Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5717).

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176

ΦΕΚ B’ 1879/11.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5717).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α. Του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 248),

β. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α’ 126),

ζ. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ια. του π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ. 81586/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Α.Δ.Α: 6ZNY465ΦΥΟ-27Ε) Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνικής Εκστρατείας).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/24.12.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9751/12.2.2021 όμοια κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 608).

4. Την υπό στοιχεία Β1α/26605/26.04.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει, ότι από το περιεχόμενο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.240.000,00 € λόγω της επαύξησης του ποσού της οικείας σύμβασης για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις που θα αναληφθούν με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Η συμπληρωματική δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (ΑΛΕ 2420906001) του Φ/Ε.Φ. 1015-202-0000000) που έχουν μεταφερθεί από πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. αποφ. 2/54823/06.04.2021).

5. Τις υπό στοιχεία 2/209/08.01.2021 και 2/54823/ 06.04.2021 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, αντίστοιχα «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

6. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τα άρθρα 3 και 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.9751/12.2.2021 όμοια απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 608) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 15.919.354,80) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€ 3.820.645,15), ήτοι συνολικά δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 19.740.000) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 1015-202 ΑΛΕ 2420906001 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2021.

2. Η αμοιβή του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.».

«Άρθρο 5

Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

1. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοτηλεοπτικά, παροχής υπηρεσιών internet), και κάθε Μέσο προβολής πάσης φύσεως της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού διενεργείται κατά την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας και τo Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα της εκστρατείας, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω ο ανάδοχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας το πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (MME), που το υλοποιούν ανά δίμηνο, τα στοιχεία προβολής των μηνυμάτων της εκστρατείας για το δίμηνο αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής (καταχωρήσεις στον τύπο, αποδεικτικά ραδιοτηλεοπτικής προβολής ή προβολής μέσω internet κ.λπ.) καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) για τη διενεργηθείσα διαφημιστική προβολή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή με την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ορίζεται αρμόδιο για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και της παρούσας απόφασης για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, τον έλεγχο και την εκκαθάριση αυτών.

3. Η παραλαβή δύναται να διενεργείται ανά φάση, τμηματικά και αποδεικνύεται με πρωτόκολλο τμηματικής παράδοσης-παραλαβής, που συντάσσεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής της παρ. 6. του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής πρέπει να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το αναλογούν ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε επιμέρους μέσο Προβολής βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!