Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ.15 / Δ΄/44490/2021 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)
Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: intavi@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: 6ΩΙΓ46ΜΤΛΚ-ΘΙΔ

Αθήνα, 25 /6/2021

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ΄/44490

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5779/Α325/21.04.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1768/Β/29.04.2021, ΑΔΑ: 6ΘΡ4465ΧΘΞ-5ΤΗ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από πλημμύρες, περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα:

α) περιοχές του Δήμου Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου (πλημμύρες 5ης Φεβρουαρίου 2019 και 29ης Μαρτίου 2019),

β) περιοχές του Δήμου Άνδρου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου (πλημμύρες 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2019 και 6ης Ιανουαρίου 2020) και

γ) περιοχές του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (πλημμύρες 5ης και 25ης Νοεμβρίου 2019).

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!