Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1042971 ΕΞ 2021 Παρέχονται οδηγίες για τη συναλλαγή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων τρίτης Χώρας με τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3222516
Fax : 210-3230829
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 24 Mαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1042971 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες
των Πινάκων Α, Β’, Γ’,
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του
Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για τη συναλλαγή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων τρίτης Χώρας με τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ».

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Α.Π. 11409 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 16/4/2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. Α.Α.Δ.Ε. 140390 ΕΙ 2021 ΕΜΠ/21.5.2021 από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

1. Αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή την αναφερόμενη στο σχετικό εγκύκλιο και προς διευκόλυνσή σας επισημαίνουμε ορισμένα κύρια σημεία αυτής. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, μεταξύ των άλλων, στην εν λόγω εγκύκλιο, από την 1.1.2021 και μετά, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διακρίνονται σε:

α) Πολίτες του ΗΒ που είναι μη δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.).Για τις συναλλαγές αυτής της κατηγορίας πολιτών με τη Διοίκηση (όπως ενδεικτικά υποβολή αίτησης, βεβαίωση γνησίου υπογραφής κ.λπ.), επομένως και με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η επίδειξη του ισχύοντος διαβατηρίου, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη Χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα.Αν από το διαβατήριο προκύπτει η πρόσφατη είσοδός τους στη Χώρα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, δεν απαιτείται η επίδειξη άλλου εγγράφου. Αντιθέτως, αν προκύπτει ότι η είσοδος στη Χώρα, από 1.1.2021, έχει υπερβεί το χρονικό διάστημα του τριμήνου, απαιτείται και η επίδειξη εγγράφου νόμιμης διαμονής στη Χώρα (εθνική θεώρηση εισόδου ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής ή άδεια διαμονής).

β) Πολίτες του ΗΒ που είναι δικαιούχοι της Σ.Α.Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πολίτες του ΗΒ που άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από την 31.12.2020 και συνεχίζουν να διαμένουν στη Χώρα και έπειτα από αυτήν. Ομοίως στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα μέλη της οικογένειας των εν λόγω πολιτών και άλλα πρόσωπα, ως ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 της Σ.Α.Για τις συναλλαγές αυτών με τη Διοίκηση, επομένως και με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται η επίδειξη του ισχύοντος διαβατηρίου, καθώς και ενός εκ των εγγράφων, που αποδεικνύουν το καθεστώς δικαιούχου της Σ.Α., τα οποία είναι:

αα) η νέα άδεια διαμονής, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Σ.Α. ή

ββ) η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β’ 4610) Κοινής Απόφασης των Υπουργών (Κ.Υ.Α.) Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης & Ασύλου ή

γγ) η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.

Στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνεται η σημασία του νέου εγγράφου διαμονής, ώστε να εξασφαλίζεται μια νομική βεβαιότητα και ασφάλεια δικαίου για τη Χώρα μας, καθώς και για τους πολίτες ΗΒ, που είναι δικαιούχοι της Σ.Α., οι οποίοι για το λόγο αυτό προτρέπονται να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να εφοδιαστούν με το σχετικό έγγραφο.Στην περίπτωση κατά την οποία, πολίτης ΗΒ, που είναι δικαιούχος της Σ.Α., δεν διαθέτει ένα από τα προαναφερθέντα έγγραφα και δεδομένου ότι, όπως με σαφήνεια διευκρινίζεται στη συνημμένη εγκύκλιο, η συγκεκριμένη άδεια διαμονής έχει χαρακτήρα δηλωτικό, η συναλλαγή του ενδιαφερόμενου με τις διοικητικές Αρχές, επομένως και με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., θα πραγματοποιείται:

αα) με την επίδειξη διαβατηρίου σε ισχύ, συνοδευόμενο από ένα εκ των προβλεπόμενων εγγράφων διαμονής (βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους- μέλους της Ε.Ε.), τα οποία έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.106/2007 ή

ββ) με την επίδειξη διαβατηρίου σε ισχύ, συνοδευόμενο με έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν με αξιόπιστο τρόπο ότι ασκούσε δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος μέλος υποδοχής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) και συνεχίζει να διαμένει σε αυτό. Ως τέτοια έγγραφα, ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιστοποιητικά ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με δικαιούχο της Σ.Α., βεβαιώσεις πρόσληψης από εργοδότη ή έγγραφα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό κράτος, έγγραφα (σωρευτικά) ύπαρξης πόρων και ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας στην Ελλάδα, φορολογικές δηλώσεις κ.α.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, δύναται να λαμβάνεται υπόψη και η σφράγιση ή μη του διαβατηρίου του πολίτη ΗΒ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΏΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!