Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ για τη διενέργεια εμβολιασμού και των self-tests

Με τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σε φυσικά πρόσωπα που δεν δικαιούνται ή δεν διαθέτουν ακόμα Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., αποκλειστικά προς τον σκοπό όχι μόνο του προγραμματισμού της διενέργειας των συνεδριών εμβολιασμού, της εντεύθεν έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού, αλλά και της διάθεσης αυτό διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α* 54) κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη χρήσης του προσωρινού ΑΜΚΑ και στις λοιπές διαδικασίες που έχουν προγραμματιστεί με στόχο την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊό COVID-19. Επίσης διευκρινίζεται ότι την ίδια διαδικασία ακολουθεί ο ένας από τους δύο γονείς, καθώς και ο ασκών επιμέλεια ανήλικου τέκνου στην περίπτωση που το τελευταίο δεν δικαιούται ή δεν διαθέτει ακόμα Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη αφενός διευκρινίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούνται την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ συμπληρώνοντας με τα απαραίτητα στοιχεία το σχετικό υπόδειγμα αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr και αφετέρου προσδιορίζονται τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία, προκειμένου να τους χορηγηθεί ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α., γίνεται ταυτοποίησή τους από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Για την τελευταία περίπτωση, προβλέπεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται στα Κ.Ε.Π. προσδιορίζεται με την κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής κοινή υπουργική απόφαση. Η διασταύρωση των καταχωριζόμενών στην αίτηση στοιχείων πραγματοποιείται από επιμέρους μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα.

Τέλος διευκρινίζεται με την προτεινόμενη διάταξη ότι, σε περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν προσωρινό ΑΜΚΑ κατά τα ανωτέρω, δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία του εμβολιασμού τους, αν και υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η οποία εξετάζεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, και ενημερώνει τον αιτούντα ως προς την αποδοχή ή μη της αίτησης με μέσα ΤΠΕ, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α' 256).

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 1

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 248 ν. 4782/2021

Το άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α' 36) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 248

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α' 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α..

2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία: α)το όνομα, β)το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) kol αριθμό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί, ή τον αριθμό και το έτος έκδοσης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.

4. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην αίτηση της παρ. 2, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

5. Φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, πλην όμως δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, αν και υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να προσφεύγουν στη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, που έχει συσταθεί δυνάμει της υπό στοιχεία Αϊβ/Γ.Π. οικ. 8172 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β1456), τηρώντας τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α' 256). Η ανωτέρω επιτροπή δύναται να συστήνει για τον σκοπό αυτόν υποομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 2

Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού

1. Οι ΟΤΑ α' βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α' 204).

2. Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) οι OTA α' βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021 σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας υπάλληλος για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021.

3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ α' βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α' 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021.

Άρθρο 3

Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής σε εξετάσεις για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021, δύνανται οι δειγματοληψίες μέσω ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, καθώς και οι λοιπές εξετάσεις για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες λαμβάνουν χώρα με ευθύνη και εποπτεία των Ειδικών Κλιμακίων και Εξωτερικών Μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, να πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της χώρας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος φοίτησής τους, έχοντας ταυτόχρονα εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) υποχρεωτικά μαθήματα.

2. Οι απασχολούμενοι για τον σκοπό αυτό φοιτητές ιατρικής, εντάσσονται στο πρόγραμμα δειγματοληψιών των Κινητών Ομάδων Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ. και επιβλέπονται από τους αντίστοιχους υπεύθυνους έργων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!