Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

ΕΣΠΑ

19 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «Διευκολύνοντας την επιχειρηματικότητα»

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή παρέχουν το πλαίσιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή και της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των εγχώριων προϊόντων, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και βελτιώνοντας την επενδυτική κινητοποίηση και ελκυστικότητα.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και να έχουν αρμοδιότητες διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου, είτε εποπτικές, είτε ελεγκτικές, είτε αδειοδοτικές, είτε τήρησης εθνικών μητρώων, είτε εκπροσώπησης επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο, είτε ρύθμισης της αγοράς, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της χώρας καθολικά και όχι κλαδικά, εκτός κι αν υφίσταται θεσμικά αποκλειστική αρμοδιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Ανεξάρτητες Αρχές
 • Ανώνυμες Εταιρείες εποπτευόμενες από Υπουργεία
 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία
 • Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης
 • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα

Η περίοδος υποβολής είναι από 19/4/2021 έως 31/5/2021.

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται
 • Τεκμηρίωση κατανομής μη χωροθετούμενης (οριζόντιας)Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος: (πχ τύπου GANTT)Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, εφόσον απαιτείται
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, εφόσον απαιτείται
 • Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα: 

α) Λίστα Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, 

β) Τεκμηρίωση χαμηλότερου κόστους υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα, 

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (εφόσον απαιτείται), 

δ) Δήλωση συμμόρφωσης με το "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκες (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (εφόσον απαιτείται).

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!