 83 του ν. 4727/2020, άλλως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. περί μη υποχρέωσης ανάρτησης των ανωτέρω στοιχείων στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

ε. Την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό Σημείωμα), που εκδόθηκε κατά το έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης και την τυχόν εκδοθείσα μεταγενεστέρως Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού του ως άνω φόρου.

στ. Από το έτος 2022 και εντεύθεν, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ο οποίος, στην περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης που ζητείται υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), συνοδεύεται υποχρεωτικά από Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται το εύλογο της κατάρτισης και παρουσίασης από κάθε ουσιώδη άποψη της χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης ο αιτών φορέας οφείλει να έχει αναρτήσει στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους:

α. Απολογισμό δύο τελευταίων ετών. Οι νέοι φορείς που δεν διαθέτουν απολογισμό δύο τελευταίων ετών, θα πρέπει να υποβάλλουν απολογισμό προηγούμενης χρήσης και προϋπολογισμό υφιστάμενης χρήσης.

β. Προϋπολογισμό επόμενου έτους. Στην περίπτωση που ο φορέας έχει επιχορηγηθεί ή χρηματοδοτηθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επισυνάπτει ξεχωριστό απολογισμό χρηματοδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που έχει λάβει, όμοιο με αυτόν που υποβάλλει ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4129/2013.

γ. Τις πλέον πρόσφατες Καταστάσεις Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

δ. Τους Πίνακες Προσωπικού (έντυπο Ε4).

ε. Τον πίνακα ιδιωτικών συμφωνητικών, όπως υποβλήθηκαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

στ. Τα συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας.

ζ. Έναρξη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

η. Την τελευταία Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) όπου αποτυπώνεται η ακίνητη περιουσία του φορέα.

θ. Το ισχύον καταστατικό του.

ι. Έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας (αν υπάρχει).

ια. Έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός άδειας ίδρυσης.

3. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α. Ελέγχει τα υποβληθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, δικαιολογητικά.

β. Ελέγχει τα στοιχεία και αρχεία που έχει αναρτήσει ο φορέας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 και ιδίως τα ακόλουθα:

αα. Τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Στην περίπτωση που ο σχετικός προϋπολογισμός δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, αρκεί να αποδεικνύεται η κατάθεσή του στην αρμόδια για την έγκρισή του αρχή, προσκομίζεται δε εντός δέκα (10) ημερών από την έγκρισή του στην οικεία Περιφέρεια.

ββ. Τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

γγ. Τον ξεχωριστό απολογισμό των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που έλαβε από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διαχειρίσθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

δδ. Το αντίγραφο Βεβαίωσης Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης φορολογικού έτους.

εε. Τον ετήσιο Πίνακα Προσωπικού (Έντυπο 4) από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

γ. Ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αυτό, καθώς και κατά τον έλεγχο των περ. α’ και β’ διαπιστωθούν ελλείψεις, η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει το Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία, τάσσοντας προς τούτο προθεσμία, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, η δε λήξη της οφείλει να προηγείται χρονικά τουλάχιστον ένα μήνα από την προθεσμία υποβολής της έκθεσης κατανομής σύμφωνα με την περ. ε’. Με το πέρας της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ο φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία της επιχορήγησης.

δ. Αξιολογεί τις αιτήσεις συνεκτιμώντας:

αα. Τον σκοπό και την αναγκαιότητα της επιχορήγησης. Ειδικότερα, αξιολογείται η ανάγκη που θα καλύψει η επιχορήγηση σε συνάρτηση με την κατηγορία φροντίδας (ανοιχτή - κλειστή) του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ., την ομάδαστόχο που υπηρετεί και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ββ. Την οργάνωση και τη λειτουργία του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά η αρτιότητα της οργάνωσης και ο τρόπος λειτουργίας του, με συνεκτίμηση:

i) του αριθμού των ωφελούμενων σε σχέση με τη δυναμικότητα των μονάδων κλειστής φροντίδας,

ii) της αναλογίας των εργαζομένων και των εθελοντών προς τους ωφελούμενους και

iii) της γεωγραφικής εμβέλειας της δράσης του αιτούντος Ν.Π.Ι.Δ.

