Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 34555/2021 Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών.

Αριθμ. 34555

ΦΕΚ B’ 2382/07.06.2021

Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 52 και του άρθρου 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως η παρ. 2β του άρθρου 52 τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 21) και το άρθρο 52 συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235),

β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 189),

ε. του άρθρου 48 του ν.2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1),

στ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ζ. της παρ. ΙΑ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’, και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

η. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μετρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69),

θ. του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχέια οικ.32081/Δ1.10120/6-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

3. Την υπ’ αρ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΥΟΔΔ 486).

4. Την υπ’ αρ. 0235/Συν.18η/14-06-2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα.

5. Την υπ’ αρ. 46466/14177/24-11-2020 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Β’ 5336).

6. Την υπ’ αρ. 54147/16027/11-01-2021 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λευκάδας και κατάργηση Τοπικής Υπηρεσίας πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 81).

7. Την υπ’ αρ. 322/59/13-01-2021 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e ΕΦΚΑ Α’ Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 143).

8. Την υπ’ αρ. οικ.1565/471/13-01-2021 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β’ Κορινθίας με έδρα το Κιάτο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 143).

9. Την υπ’ αρ. 321/58/13-01-2021 «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 143).

10. Την υπ’ αρ. 1429/431/1-02-2021 «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Άρτας και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 399).

11. Την υπ’ αρ. 3755/1187/8-02-2021 «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λακωνίας και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 547).

12. Το υπ’ αρ. 183186/11-08-2020 έγγραφο του e - ΕΦΚΑ.

13.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e - ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη συνέχιση της λειτουργίας των κάτωθι Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών:

Α. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λευκάδας του e - ΕΦΚΑ, με έδρα τη Λευκάδα, στην Τοπική Διεύθυνση Λευκάδας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Λευκάδα.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Λευκάδας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Λευκάδα

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Λευκάδας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Λευκάδα

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Λευκάδας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Λευκάδα, με τον αναπληρωτή του.

Β. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσπρωτίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Ηγουμενίτσα, στην Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Ηγουμενίτσα. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Ηγουμενίτσα

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Ηγουμενίτσα

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Ηγουμενίτσα, με τον αναπληρωτή του.

Γ. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Κόρινθο, στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Κόρινθο.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Κόρινθο

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Κόρινθο

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Κόρινθο, με τον αναπληρωτή του.

Δ. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τον Κιάτο, στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τον Κιάτο.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

δ. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τον Κιάτο

ε. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τον Κιάτο

στ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κορινθίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τον Κιάτο, με τον αναπληρωτή του.

Ε. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ζακύνθου του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθο, στην Τοπική Διεύθυνση Ζακύνθου του e - ΕΦΚΑ, με έδρα τη Ζάκυνθο.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Ζακύνθου του e - ΕΦΚΑ, με έδρα τη Ζάκυνθο

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Ζακύνθου του e - ΕΦΚΑ, με έδρα τη Ζάκυνθο

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Ζακύνθου του e - ΕΦΚΑ, με έδρα τη Ζάκυνθο, με τον αναπληρωτή του.

ΣΤ. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λακωνίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Σπάρτη, στην Τοπική Διεύθυνση Λακωνίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Σπάρτη.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Σπάρτη

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Σπάρτη

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας του e - ΕΦΚΑ με έδρα τη Σπάρτη, με τον αναπληρωτή του.

Ζ. Της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Άρτας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Άρτα, στην Τοπική Διεύθυνση Άρτας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Άρτα.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου:

α. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Άρτα

β. οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Άρτα

γ. υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας του e - ΕΦΚΑ με έδρα την Άρτα, με τον αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!