Εργατικά - Ασφαλιστικά

Υπουργείο Οικονομικών Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων για επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αναστολή

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις Α. 1109/2021 και Α. 1110/2021 με τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η εν λόγω δόση Μαΐου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206), Α. 1279/2020 (Β’ 5638), Α. 1014/2021 (Β’ 286), Α. 1028/2021 (Β’ 726), Α.1055/2021 (Β’ 1070) και Α. 1095/2021 (Β’ 1714) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται σε αυτές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!