Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 61950/2021 Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του α.ν. 4399/2016, του έτους 2018.

Αριθμ. 61950

ΦΕΚ B’ 2492/10.06.2021

Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του α.ν. 4399/2016, του έτους 2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26-06-2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 01-07-2014, σ. 175).

4. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Την υπό στοιχεία Υ 45/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3328).

12. Την υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2018» (B΄ 5738), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 264/ 04-01-2021 (Β΄ 34) κοινή υπουργική απόφαση.

13. Την υπ΄ αρ. 21141/18-02-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 517).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην υπ΄ αρ. 137111/18-12-2018 (Β΄ 5738) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του ν. 4399/2016, του έτους 2018, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 15.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.000.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.000.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 35.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!