Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 42632/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963).

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 38839/838/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Aριθμ. 42632

ΦΕΚ B’ 2711/24.06.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και του άρθρου 15 του ν. 3790/2009 (Α’ 143).

2. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α’ 46).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (Α’ 152).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6), όπως ισχύει, και ιδίως την περ. ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2551/43/ 17-01-2019 (Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 (Β’ 2800) και υπ’ αρ. 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899) αποφάσεις.

13. Την υπ’ αρ. 2408/20-04-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

14. Την υπ’ αρ. οικ. 32174/25-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του Ο.Α.Ε.Δ.

16. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφελουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται τα διεμφυλικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης των ανωτέρω προσώπων στην αγορά εργασίας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης, περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και του Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».

Β. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων».

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων».

Δ. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τα διεμφυλικά πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους».

Ε. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:

«ια) Τα διεμφυλικά πρόσωπα να προσκομίσουν:

αα) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ββ) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση».

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 38839/838/ 22-08-2017 (Β’ 2963), κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2963), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2551/43/ 17-01-2019 (Β’ 66), υπ’ αρ. 27354/622/6-07-2020 (Β’ 2800) και υπ’ αρ. 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899) αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!