γγ. Τα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά η ορθολογική διαχείριση του φορέα λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, όλες τις πηγές χρηματοδότησής του κατά το προηγούμενο έτος (ίδιοι πόροι, δωρεές, κρατική χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, ιδιωτικές επιχορηγήσεις, συγχρηματοδότηση από πόρους ΕΕ), τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος, τον ξεχωριστό απολογισμό των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων που τυχόν έλαβε και διαχειρίσθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ε. Υποβάλει έκθεση κατανομής στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου. Στην έκθεση αυτή σημειώνεται ανά φορέα, η προκρινόμενη αποδοχή ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος του, βάσει της αξιολόγησης της περ. α’ και των λοιπών προβλέψεων της παρούσας απόφασης, βεβαιώνεται ανά φορέα η υποβολή ή μη των απαραίτητων δικαιολογητικών του άρθρου 1 και η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 2.

4. Η κατανομή των πιστώσεων στα Ν.Π.Ι.Δ. καθορίζεται με την κατ’ έτος εκδιδόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και την παρούσα απόφαση.

5. Η επιχορήγηση στα Ν.Π.Ι.Δ. πραγματοποιείται μέσω των οικείων Περιφερειών με μεταφορά σε αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το σκοπό και το ποσό που προσδιορίζονται στην απόφαση κατανομής πιστώσεων της παρ. 4. Η απόφαση αυτή εκτελείται με την καταβολή των προς κατανομή ποσών στους δικαιούχους από τις αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες, μετά από μεταφορά προς αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων.

6. Τα Ν.Π.Ι.Δ. υποβάλουν στην οικεία Περιφέρεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιχορηγήσεων και πληρωμών.

7. Οι αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες, κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων, σύμφωνα με την παρ. 6 δικαιολογητικών, καταβάλλουν στους φορείς τα ποσά που ορίστηκαν στην απόφαση της παρ. 4, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου που έπεται του έτους έκδοσης της απόφασης αυτής (προθεσμία απορρόφησης). Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

8. Μετά καταβολή της επιχορήγησης η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρεί συστηματοποιημένο αρχείο με το ιστορικό των αιτήσεων, των εγκρίσεων, των καταβολών, των παρατάσεων, των αναπορρόφητων και αναξιοποίητων ποσών και των επιστροφών του άρθρου 5, ανά Ν.Π.Ι.Δ. και ανά έτος.

Άρθρο 4

Προθεσμία αξιοποίησης

1. Κάθε επιχορηγούμενο Ν.Π.Ι.Δ. οφείλει να αξιοποιήσει το ποσό της επιχορήγησης έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 3.

2. Η επιχορήγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που εγκρίθηκε.

Άρθρο 5

Επιστροφή αναπορρόφητων πιστώσεων

1. Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες κατ’ εφαρμογή της παρούσας αλλά δεν καταβλήθηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 3, καθώς και τα ποσά της επιχορήγησης που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους φορείς από τις Περιφέρειες αλλά δεν αξιοποιήθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 4, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του σχετικού παραστατικού προσκομίζεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ανωτέρω ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα υποβληθέντα κατ’ εφαρμογή της παρούσας δικαιολογητικό είναι πλαστό ή ψευδές ή ανακριβές ως προς το περιεχόμενό του, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, μετά από απόφαση του οργάνου της περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998.

Άρθρο 6

Μεταβατική διάταξη

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι φορείς του άρθρου 1 υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν έως την 30ή.7.2021, η δε έκθεση κατανομής της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 3 υποβάλλεται έως την 15η.10.2021. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία Δ14/οικ.36764/375/16.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Eργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 4191) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!