Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Παρατάσεις προθεσμιών σε τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, παράταση προθεσμιών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς καθώς και υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

Προσθήκη - Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

1. Η περαίωση της διαδικασίας ένταξης στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, των παρ.7, 9 και 10 του άρθρου 52 ν. 4280/2014 (Α’ 159), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η.12.2022. Η ανωτέρω προθεσμία καταλαμβάνει και την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (Α' 289), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.

2. Η παρ. 18 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 (Α' 303), πλην του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργούνται μετά από την έναρξη των εργασιών σύνταξης δασολογίου της οικείας περιφερειακής ενότητας και πάντως όχι πέραν της 31η.12.2023. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις οριστικά παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.».

Άρθρο 2

Παράταση προθεσμίας έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4685/2020

Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 102του ν. 4685/2020 (Α’ 92)παρατείνεται από την 30ή.4.2021 μέχρι την 31η.12.2022 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι οριζόμενες εγκαταστάσεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και λοιπά συνοδά έργα και κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία και την πρόσβαση σε αυτές, που εγκαταστάθηκαν κατόπιν διοικητικής πράξης άλλης αρχής, χωρίς όμως άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, οφείλουν να λάβουν έως τις 31.12.2022 την έγκριση επέμβασης του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του ίδιου άρθρου. Μέχρι το πέρας της τιθέμενης προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης.».

Άρθρο 3

Παράταση προθεσμιών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς- Τροποποίηση των παρ. 3β και 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

1. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3β του άρθρου 7 του ν. 4414/2016(Α' 149)παρατείνεται από τη λήξη της, την 28η.2.2021, μέχρι την 31η.5.2021 και η παρ. 3β διαμορφώνεται ως εξής:

«3β. Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 1η. 1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η.1.2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ. Έως τις 31.5.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί πριν τις 31.12.2020, επισημαίνοντας ότι εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.».

2. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 παρατείνεται από τη λήξη της, την 1η.7.2021, μέχρι την 1η.1.2022 και η παρ. 3δ διαμορφώνεται ως εξής:

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένωνστην παρ. 3β, η ίδιαΕ.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η.1.2022, να συνάψει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.».

Αρθρο 4
Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες:

α) η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),

β) η προθεσμία για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορώντου άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149).

γ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1045) για τις κατηγορίες29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι Τιμές Αναφοράς των κατηγοριών αυτών να ισχύουν από την 1η.3.2022,

δ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.03.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΒΊ045) για τις κατηγορίεςτου Πίνακα 1 της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω περ.γ.

ε) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΒΊ021), ώστε οι Τιμές Αναφοράς να ισχύουν από την 1η.3.2022.

στ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτές προβλέπονται για τους σταθμούς της παρ. 3 του άρθρου 125 του ν.4685/2020 (Α' 92) και για τους σταθμούς των υποπερ. α' και β' της περ. δΐ της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α' 129), στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, κατά περίπτωση.

Αρθρο 5

Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης

Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η ισχύς των οποίων έχει λήξει την 1η.1.2020,αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστοποίηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η ημερομηνία υποβολής της, λογίζεται ωςη ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναβιωθείσας άδειας. Οι ως άνω αναβιώθεισες άδειες ισχύουν για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός του ανωτέρω διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου η άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης δυνάμει της υποπερ. α) της περ. α. 1) της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α' 129), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή.Σε περίπτωση που οι οριστικές προσφορές σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, έχουν λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης.

Άρθρο 6

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 περί νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 406~'2ΟΪ2 (Α' 79). πε-οί των ειδικών διατάξεων του νέοι· Οικοδομικού Κανονισμού έχει εφαρμογή και προκειμενου για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ενέργειαι ή αναβάθμιση κτιρίων ι α. εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα σε ι,ςατο: μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!